Dotační info na Facebook Dotační info na Linkedin RSS
Kontakty

Archiv štítku: Dotace na protidrogovou politiku

Podpora a rozvoj protidrogové politiky Jihočeského kraje

shutterstock_60280690.jpg

Cílem opatření je podpora pokrytí území kraje odborně způsobilými programy specifické primární protidrogové prevence ve školním prostředí, zajištění jejich optimální dostupnosti z hlediska efektivní spolupráce realizátorů těchto programů s jednotlivými školami a školskými zařízeními. Součástí tohoto opatření je i podpora rozšíření těchto programů do dosud nepokrytých regionů, zajištění odbornosti těchto programů.

Dotační program Olomouckého kraje pro oblast protidrogové prevence

shutterstock_152094455.jpg

Cílem dotačního programu je podpora činnosti služeb působících v oblasti primární, sekundární a terciární protidrogové prevence v Olomouckém kraji ve veřejném zájmu a v souladu s cíli Olomouckého kraje.

Dotační program pro oblast protidrogových aktivit v Jihomoravském kraji

shutterstock_104052050.jpg

Dotace na podporu certifikovaných protidrogových programů a služeb se zaměřením na specifickou primární prevenci sociálně patologických jevů, sekundární a terciární prevenci drogových závislostí.

Dotační program městské části Praha 11 v oblasti protidrogové politiky

medical-681119__340

Dotace na podporu služeb protidrogové prevence směřujících k zajištění, zkvalitnění a případně rozšíření nabídky pro občany s trvalým pobytem na MČ Praha 11.

Poskytování dotací z rozpočtu statutárního města Havířova

stažený soubor

Dotace na  podporu a rozšíření kulturních, sportovních, volnočasových sociálních, vzdělávacích, bezpečnostně-preventivních a dalších typů přínosných a hodnotných aktivit realizovaných na území města Havířova nebo jinak propojených s městem a jeho občany; podpora činností a projektů, které rozšíří a obohatí nabídku vyžití obyvatel města Havířova nebo slouží k jeho výrazné propagaci.

Ústecký kraj – Dotační program „Certifikace primární prevence pro poskytovatele sociálních služeb protidrogové politiky“

business-3560932__340

Dotace na úhradu nákladů certifikačního řízení odborné způsobilosti primární prevence pro jeden program primární prevence rizikového chování poskytovatelů sociálních služeb protidrogové politiky, kteří poskytují v Ústeckém kraji registrované sociální služby pro cílovou skupinu osob ohrožených závislostí nebo závislé na návykových látkách dle typologie zákona o sociálních službách.

Program podpory aktivit navazujících na služby poskytované podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách v Pardubickém kraji

elderly-1461424__340

Program je zaměřen na podporu souboru činností, které zajišťují pomoc a podporu osobám za účelem jejich sociálního začlenění a dále působí jako prevence proti jejich sociálnímu vyloučení.

Město Kolín – Žádosti o dotaci komise školské a mládeže

kolin-110123__340

Dotace bude zaměřena na společensko-sociální výchovu dětí a mládeže, zdravotní a dopravní výchovu, sportovní akce a volnočasové aktivity, ale bude i nápomocna i v oblasti protidrogové prevence a prevence kriminality.

Vláda ČR – Protidrogová politika

shutterstock_155219123.jpg

Dotace je určena na preventivní, poradenské, ambulantní a rezidenční programy v různých typech adiktologických služeb. Současně je podpora zaměřena na informační aktivity včetně aktivit propagujících činnost služeb, projekty na síťování služeb, monitorovací a výzkumné projekty v oblasti závislostí.

Výzva k podání žádostí do programu „Protidrogová politika MZd“

shutterstock_154772753.jpg

Ministerstvo zdravotnictví poskytuje finanční prostředky na realizaci neinvestičních projektů v oblasti protidrogové politiky za účelem zvýšení kvality života a snížení potenciální či již realizované závislosti především u mladistvých.