Dotační info na Facebook Dotační info na Linkedin RSS
Kontakty

Archiv štítku: Dotace na protipovodňová opatření

Řešení mimořádné situace na vodních dílech a realizace opatření sloužících k předcházení a odstraňování následků povodní v Olomouckém kraji

CEN2c8b91_MDF88519

Dotace přispívá na podporu opatření v situaci, kdy došlo k narušení nebo mimořádnému ohrožení základních funkcí území škodlivým působením sil a jevů, které ohrožují život, zdraví, majetek nebo životní prostředí v Olomouckém kraji ve veřejném zájmu a v souladu s cíli a záměry Olomouckého kraje. Jedná se zejména o řešení mimořádných situací (havárií) v zásobování pitnou vodou, odvádění a likvidaci odpadních vod, odstraňování a zabránění škodám na vodních dílech v majetku obcí v důsledku povodňové situace.

Řešení mimořádné situace na infrastruktuře vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu v Olomouckém kraji

shutterstock_151043639.jpg-150x150

Dotace je určena na podporu opatření v situaci, kdy došlo k narušení nebo mimořádnému ohrožení základních funkcí území škodlivým působením sil a jevů, které ohrožují život, zdraví, majetek nebo životní prostředí v Olomouckém kraji ve veřejném zájmu a v souladu s cíli a záměry Olomouckého kraje. Jedná se zejména o řešení mimořádných situací (havárií) v zásobování pitnou vodou, odvádění a likvidaci odpadních vod, odstraňování a zabránění škodám na vodních dílech v majetku obcí v důsledku povodňové situace.

Podpora budování a obnovy infrastruktury obce v Olomouckém kraji

shutterstock_155822744.jpg

Dotace na zlepšení kvality života venkovských oblastí, zvýšení atraktivity a dostupnosti území obcí v Olomouckém kraji ve veřejném zájmu a v souladu s cíli Olomouckého kraje. Podpora je zaměřena na aktivity z oblasti budování, rekonstrukce a opravy infrastruktury obecního majetku s cílem zlepšit kvalitu života ve venkovských oblastech, zlepšit jejich dostupnost a zvýšit jejich atraktivitu.

NPŽP – Výzva č. 6/2020: Projektová příprava – sucho a povodně

stream-341710__340

Dotace na zajištění financování nákladů na projektovou přípravu, stavební a zadávací řízení na projekty zaměřené na realizaci přírodě blízkých protipovodňových opatření, hospodaření se srážkovou vodou a revitalizace a renaturace vodních toků, obnovu ekostabilizačních funkcí vodních a na vodu vázaných ekosystémů a realizaci přírodě blízkých opatření cílených na zpomalení povrchového odtoku vody a protierozní ochranu, pro které bude následně vypsaná výzva v OPŽP 2021–2027.

OP ŽP – 149. výzva – PO1: Zlepšování kvality vod a snižování rizika povodní SC: 1.4 – Podpořit preventivní protipovodňová opatření

high-water-876580__340

Dotace na analýzy odtokových poměrů včetně návrhů možných protipovodňových opatření a na budování a rozšíření varovných, hlásných, předpovědních a výstražných systémů na lokální úrovni, digitální povodňové plány.

OP ŽP – 147. výzva – PO 1: Zlepšování kvality vod a snižování rizika povodní SC: 1.4 – Podpořit preventivní protipovodňová opatření

people-2561562__340

Dotace na budování, rozšíření a zkvalitnění varovných, hlásných, předpovědních a výstražných systémů na celostátní úrovni, digitální povodňové plány.

OPŽP – 145. výzva – PO 1 – Zlepšování kvality vod a snižování rizika povodní SC 1.4 – Podpořit preventivní protipovodňová opatření

high-water-876580__340

Dotace na zpracování podkladů pro vymezení území ohroženého zvláštní povodní pro vodní díla III. a IV. kategorie z hlediska technickobezpečnostního dohledu.

OPŽP – 123. výzva – Zlepšování kvality vod a snižování rizika povodní Specifický cíl: 1.4 – Podpořit preventivní protipovodňová opatření

people-2561562__340

Dotace na budování a rozšíření varovných a výstražných systémů v rámci hlásné povodňové služby na státní úrovni, tvorba digitálních povodňových plánů včetně naplňování sdílených databází Povodňového informačního systému.

Město Brno ITI – Protipovodňová opatření

people-2561562__340

Dotace na zprůtočnění nebo zvýšení retenčního potenciálu koryt vodních toků a přilehlých niv, zlepšení přirozených rozlivů.

Město Klatovy – Podpora při realizaci protipovodňových a protizáplavových opatření

people-2561562__340

Dotace na realizaci preventivních protipovodňových a protizáplavových opatření na nemovitostech na území města určených ke zmírnění budoucích škod.