Dotační info na Facebook Dotační info na Linkedin RSS
Kontakty

Archiv štítku: Dotace na sociální problematiku

Město Brno – Dotace na podporu prevence násilí v rodině – problematika domácího násilí

business-3560932__340

Dotace na podporu právního poradenství včetně zastupování klientů, podporu řešení krizových situací, podporu v oblasti primární prevence a intervence a další aktivity na poli prevence a pomoci. Podpora lůžkových služeb k zajištění péče o osobu ocitající se v nepříznivé sociální situaci vlivem domácího násilí, se zacílením zejména na seniory, ženy a matky s dětmi.

Výzva Nadace Euronisa

shutterstock_153690974.jpg

Podpora projektů na rozvoj komunitních center a mezigeneračního soužití, kde se nabízí možnost otevřeného prostoru a budování zdravých vztahů.

MO ČR – Péče o válečné veterány a bývalé vojáky

veterani

Finanční podpora na lázeňskou léčebně rehabilitační péči, na rekreační pobyty a příspěvek na závodní stravování pro válečné veterány a jejich manželky nebo manžele, družky nebo druhy a registrované partnery nebo partnerky.

MAS Sdružení SPLAV – IROP – Sociální služby a komunity – investice VI

homeless-857699__340

Dotace na nákup zařízení a vybavení, nákup automobilu, stavební úpravy, které vytvoří podmínky pro kvalitní poskytování sociálních služeb.

OP Zaměstnanost – Podpora procesů ve službách a podpora rozvoje sociální práce v Praze

hand-in-hand-1686811__340

Účelem dotace je zvýšit kvalitu a udržitelnost systému sociálních služeb, služeb pro rodiny a děti a dalších navazujících služeb podporujících sociální začleňování.

MAS Přiďte pobejt! – OPZ – Sociální služby III.

team-spirit-2448837__340

Dotace na zajištění kvalitních a dostupných sociálních služeb, poskytovaných jak pobytovou, ambulantní, tak terénní formou.

8. výzva MAS Podlipansko – OPZ – Sociální práce III

businessman-2606506__340

Dotace na podporu komunitní sociální práce, vznik a provozování komunitních center s přímou vazbou na prevenci sociálního vyloučení a začleňování ohrožených osob.

Výzva MAS Brána Písecka – Sociální služby a sociální začleňování (III.) – OPZ

hand-2906458__340

Dotace na podporu programů a činností realizované v přirozeném sociálním prostředí osob z cílových skupin, tj. aktivity realizované terénní nebo ambulantní formou.

Výzva MAS Hrubý Jeseník, z.s. – Rozvoj návazných služeb v území I.

senioři

Dotace na sociální služby poskytované terénní a ambulantní formou. Jako pobytové budou podporovány jen odlehčovací služby a krizová pomoc.

Výzva MAS č. 1 – OPZ – Komunitní sociální práce a sociální začleňování

soudrž

Dotace na komunitní centrum slouží jako veřejný prostor pro uskutečňování aktivit komunitní sociální práce, která je  provázaná s tradičními komunitními aktivitami.