Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS
Kontakty

Archiv štítku: Dotace na rybářství

Dotační program – Rozvoj venkova a krajiny – Ochrana druhů – Jihočeský kraj

rabbit-1882699__340

Cílem tohoto dotačního programu je podpora projektů a aktivit, které jsou zaměřeny na rozvoj venkova a krajiny, konkrétně v oblasti podpory činnosti záchranných stanic pro handicapované živočichy, podpory činnosti okresních mysliveckých spolků, chovu ryb ve vodních tocích a včelařství.

Jihočeský kraj – Zelená infrastruktura

environmental-protection-326923__340

Cílem tohoto dotačního programu je podpora projektů a aktivit, které jsou zaměřeny na rozvoj venkova a krajiny, konkrétně v oblasti ochrany a péče o krajinu, podpory činnosti záchranných stanic pro handicapované živočichy, podpory činnosti okresních mysliveckých spolků, chovu ryb.

10. výzva OP Rybářství – opatření 3.1.

shutterstock_155419280.jpg

Dotace je určena na shromažďování údajů, jejich správy a výkaznictví.

7. Výzva OP Rybářství – Opatření 5.1.

shutterstock_154541222.jpg

Dotace na podporu akvakultury a prezentace produktů.

OP Rybářství 2.2. záměr a) Produktivní investice do akvakultury

shutterstock_155419280.jpg

Finanční podpora je určena pro podniky akvakultury, popřípadě pro rybářské svazky či spolky. Opatření je zaměřeno na investice přispívající ke zvyšování konkurenceschopnosti s cílem zachování tradiční akvakultury a činností navazujících, důležitých pro udržení a rozvoj hospodářské, sociální struktury a životního prostředí.

OP Rybářství 3.2. Sledovatelnost produktů

Dotace na zlepšování organizace trhu s produkty rybolovu a akvakultury. Podpora se poskytuje na monitorování, kontroly a vynucování, posílení institucionální kapacity a efektní veřejné správy, aniž by se zvýšila administrativní zátěž. Celková alokace pro tuto výzvu je 10,5 mil. Kč.

OP Rybářství 2.3. Podpora nových chovatelů

shutterstock_156378335.jpg
Dotace je určena pro nově začínající chovatele, kteří zřizují poprvé mikropodniky nebo malé podniky akvakultury provozované vlastním jménem, na vlastní odpovědnost a riziko a mají odpovídající odborné schopnosti a způsobilost.

Mze 17. – Podpora mimoprodukčních funkcí rybářských revírů

shutterstock_155419280.jpg

Dotace na podporu biologické diverzity rybích populací v povrchových vodách mohou získat uživatelé rybářských revírů.

Podpora chovu ryb ve vodních tocích v Jihočeském kraji

shutterstock_156378335.jpg

Dotace na podporu aktivit uživatelů rybářských revírů, rybářských svazů a univerzit, středních škol, výzkumných ústavů se zaměřením na rybářství vedoucích k lepší péči o rybí společenstva ve vodních tocích.

Operační program Rybářství 2007-2013

shutterstock_156378335.jpg

Podání žádosti do 20. kola Operačního programu Rybářství je možné na téměř veškeré projekty spojené s rybářstvím od investic do akvakultury až po zvyšování odbornosti zaměstnanců. Žádat o dotace mohou rybářská sdružení, rybářské svazy, vzdělávací zařízení i výzkumné ústavy orientované na rybářství. Výjimkou nejsou ani fyzické a právnické osoby podnikající v dané oblasti. Neváhejte využít poslední možnosti programového období 2007-2013 a podat v termínu od 16. do 29. září svoji žádost!