Dotační info na Facebook Dotační info na Linkedin RSS
Kontakty

Archiv štítku: Dotace na školství

Město Plzeň – Podpora primární prevence rizikového chování a mediální výchovy

shutterstock_153270923.jpg

Cílem dotačního programu na podporu primární prevence rizikového chování je podpora primární prevence rizikového chování ve školách zajišťujících povinnou školní docházku na území města Plzně. 

Podpora školství v Jihočeském kraji

shutterstock_156832877.jpg

Dotace na vybavení mateřských škol a základních škol zřizovaných obcemi Jihočeského kraje do 3 tisíc obyvatel učebními pomůckami investičního i neinvestičního charakteru zaměřenými na podporu technického vzdělávání dětí a žáků, zejména s důrazem na rozvoj jejich pracovních schopností, dovedností, digitálních kompetencí, technické tvořivosti a konstrukčního a experimentálního myšlení.

Výzva na Studijní stipendium Olomouckého kraje

shutterstock_153270134.jpg

Dotace na podporu zahraničních studijních pobytů žáků denního studia středních škol se sídlem na území Olomouckého kraje, studentů vyšších odborných škol se sídlem na území Olomouckého kraje nebo studentů vybraných studijních oborů vysokých škol na celém území ČR s trvalým pobytem na území Olomouckého kraje.

OP VVV – Výzva č. 02-19-078 Implementace krajských akčních plánů II

startup-849805__340

Dotace na  podporu zkvalitnění řízení škol a zvýšení kvality vzdělávání na území krajů prostřednictvím realizace zastřešujících aktivit, které doplňují dílčí aktivity škol. Formou vzdělávání, mentoringu a síťování budou podpořeni pedagogičtí pracovníci,  vedoucí pedagogičtí pracovníci i střední management škol. Důraz je kladen také na zvýšení kvality odborného vzdělávání a podnícení zájmu dětí a žáků o technické obory cestou spolupráce mezi MŠ, ZŠ, SŠ a VOŠ v regionu s vazbou na zaměstnavatele.

Město Olomouc – Individuální dotace – Školství

boys-286245__340

Program je zaměřen na podporu činnosti školství, který řeší potřebu konkrétního subjektu – žadatele. Účel dotace určuje žadatel tím, že jej uvede ve své žádosti o poskytnutí dotace.

10.výzva MAS Vladař–IROP–Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení III.

shutterstock_156832877.jpg

Dotace na stavby, stavební úpravy a pořízení vybavení odborných učeben za účelem zvýšení kvality vzdělávání ve vazbě na budoucí uplatnění na trhu práce v klíčových kompetencích.

Město Cheb – Dotační program na celoroční činnost a jednorázové akce

shutterstock_60280690.jpg

Město Cheb má zájem finančně podpořit aktivity občanů a institucí, organizací, a spolků neziskového charakteru, které vedou k rozvoji občanské společnosti a kultivaci života ve městě. Cílem je zkvalitnění života občanů města v oblasti kultury, sportu, vzdělanosti a v oblasti sociální a zdravotní.

Město Louny – Program pro poskytnutí dotací z finančních prostředků komise pro výchovu a vzdělávání RM – Financování zájmové činnosti v oblasti školství

shutterstock_156832877.jpg

Hlavním záměrem uvedeného dotačního programu města je podpora činnosti v oblasti školství a rozvoje zájmové mimoškolní činnosti.

Nadační fond LASVIT

shutterstock_139584668.jpg

Účelem a posláním nadačního fondu LASVIT je shromažďování prostředků a zdrojů a jejich poskytování fyzickým a právnickým osobám a neziskovým organizacím za účelem jejich finanční, materiální, personální a jiné podpory.

Praha 6 OTEVŘENÝ SVĚT – 1. H Rozvoj studijních předpokladů – certifikáty

shutterstock_79404877.jpg

Dotace na podporu výuky cizích jazyků a složení standardizovaných zkoušek pro žáky 8. a 9. tříd základních škol se sídlem v Městské části Praha 6 je možné čerpat až do výše 50 000 Kč.