Dotační info na Facebook Dotační info na Linkedin RSS
Kontakty

Archiv štítku: Dotace na rekonstrukci

Dotační program Podpora rozvoje venkova Jihomoravského kraje

ven

Cílem dotačního programu je zachovat základní funkce na venkově s ohledem na zlepšení kvality života. Zejména cílí na podporu údržby venkovské zástavby v majetku obcí s důrazem na podporu obnovy občanské vybavenosti a bezpečnosti obyvatel na komunikacích.

Program na podporu výstavby a údržby sportovních a tělovýchovných zařízení, kluboven a táborových základen na území Kraje Vysočina

Close-up clean and refreshing red simple rubber runway without people

Dotace na modernizaci a údržbu zařízení pro sportovní, tělovýchovné a zájmové aktivity, a to z důvodu zlepšení podmínek pro sportovní a volnočasové vyžití obyvatel regionu.

Podpora obnovy kulturních památek v Olomouckém kraji

images5UWVKIBE

Dotace na podporu obnovy kulturních památek, staveb drobné architektury místního významu a nemovitostí v památkových zónách a rezervacích v Olomouckém kraji ve veřejném zájmu a v souladu s cíli Olomouckého kraje.

Havarijní program Ministerstva kultury

images

Havarijní program je v rámci komplexní péče o památkový fond v České republice určen zejména na záchranu a zajištění nejnaléhavějších oprav nemovitých kulturních památek, zejména na odstranění havarijního stavu střech a nosných konstrukcí staveb v havarijním technickém stavu, na jejich statické a celkové stavební zajištění, restaurátorské práce a na opravy krovů a střech (včetně komínů, římsy a klempířských a zámečnických prvků).

Zlínský kraj – Program na podporu stavební obnovy a restaurování kulturních památek a památek místního významu

images

Dotace na obnovu kulturních památek a památek místního významu Zlínského kraje při dosažení maximální efektivnosti a hospodárnosti využití rozpočtových prostředků Zlínského kraje.

Praha 6 – Památkové dotace vlastníkům památkově významných objektů či souborů

images

Cílem Památkové dotace Městské části Praha 6 je motivovat vlastníky památkově významných objektů dle bodu I těchto Zásad  k účinnější ochranně těchto objektů a tím přispět k udržení historické hodnoty čtvrti.

Podpora práce s dětmi a mládeží v Jihočeském kraji

shutterstock_154904891.jpg

Hlavním záměrem uvedeného dotačního programu je podpora rozvoje mimoškolní zájmové činnosti s dětmi a mládeží na území Jihočeského kraje v souladu se schválenými konkrétními opatřeními, které jsou obsaženy ve strategických dokumentech Jihočeského kraje.

Program podpory sociálního podnikání v Pardubickém kraji

shutterstock_136361384.jpg

Dotace na podporu stávajících sociálních podniků v růstu jejich celospolečenského dopadu a dále na subjekty směřující k oboru sociálního podnikání a budování plnohodnotných sociálních podniků.

Podpora materiálního zabezpečení sociálních služeb v Pardubickém kraji

shutterstock_156422672.jpg

Tato podpora je určena organizacím poskytujících sociální služby na území Pardubického kraje v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů a dále v souladu se Střednědobým plánem rozvoje sociálních služeb Pardubického kraje na aktuální období a Akčním plánem rozvoje sociálních služeb v Pardubickém kraje na aktuální rok.

Pardubický kraj – Podpora v oblasti sportu a volnočasových aktivit

orientacni_beh

Dotace na podporu činnosti sportovních klubů, tělocvičných jednot, svazů a ostatních tělovýchovných organizací, které pracují s dětmi a mládeží a účastní se pravidelných soutěží.