Dotační info na Facebook Dotační info na Linkedin RSS
Kontakty

Archiv štítku: dotace na školy

Prevence rizikového chování v Ústeckém kraji

shutterstock_156832877.jpg

Dotace na spolufinancování aktivit v oblasti prevence rizikového chování dětí a mládeže pro rok 2020 ve školách a školských zařízeních v Ústeckém kraji.

MAS Strakonicko, z.s. – IROP – Podpora vzdělávání v ZŠ III

university-2704306__340

Dotace na stavby a stavební práce spojené s výstavbou infrastruktury základních škol včetně vybudování přípojky pro přivedení inženýrských sítí.

Specifická primární prevence rizikového chování v Libereckém kraji

shutterstock_113484865.jpg

Dotace na podporu aktivit zaměřených specificky na předcházení a omezování výskytu jednotlivých forem rizikového chování.

Program volnočasových aktivit v Libereckém kraji

shutterstock_149825354.jpg

Jedná se o dotační program s cílem zkvalitnit podmínky pro volnočasové aktivity neziskových organizací, škol a školských zařízení pracujících s dětmi a mládeží  v oblasti kulturní, přírodovědné, technické a sportovní na úrovni rekreačního sportu.

MAS Mezi Hrady – programový rámec PRV

czech-4250760__340

Cílem této dotace je podpořit rozvoj venkova v oblasti zemědělského i nezemědělského podnikání, tak i v oblasti odpovědného hospodaření v krajině.

Podpora školství v Jihočeském kraji

shutterstock_156832877.jpg

Dotace na vybavení mateřských škol a základních škol zřizovaných obcemi Jihočeského kraje do 3 tisíc obyvatel učebními pomůckami investičního i neinvestičního charakteru zaměřenými na podporu technického vzdělávání dětí a žáků, zejména s důrazem na rozvoj jejich pracovních schopností, dovedností, digitálních kompetencí, technické tvořivosti a konstrukčního a experimentálního myšlení.

MŠMT – Dotace na podporu ústředních a mezinárodních kol soutěží a přehlídek v zájmovém vzdělávání distanční formou v roce 2021

volleyball-team-1561544__340

Dotace na podporu distančních soutěží a přehlídek na úrovni ústředních kol a mezinárodních soutěží pořádaných v České republice včetně finančního zajištění účasti žáků na mezinárodních soutěžích, které navazují na vzdělávací oblasti, obory vzdělání a soutěže odborné a tvůrčí v zájmovém vzdělávání v souladu s § 111 odst. 2 zákona č. 561/ 2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání.

MAS Kelečsko – Lešensko – Starojicko – programový rámec PRV

combine-harvester-1497358__340

Dotace na posílení ekonomického potenciálu v místním území a vytváření nových pracovních míst. Podpora bude zaměřena na založení a rozvoj venkovské ekonomické činnosti nezemědělského charakteru, tak i činnosti zemědělských podniků pro zvýšení jejich konkurenceschopnosti.

MAS Podbrněnsko – IROP – Investice do vzdělávání – II.

teacher-3765909__340

Dotace na stavby a stavební práce spojené s výstavbou infrastruktury základních škol včetně vybudování přípojky pro přivedení inženýrských sítí.

MAS MOST Vysočiny – IROP – Infrastruktura pro vzdělávání

school-class-401519__340

Dotace na stavby a stavební práce spojené s výstavbou infrastruktury základních škol včetně vybudování přípojky pro přivedení inženýrských sítí.