Dotační info na Facebook Dotační info na Linkedin RSS
Kontakty

Archiv štítku: Dotace na provoz

Podpora poskytovatelů domácí paliativní péče – Olomoucký kraj

hand-in-hand-1686811__340

Dotace na podporu poskytovatelů domácí paliativní péče, kteří poskytujících zdravotní péči pacientům, u nichž již byly vyčerpány všechny možnosti léčby a kteří chtějí strávit poslední chvíle života ve vlastním sociálním prostředí mezi svými blízkými.

Dotační program Podpora provozu venkovských prodejen v Jihomoravském kraji

shopping-879498__340

Dotační program je zaměřen zejména na podporu zachování provozu obchodů se základními potravinami a smíšeným zbožím na venkově v malých obcích.

Program na podporu provozování domácí hospicové a paliativní péče v Kraji Vysočina

hand-2906458_960_720

Účelem poskytovaných finančních prostředků je zajistit provoz středisek domácí hospicové/paliativní péče na území Kraje Vysočina, a to z důvodu zajištění co nejvyšší možné míry dostupnosti těchto sociálních služeb v Kraji Vysočina.

Město Rousínov – Program pro poskytování dotací neziskovým organizacím na činnost z rozpočtu města Rousínova

Close-up clean and refreshing red simple rubber runway without people

Dotace jsou určeny na podporu pravidelné celoroční činnosti neziskových organizací v roce 2022.

MČ Plzeň 4 – Dotační program v oblasti kultury, sportu a investic

Close-up clean and refreshing red simple rubber runway without people

Dotace na podporu kulturních, sportovních a volnočasových aktivit vykonávaných fyzickými nebo právnickými osobami, které mají své sídlo/bydliště na území městského obvodu Plzeň 4 nebo na jeho území uskutečňují (budou uskutečňovat) část svých aktivit, popř. poskytují (budou poskytovat) své služby na území města Plzně občanům MO P4.

Národní sportovní agentura – Výzva 14/2021 Můj klub 2022

olympic-swimming-pool-1185774__340

Dotace na podporu sportovních klubů, tělovýchovných a tělocvičných jednot, které se věnují sportování dětí a mládeže od 3 do 20 let.

Město Říčany – Dotace na rok 2022 – PROVOZ

older-adult-1546130_960_720

Dotace na provoz neziskových organizací v oblasti sportu, kultury, volného času dětí, mládeže a seniorů, oblasti životního prostředí a sociální oblasti působící na území města Říčany se sídlem v Říčanech.

Podpora činnosti sportovních svazů a ČUS v Jihočeském kraji

beach-volleyball-2657680_960_720

Dotace na zkvalitnění podmínek sportovního prostředí v Jihočeském kraji prostřednictvím podpory krajských sportovních svazů a okresních a krajské organizace České unie sportu.

Národní sportovní agentura – Výzva 8/2020 – Provoz a údržba 2021

hockey-2274221__340

Výzva je určena na podporu provozovatelů sportovních zařízení z řad neziskových sportovních organizací.

MMR – COVID – Školy v přírodě

girls-1563093__340

Cílem dotačního titulu je podpora ubytovacích zařízení, jmenovitě ubytovacích zařízení, která zajišťují pořádání škol v přírodě. Jedná se o zařízení, která i po ukončení vládou, přijatého krizového opatření, neměla možnost realizovat nasmlouvané pobyty.