Dotační info na Facebook Dotační info na Linkedin RSS
Kontakty

Archiv štítku: Dotace na školení a vzdělávání

MZe – Program rozvoje venkova – 1.2.1 Informační akce

Zaměstnanost o.s. zahájilo realizaci KA 02 – „Pilotní ověření a realizace vzdělávacích aktivit pro cílové skupiny“ projektu „Vzdělávání lektorů pro udržitelný rozvoj se zaměřením na age management“

Cílem opatření je přispět k dosažení konkurenceschopného zemědělství, potravinářství a lesnictví a napomoci tak zajištění udržitelného hospodaření s přírodními zdroji.

MZe – Program rozvoje venkova 1.1.1 Vzdělávací akce

shutterstock_153377987.jpg

Dotační program na podporu vzdělávacích akcí, jejichž účelem je odborné vzdělávání jednotlivých pracovníků, které směřuje ke zvyšování jejich kvalifikace v oblasti zemědělství, potravinářství a lesnictví.

MZe – 9.E. Školní závody

shutterstock_143188411.jpg
Dotace na podporu propojení praxe a odborného vzdělávání formou spolupráce podnikatelských subjektů, které obdržely statut „Školní závod“, se středními školami a vyššími odbornými školami zabezpečujícími přípravu budoucích pracovníků resortu.

Dotační program – Preventivní programy škol Jihomoravského kraje

shutterstock_153270134.jpg

Dotace na podporu minimálních preventivních programů ve školách a školských zařízeních směřujících k iniciování a zahájení nebo rozvinutí programů specifické primární prevence rizikového chování.

Podpora integrace romských komunit v Olomouckém kraji

shutterstock_154757501.jpg

Dotace na podporu projektů směřujících k sociálnímu začleňování a prevenci sociálního vyloučení příslušníků romských komunit na území Olomouckého kraje.

MZe 9. Poradenství a vzdělávání

white-board-593309__340

Dotace na podporu pořádání seminářů a školení pro živočišnou výrobu ve vztahu k zákonu č. 154/2000 Sb., určených pro chovatelskou veřejnost.

MSp – Prevence korupčního jednání

shutterstock_153259730.jpg

Dotace na seznamování veřejnosti s charakterem a projevy korupce, zvýšení informovanosti občanů, vytváření poradenské struktury, posilování protikorupčního klimatu na místní úrovni, zvyšování právního povědomí v oblasti korupčního jednání u zaměstnanců státní správy a samosprávy mohou  získat spolky, ústavy, obecně prospěšné společnosti, právnické osoby církví, které prokazatelně vyvíjejí činnost v oblasti prevence korupčního jednání nejméně jeden rok.

ČRA Osvěta veřejnosti a komunikace výsledků ZRS

shutterstock_152474342.jpg

ČRA poskytuje dotace nestátním neziskovým organizacím a dalším oprávněným subjektům na realizaci projektů v programu zahraniční rozvojové spolupráce (ZRS). Hlavní důraz při realizaci projektů bude kladen na přímé akce ve vztahu k veřejnosti. V rámci této dotační oblasti lze rovněž žádat o podporu analytické a odborné publikační činnosti předkladatelů projektů, včetně podpory témat týkajících se „advocacy & policy making“.

Podpora specializačního vzdělávání k výkonu zdravotnického povolání lékaře v oborech všeobecné praktické lékařství a praktické lékařství pro děti a dorost v Karlovarském kraji

shutterstock_101192473.jpg

Dotace je určena pro akreditované zařízení, a to na podporu zvýšení počtu všeobecných praktických lékařů a praktických lékařů pro děti a dorost na území Karlovarského kraje, cestou jejich vzdělávání přímo v tomto kraji a s následnou vazbou na min. 2letou práci těchto nových lékařů v Karlovarském kraji.

OP VVV Výzva č. 02_16_022 Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ I

shutterstock_155224337.jpg

Dotace je určena na podporu MŠ a ZŠ v méně rozvinutých regionech. Jedná se hlavně o podporu osobnostně profesního rozvoje pedagogů, usnadnění přechodu dětí z mateřské školy do základní školy, spolupráci s rodiči dětí a žáků, a dále o podporu extrakurikulárních aktivit, které pomohou se zařazením žáků se speciálními vzdělávacími potřebami do hlavního vzdělávacího proudu.