Dotační info na Facebook Dotační info na Linkedin RSS
Kontakty

Archiv štítku: Dotace na rekonstrukci

MAS Hornolidečska, z.s. – IROP – Bezpečnost dopravy IV.

level-crossing-3256166_960_720

Dotace na rekonstrukci, modernizaci a výstavbu chodníků podél silnic I. a III. třídy (silnice II. třídy se na území MAS nenacházejí) a místních komunikací, přizpůsobených osobám s omezenou schopností pohybu a orientace, včetně přechodů pro chodce a míst pro přecházení.

46. výzva-IPRÚ-Zlín-SC 1.2-Realizace dopravně-bezpečnostních opatření v sídlech III

train-station-837651__340

Dotace na rekonstrukci, modernizaci a výstavbu komunikací pro pěší, realizace opatření na posílení bezpečnosti chodců, cyklistů a osob s omezenými schopnostmi pohybu a orientace.

MZe – Podprogram 129 403 „Podpora opatření pro zmírnění negativních dopadů sucha a nedostatku vody I.“

aqua-3771946__340

Dotace na výstavbu nových skupinových vodovodů, výstavba nové vodárenské infrastruktury sloužící k napojení oblastí zasažených suchem na skupinové vodovody a na vodárenské soustavy s dostatečnými zdroji pitné vody (tj. nové přivaděče, zdroje, vodojemy (VDJ), úpravny vod (ÚV) apod.).

MAS Vizovicko a Slušovicko – IROP – Bezpečnost dopravy

buildings-1838418__340

Dotace na rekonstrukci, modernizaci a výstavbu chodníků podél silnic I., II. a III. třídy a místních komunikací nebo chodníků a stezek odklánějících pěší dopravu od silnic I., II. a III. třídy a místních komunikací, přizpůsobených osobám s omezenou schopností pohybu a orientace, včetně přechodů pro chodce a míst pro přecházení.

MAS Železnohorský region – IROP – Bezpečná a dostupná doprava

bike-775799__340

Dotace na rekonstrukci, modernizaci a výstavbu chodníků podél silnic I., II. a III. třídy a místních komunikací nebo chodníků a stezek odklánějících pěší dopravu od silnic I., II a III. třídy a místních komunikací, přizpůsobených osobám s omezenou schopností pohybu a orientace, včetně přechodů pro chodce a míst pro přecházení.

45. výzva-ITI-Brno-SC 1.2-Parkovací systémy VIII (a)

parking-427955__340

Dotace na rekonstrukce, modernizace a výstavby samostatných parkovacích systémů P+R, K+R, B+R nebo P+G jako prvků podporujících multimodalitu.

MAS Staroměstsko, z.s. – IROP – Doprava

buildings-1838418__340

Dotace na rekonstrukci, modernizaci a výstavbu chodníků podél silnic I., II. a III. třídy a místních komunikací nebo chodníků a stezek odklánějících pěší dopravu od silnic I., II. a III. třídy a místních komunikací, přizpůsobených osobám s omezenou schopností pohybu a orientace, včetně přechodů pro chodce a míst pro přecházení.

MAS Sdružení Růže – IROP – Podpora infrastruktury pro zájmové a neformální vzdělávání a celoživotní vzdělávání III.

startup-593344__340

Dotace na přístavby, nástavby a stavební práce spojené s vybudováním infrastruktury pro zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání.

Výzva č. 48 – ITI – Ostrava – SC 3.1 – Kulturní infrastruktura II

pelhrimov-1815909__340

Dotace na revitalizaci a regeneraci zanedbaných ploch a areálů a objektů kulturního dědictví za účelem využití pro zvýšení atraktivity měst a jejich zázemí a podporu nových investic.

IROP – Výzva č. 96 Integrovaný záchranný systém – Policie ČR a Hasičský záchranný sbor ČR

wormhole-739872__340

Dotace na posílení odolnosti, vybavenosti a připravenosti základních složek integrovaného záchranného systému (IZS) tak, aby mohly lépe reagovat na dopady krize související s pandemií COVID-19.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 5. 5. 2021, 14:00 nejpozději do 30. 9. 2021, 14:00.

Příjemci podpory:

 • Ministerstvo vnitra-Generální ředitelství HZS ČR.
 • Hasičské záchranné sbory krajů.
 • Záchranný útvar HZS ČR.
 • Ministerstvo vnitra-Policejní prezidium ČR.
 • Krajská ředitelství Policie ČR.
 • Organizační složky státu a jimi zřizované nebo zakládané organizace, které zajišťují vzdělávání a výcvik složek IZS.

Typy podporovaných aktivit:

 • Posílení odolnosti, vybavenosti a připravenosti základních složek integrovaného záchranného systému (IZS) tak, aby mohly lépe reagovat na dopady krize související s pandemií COVID-19:
  • A. Posílení vybavení základních složek IZS technikou, věcnými a ochrannými prostředky.
  • B. Stanice základních složek IZS – stavby, rekonstrukce, modernizace vč. pořízení technického a technologického vybavení objektů složek IZS.
  • C. Vzdělávací a výcviková střediska složek IZS – modernizace a výstavba vzdělávacích a výcvikových středisek pro základní složky IZS včetně pořízení technického a technologického vybavení s cílem vytvořit podmínky pro kontinuální rozvoj lidských zdrojů.
  • D. Informační technologie IZS:
   • I. rozvoj, modernizace a zvýšení dostupnosti komunikačních a informačních systémů a infrastruktury;
   • II. zvýšení kybernetické bezpečnosti informačních a komunikačních systémů v souladu se standardy kybernetické bezpečnosti podle §5 odst. 3 zákona č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti a o změně souvisejících zákonů.

Forma a výše podpory:

 • Minimální výše celkových způsobilých výdajů: 1 000 000 Kč.
 • Maximální výše celkových způsobilých výdajů: 1 250 000 000 Kč.
 • Míra podpory z Evropského fondu pro regionální rozvoj a státního rozpočtu pro projekt:
  • Organizační složky státu a jejich příspěvkové organizace:
   • 85 % Evropský fond pro regionální rozvoj,
   • 15 % státní rozpočet.
  • Organizace zakládané organizační složkou státu:
   • 85 % Evropský fond pro regionální rozvoj,
   • 0 % státní rozpočet.

Specifika a omezení:

 • Realizace projektu musí být ukončena nejpozději 31. 12. 2023.
 • Realizace projektu může být ukončena před podáním žádosti o podporu.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj