Dotační info na Facebook Dotační info na Linkedin RSS
Kontakty

Archiv štítku: Dotace na romskou komunitu

MK ČR – Podpora integrace příslušníků romské menšiny

rome-2545374__340

Dotace na podporu integrace příslušníků romské menšiny, odborné studie rozšiřující poznání a podporující bádání o romské kultuře, tradicích a historii.

MF ČR – Tvorba motivačních prázdninových programů a mimoškolních aktivit pro romské děti – Norské fondy 2014-2021

girl-753704__340

Cílem výzvy je podpora motivačních prázdninových programů a mimoškolních aktivit pro romské děti přispívajících zejména k překlenutí citlivého období přechodu žáků z předškolního do základního vzdělání a následně ze základního do středního vzdělání.

MŠMT – Program na podporu integrace romské menšiny

shutterstock_113484865.jpg

Dotace na zajištění podmínek pro rozvoj společného vzdělávání romských dětí a žáků v hlavním vzdělávacím proudu, realizace schváleného projektu za účelem podpory předškolního vzdělávání romských dětí, podpory školní úspěšnosti romských žáků na základní a střední škole a podpora volnočasových nebo zájmových aktivit pro romské děti a žáky, a to prostřednictvím realizace schváleného projektu ve vybraném tematickém okruhu.

Výzva pro IP 3.2 – k předkládání individuálních projektů v rámci OPLZZ – Podpora sociální integrace příslušníků romských lokalit

shutterstock_8344501.jpg

Dotace na podporu sociální integrace příslušníků romských lokalit mohou získat příslušníci sociálně vyloučených romských lokalit, zadavatelé sociálních služeb poskytujících služby pro příslušníky sociálně vyloučených romských lokalit a poskytovatelé sociálních služeb a další subjekty poskytující nebo podporující poskytování sociálních služeb v sociálně vyloučených romských lokalitách. Celková finanční alokace pro tuto výzvu je 105 000 000 Kč.

Individuální projekty v rámci OPLZZ – IP 3.2 Podpora sociální integrace příslušníků romských lokalit

V operačním programu Lidské zdroje a zaměstnanost (OP LZZ) byla k 3.4.2013 vyhlášena výzva na podporu sociální integrace příslušníků romských lokalit, ve které je možné podávat žádosti do 30.4.2014. Globálním cílem této oblasti podpory je sociální začleňování příslušníků sociálně vyloučených romských komunit zajištěním dostupnosti, kvality a kontroly služeb, včetně odstraňování bariér v jejich přístupu ke vzdělávání a k zaměstnání a v přístupu k investiční podpoře.