Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS
Kontakty

Archiv štítku: Dotace na protierozní opatření

OP ŽP – 127 .výzva, PO 4., SC 4.3 – Posílit přirozené funkce krajiny (CLLD)

forest-110900__340

Dotace na realizaci přírodě blízkých opatření vyplývajících z komplexních studií cílených na zpomalení povrchového odtoku vody, protierozní ochranu a adaptaci na změnu klimatu.

Adaptační opatření pro zmírnění dopadů klimatické změny na nelesní ekosystémy

dc09a68dfe7e245087660b2a89e065d7

Program  slouží k financování opatření týkající se tvorby a obnovy ekostabilizačních prvků v krajině. Žadatelem mohou být obce, kraje, fyzické osoby, příspěvkové organizace apod.  Maximální výše podpory činí 250 tis. Kč.

Otevřen program Podpora obnovy přirozených funkcí krajiny

Ministerstvo Životního prostředí otevřelo národní dotační program na Podporu obnovy přirozených funkcí krajiny podporující investiční i neinvestiční záměry, které realizují adaptační opatření zmírňující dopady klimatické změny na vodní, lesní a mimolesní ekosystémy. Program je otevřen do 30. 9. 2014.