Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS
Kontakty

Archiv štítku: Dotace na školení a vzdělávání

MZe 9. Poradenství a vzdělávání

white-board-593309__340

Dotace na podporu pořádání seminářů a školení pro živočišnou výrobu ve vztahu k zákonu č. 154/2000 Sb., určených pro chovatelskou veřejnost.

ČRA Osvěta veřejnosti a komunikace výsledků ZRS

shutterstock_152474342.jpg

ČRA poskytuje dotace nestátním neziskovým organizacím a dalším oprávněným subjektům na realizaci projektů v programu zahraniční rozvojové spolupráce (ZRS). Hlavní důraz při realizaci projektů bude kladen na přímé akce ve vztahu k veřejnosti. V rámci této dotační oblasti lze rovněž žádat o podporu analytické a odborné publikační činnosti předkladatelů projektů, včetně podpory témat týkajících se „advocacy & policy making“.

Podpora specializačního vzdělávání k výkonu zdravotnického povolání lékaře v oborech všeobecné praktické lékařství a praktické lékařství pro děti a dorost v Karlovarském kraji

shutterstock_101192473.jpg

Dotace je určena pro akreditované zařízení, a to na podporu zvýšení počtu všeobecných praktických lékařů a praktických lékařů pro děti a dorost na území Karlovarského kraje, cestou jejich vzdělávání přímo v tomto kraji a s následnou vazbou na min. 2letou práci těchto nových lékařů v Karlovarském kraji.

OP VVV Výzva č. 02_16_022 Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ I

shutterstock_155224337.jpg

Dotace je určena na podporu MŠ a ZŠ v méně rozvinutých regionech. Jedná se hlavně o podporu osobnostně profesního rozvoje pedagogů, usnadnění přechodu dětí z mateřské školy do základní školy, spolupráci s rodiči dětí a žáků, a dále o podporu extrakurikulárních aktivit, které pomohou se zařazením žáků se speciálními vzdělávacími potřebami do hlavního vzdělávacího proudu.

OP Zaměstnanost Výzva č. 43 Podnikové vzdělávání zaměstnanců

shutterstock_154745477.jpg

Cílem výzvy je zvýšit odbornou úroveň znalostí, dovedností a kompetencí pracovníků a soulad kvalifikační úrovně pracovní síly s požadavky trhu práce, a dále zvýšit adaptabilitu starších pracovníků. Realizace projektů se týká celého území České republiky mimo hl. m. Prahy.

OP Technická pomoc – Výzva č.4 Podpora řízení a koordinace Dohody o partnerství

shutterstock_113712319.jpg

Dotace je určena pro tzv. „zastřešující“ nestátní neziskové organizace, a to na podporu projektů, které jsou zaměřeny na vytvoření podmínek pro naplnění cílů prioritní osy. Projekty lze realizovat na území celé ČR včetně hl. města Prahy.

INTERREG V-A Česká republika – Polsko Výzva z Fondu mikroprojektů Glacensis

shutterstock_145958450.jpg

Dotace je určena na projekty z oblasti Prioritní osy 2 a 4 v rámci přeshraniční spolupráce. Jedná se o mikroprojekty zaměřené na rozvoj potenciálu přírodních a kulturních zdrojů pro podporu zaměstnanosti a na spolupráci institucí a komunit. Podporovat lze také mikroprojekty, jejichž cílem je zlepšení infrastruktury daného území, zejména v oblasti infrastruktury cestovního ruchu s přeshraničním dopadem.

OP Zaměstnanost Výzva č. 54 Výzva pro organizační složky státu a jimi zřízené / zřízené příspěvkové organizace

shutterstock_153244892.jpg

Dotace je určena na  zvyšování odborné úrovně znalostí, dovedností a kompetencí pracovníků. Cílem výzvy je soulad kvalifikační úrovně pracovní síly s požadavky trhu práce a zvýšení adaptability starších pracovníků. Projekty lze naplánovat maximálně na dobu 5 let.

OP Zaměstnanost Výzva č. 129 Podpora sociálního podnikání

shutterstock_135850772.jpg

Dotace je určena jak pro podnikatelskou sféru, tak pro neziskové organizace, a to na podporu vzniku a rozvoje nových podnikatelských aktivit v oblasti sociálního podnikání. Jedná se především o zaměstnávání osob z cílových skupin, které jsou na trhu práce znevýhodněné.

OP Zaměstnanost Výzva č. 53 Specifická výzva na vybrané cílové skupiny

shutterstock_105045134.jpg

Cílem této výzvy je zvýšit míru zaměstnanosti podpořených osob, zejména starších, nízkokvalifikovaných a znevýhodněných na trhu práce. Jedná se o finanční podporu různých druhů aktivit, které povedou k  zaměstnání těchto osob  v průběhu realizace projektu nebo následkem jejich účasti v projektu.