Dotační info na Facebook Dotační info na Linkedin RSS
Kontakty

Archiv štítku: Dotace na publikace

Dotace města Hradec Králové na zachování a obnovu památkového fondu

church-organ-650869_640

Cílem programu je podpora veřejně prospěšných projektů v oblasti restaurování, oprav, obnov a rekonstrukcí investičního i neinvestičního charakteru, které vedou k obnově a zachování památkového fondu na území města, a podpora veřejně prospěšných projektů v oblasti poznávání, dokumentace a prezentace památkového fondu na území města Hradec Králové a historie města Hradec Králové.

Podpora vydávání neperiodických publikací v Karlovarském kraji

Literatura

Dotační program byl zřízen za účelem podpory vydávání neperiodických publikací o Karlovarském kraji a jeho osobnostech.

MK ČR – Podpora projektů zaměřených na poskytování standardizovaných veřejných služeb muzeí a galerií

shutterstock_115264639.jpg

Odbor ochrany kulturního dědictví Ministerstva kultury vyhlásil dotační řízení na podporu projektů poskytování standardizovaných veřejných služeb muzeí a galerií. Finanční podpora tentokrát bude poskytnuta na prezentaci sbírek muzeí a galerií v informačním systému s dálkovým přístupem a na prezentaci sbírek formou odborných katalogů sbírek.

Plzeňský kraj – Podpora literární tvorby a publikační činnost

shutterstock_154681289.jpg

Dotace na přímou i nepřímou podporu rozvoje vydávání neperiodických publikací a rozvoje literární tvorby vztahující se k Plzeňskému kraji. Podpora přípravy, předtiskové přípravy a vydání díla (např. tisk, grafika) nebo na aktualizované vydání již vydaného díla.

SFŽP Výzva č. SGS-4 „Reine“ – Norské fondy 2014–2021

nature-3289812__340

Dotace na realizaci informačních a vzdělávacích aktivit v ochraně životního prostředí zaměřené na oblast ochrany ekosystémů, ovzduší, vod či změnu klimatu.

MPO Program EFEKT – 2C – Nástroje a podklady pro rozšiřování informací a vzdělávání v oblasti úspor energie včetně podpory mezinárodní spolupráce

library-1666703__340

Dotace je určena na vytvoření webových stránek, microsite, softwaru, webové nebo mobilní aplikace nebo textového informačního materiálu.

Výběrové řízení na téma „Mezinárodní souvislosti roku 1968“

shutterstock_139584668.jpg

Předmětem řízení je výběr projektů s cílem stimulovat veřejnou diskusi o zahraničně politickém rozměru Pražského jara a o mezinárodních souvislostech éry 60. let v západní Evropě.

Státní fond kinematografie – Periodické publikace a internetové portály

NOV4b6b53_4D_kino

Podpora je určena pro kontinuální vydávání odborných filmových periodik v roce 2021, které vycházejí jak v tisku, tak online (internetové portály).

Státní fond kinematografie – Konference a výzkumné projekty v oblasti filmové vědy

shutterstock_139584668.jpg
Podpora je určena pro pořádání odborné konference s národním či mezinárodním významem a pro výzkumné projekty. Prioritou budou konference s mezinárodním přesahem, u individuálních i kolektivních výzkumných projektů pak ty, které se věnují základnímu výzkumu v oblasti české kinematografie a s plánovaným publikačním výstupem v podobě odborné studie či knihy.

Město Chomutov – Dotační program Regionální historie

shutterstock_136249811.jpg

Hlavním záměrem uvedeného dotačního programu je podpora aktivit vedoucích k popularizaci místní historie, k podpoře lokálního patriotismu občanů města a k rozšíření obecné vzdělanosti v oboru historie.