Dotační info na Facebook Dotační info na Linkedin RSS
Kontakty

Archiv štítku: Dotace na rekonstrukci

Nadace Partnerství, Plzeňský Prazdroj, a.s. – Radegast lidem

Cestovniruch_cestovniruch_procyklisty_cyklostezky(1)

Cílem grantového programu je podpora veřejně prospěšných projektů v okolí pivovaru v Nošovicích.

MAS Rozvoj Kladenska a Prahy-západ, z.s.–IROP–Zvyšování kvality škol V

kids-2835430__340

Dotace na stavby a stavební práce spojené s výstavbou nové infrastruktury včetně vybudování přípojky pro přivedení inženýrských sítí.

MAS rozvoj Kladenska a Prahy-západ, z.s.-IROP-Bezpečnost dopravy V

bridge-320545__340

Dotace na rekonstrukci, modernizaci a výstavbu chodníků podél silnic I., II. a III. třídy a místních komunikací nebo chodníků a stezek odklánějících pěší dopravu od silnic I., II. a III. třídy a místních komunikací, přizpůsobených osobám s omezenou schopností pohybu a orientace, včetně přechodů pro chodce a míst pro přecházení.

MAS Rokytná – IROP – Podpora udržitelnosti nemotorové dopravy I.

bridge-320545__340

Dotace na rekonstrukci, modernizaci a výstavbu chodníků podél silnic I., II. a III. třídy a místních komunikací nebo chodníků a stezek odklánějících pěší dopravu od silnic I., II a III. třídy a místních komunikací, přizpůsobených osobám s omezenou schopností pohybu a orientace, včetně přechodů pro chodce a míst pro přecházení.

Město Uherské Hradiště – Podpora obnovy historické architektury města Uherské Hradiště v 1. pololetí 2022

church-organ-650869_640

Dotační program na obnovu objektů, které nejsou prohlášeny za kulturní památku, ale disponují prokazatelně památkovými nebo architektonickými hodnotami a nacházejí se na území Uherského Hradiště. Dotace se dále vztahují na obnovu objektů, které jsou kulturními památkami, ale nacházejí se mimo území Městské památkové zóny Uherské Hradiště.

MAS Světovina – IROP – Sociální bydlení

home-589068__340

Dotace na pořízení, výstavbu či rekonstrukci bytů, bytových domů, nebytových prostor a jejich přizpůsobení pro potřeby sociálního bydlení, včetně pořízení základního vybavení.

IROP Výzva č. 40 Vybrané úseky silnic II. a III. třídy – integrované projekty IPRÚ

shutterstock_154889651.jpg

Podpora v této výzvě je poskytována projektům zaměřeným na rekonstrukce, modernizace či výstavbu vybraných úseků silnic II. třídy a vybraných úseků silnic III. třídy, které plní funkce silnic vyšší třídy, na území aglomerací České Budějovice, Karlovy Vary, Zlín, Liberec a Jablonec nad Nisou.

Národní sportovní agentura – Specifická výzva 11/2021 – Regiony 2021

tartan-track-2678544__340

Cílem této Výzvy je regionálně vyvážená nabídka možnosti sportování v České republice.

MPO – Výzva 1 programu ŽIVEL – „Pomoc po tornádu“

tornado-1193184__340

Dotace na podporu podnikatelských subjektů, které byly postiženy tornádem a jeho doprovodnými jevy na území České republiky dne 24. a 25. června 2021.

MAS Partnerství venkova – IROP – Účelné využití prostor školských zařízení s ohledem na kvalitu výuky (IV.)

classroom-2787754__340

Dotace na stavby, stavební úpravy a pořízení vybavení odborných učeben za účelem zvýšení kvality vzdělávání ve vazbě na budoucí uplatnění na trhu práce v klíčových kompetencích (komunikace v cizích jazycích, práce s digitálními technologiemi, přírodní vědy, technické a řemeslné obory).