Dotační info na Facebook Dotační info na Linkedin RSS
Kontakty

Archiv štítku: Dotace na propagaci

Liberecký kraj – Řemeslná a zážitková turistika

blacksmith-2740128__340

Dotace na podporu rozšíření turistické nabídky a tvorby a zavedení produktů cestovního ruchu zaměřených na zážitkovou turistiku a řemeslné tradice na území Libereckého kraje a jeho turistických oblastí. Podpořeny budou turistické produkty v oblasti tradic a tradičních řemesel, regionálních produktů a zážitkových programů.

Pardubický kraj – Podpora nestátních neziskových organizací v oblasti požární ochrany, ochrany obyvatelstva, integrovaného záchranného systému, krizového řízení, zajišťování obrany a bezpečnosti státu a zachování souvisejících tradic

fire-2682905__340

Dotace na podporu činnosti žadatelů, nebo jimi pořádaných akcí, zaměřených na oblasti požární ochrany, ochrany obyvatelstva, integrovaného záchranného systému, krizového řízení, zajišťování obrany a bezpečnosti státu a zachování souvisejících tradic, jakými jsou zejména preventivně výchovná a vzdělávací činnosti, publikační činnost, zachování souvisejících tradic formou pořizování a renovací slavnostních praporů.

Podpora v oblasti kultury a památkové péče v Jihomoravském kraji

folklore-996388__340

Cílem dotačního programu je podpora subjektů realizujících kulturní aktivity a akce, profesionální nebo neprofesionální uměleckou činnost v různých oblastech kulturních žánrů (hudby, tance, divadla, výtvarného umění, folklóru a uměleckých řemesel) s cílem uchování kulturního dědictví a prezentace kraje doma i v zahraničí.

Dotační program pro prezentaci města Plzně a cestovní ruch

shutterstock_147059792.jpg

Cílem tohoto dotačního titulu je podpora realizace originálních projektů rozvíjejících příjezdový turismus a projektů s akcentem na posílení image města Plzně.

MZe – Výzva k předkládání propagačních programů pro zemědělské produkty

confident-3003944_960_720

Propagační programy pro zemědělské produkty spolufinancované EU jsou nástrojem Společné zemědělské politiky určeným pro žadatele s cílem pomoci jim k otevření nových tržních příležitostí, nebo k upevnění stávající pozice na trhu zemědělských a potravinářských produktů.

Nadace Zdraví pro Moravu

shutterstock_127446179.jpg

Nadace Zdraví pro Moravu vyhlašuje grantové řízení pro neziskové, rozpočtové a příspěvkové organizace, občanská sdružení, účelová zařízení církví a ostatní nestátní organizace, pracující v oblasti prevence a podpory zdraví.

Podpora vinařství, vinohradnictví, ovocnářství a zelinářství v Jihomoravském kraji

shutterstock_145599739.jpg

Cílem dotačního programu je podpora oborů vinařství a vinohradnictví, ovocnářství a zelinářství v Jihomoravském kraji, jakožto důležitých odvětví místní zemědělské výroby, které zastávají nezastupitelnou úlohu v obhospodařování krajiny a ekonomickém rozvoji oblasti.

Výzva Jihomoravského kraje – Podpora v oblasti kultury a památkové péče

shutterstock_152064281.jpg

Cílem dotačního programu je podpora subjektů realizujících kulturní aktivity a akce, profesionální nebo neprofesionální uměleckou činnost v různých oblastech kulturních žánrů (hudby, tance, divadla, výtvarného umění, folklóru a uměleckých řemesel) s cílem uchování kulturního dědictví a prezentace kraje doma i v zahraničí, dále pak podpora subjektů činných v oblasti nemateriálních statků zapsaných na seznamu UNESCO a podpora zachování a obnovy movitých i nemovitých kulturních památek.

Podpora farmářských trhů v Olomouckém kraji

shutterstock_156912908.jpg

Dotace na podporu farmářských trhů, propojení spolupráce veřejného a podnikatelského sektoru, malých farmářů a zemědělců, podpora adaptace agrárního sektoru na měnící se podnikatelské prostředí a podpora zaměstnanosti v regionu.

Podpora regionálního značení v Olomouckém kraji

stažený soubor

Dotace na propagaci a rozvoj regionálních značek, které jsou jednotným systémem podpory místních výrobců a dále propagace místních výrobků a služeb, a zlepšování image regionálních značek, potažmo celého Olomouckého kraje.