Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS
Kontakty

Archiv štítku: Dotace na rekonstrukci

Praha 6 – Památkové dotace vlastníkům památkově významných objektů či souborů

images
Cílem dotace  je motivovat vlastníky významných památkových objektů na území MČ P6 k účinnější ochraně těchto objektů či usnadnit vhodný způsob volby obnovy objektu, a tím přispět k udržení historické hodnoty čtvrti a její atraktivity z hlediska zájmu cestovního ruchu.

MAS Achát – IROP – Dopravní infrastruktura III

buildings-1838418__340

Dotace na rekonstrukci, modernizaci a výstavbu chodníků podél silnic I.,II. a III. třídy a místních komunikací, přizpůsobených osobám s omezenou schopností pohybu a orientace.

43. výzva-ITI-Pardubice_SC 1.2 Cyklodoprava VIII

away-1548344__340

Dotace na rekonstrukci a modernizaci liniových opatření pro cyklisty v hlavním dopravním prostoru silnic a místních komunikací v podobě vyhrazených jízdních pruhů pro cyklisty, piktogramových koridorů pro cyklisty nebo vyhrazených jízdních pruhů pro autobusy a jízdní kola, sloužících k dopravě do zaměstnání, škol a za službami.

42. výzva-ITI-Pardubice-SC1.2 Přestupní uzly v aglomeraci IV

airport-2373727__340

Dotace na rekonstrukci, modernizaci a výstavbu terminálů jako významných přestupních uzlů veřejné dopravy, jejichž parametry odpovídají zařazení do odpovídající kategorie přestupního uzlu dle ČSN 73 6425-2.

Program 2021-2024 pro poskytování dotací na rozvoj obcí do 2000 obyvatel ze Středočeského Fondu obnovy venkova

stažený soubor

Účelem dotace je rozvoj obcí a měst do 2000 obyvatel a rozvoj jejich činností v souladu se Strategií rozvoje územního obvodu Středočeského kraje na období 2019-2024, s výhledem do 2030.

Dotační program na podporu památkově nechráněných nemovitostí v Městské památkové rezervaci Cheb

pelhrimov-1815909__340

Dotace bude poskytována na obnovu střech, včetně komínů, klempířských prvků a říms u nemovitostí v městské památkové rezervaci Cheb, které nejsou kulturními památkami ve smyslu zákona o státní památkové péči.

Dotace města Hradec Králové na zachování a obnovu památkového fondu

church-organ-650869_640

Cílem programu je podpora veřejně prospěšných projektů v oblasti restaurování, oprav, obnov a rekonstrukcí investičního i neinvestičního charakteru, které vedou k obnově a zachování památkového fondu na území města, a podpora veřejně prospěšných projektů v oblasti poznávání, dokumentace a prezentace památkového fondu na území města Hradec Králové a historie města Hradec Králové.

Sportoviště v Kraji Vysočina

Dotace na modernizaci zařízení pro sportovní a tělovýchovné aktivity, a to z důvodu zlepšení podmínek pro sportovní vyžití obyvatel regionu.

Rozvoj hospodářsky slabých oblastí Jihočeského kraje

shutterstock_154867409.jpg

Dotace na podporu obcí zařazených mezi hospodářsky slabé regiony Jihočeského kraje z důvodu snižování rozdílů mezi nimi a vyspělými oblastmi Jihočeského kraje.

MAS Jižní Haná – IROP – Bezpečná dopravní infrastruktura IV.

traffic-lights-242323__340

Dotace na rekonstrukce, modernizace, výstavby chodníků podél komunikací I., II., a III. třídy a místních komunikací přizpůsobených osobám s omezenou schopností pohybu a orientace.