Dotační info na Facebook Dotační info na Linkedin RSS
Kontakty

Archiv štítku: Dotace na sociální služby

Program na podporu zvýšení kvality sociálních služeb poskytovaných v Moravskoslezském kraji

sp-5

Dotace na podporu projektů zvyšujících kvalitu sociálních služeb poskytovaných v Moravskoslezském kraji, zejména naplňování cílů a opatření stanovených v Koncepci kvality sociálních služeb v Moravskoslezském kraji.

Město Most – Dotační program na podporu „sociálních aktivit, aktivit příslušníků národnostních menšin a integrace cizinců v Mostě“

shutterstock_96303500.jpg

Dotaci na realizaci sociálních aktivit v působnosti města Mostu, mohou získat fyzické i právnické osoby.

Město Olomouc – Sociální služby

shutterstock_96303500.jpg

Dotace na zlepšení situace znevýhodněných skupin obyvatelstva (zdravotně, sociálně, věkově, apod.) a prevence prohlubování sociální izolace mohou získat právnické a fyzické osoby, které realizují veřejně prospěšné činnosti a projekty.

Město Děčín – Podpora oblasti sociálních věcí a podpora rodiny

woman-3188750__340

Dotace na podporu registrovaných sociálních služeb dle zákona č. 108/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, obsažené v § 32–70, které jsou zařazené do základní sítě sociálních služeb Ústeckého kraje.

Program podpory sociálního podnikání v Pardubickém kraji

shutterstock_136361384.jpg

Dotace na podporu stávajících sociálních podniků v růstu jejich celospolečenského dopadu a dále na subjekty směřující k oboru sociálního podnikání a budování plnohodnotných sociálních podniků.

Město Trutnov – Dotace na podporu návazných služeb souvisejících se sociální oblastí

hand-2906458_960_720

Dotace na podporu návazných služeb souvisejících se sociální oblastí, je podpora činnosti organizací zaměřených na volnočasové aktivity, pomoc a integraci zdravotně postižených osob, seniorů, rodin s dětmi, osob v tíživé životní situaci.

Podpora materiálního zabezpečení sociálních služeb v Pardubickém kraji

shutterstock_156422672.jpg

Tato podpora je určena organizacím poskytujících sociální služby na území Pardubického kraje v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů a dále v souladu se Střednědobým plánem rozvoje sociálních služeb Pardubického kraje na aktuální období a Akčním plánem rozvoje sociálních služeb v Pardubickém kraje na aktuální rok.

Město Olomouc – Sociální oblast a oblast odstraňování bariér

invalidnivozik

Dotace na podporu zlepšení situace znevýhodněných skupin obyvatelstva (zdravotně, sociálně, věkově, apod.) a prevence prohlubování sociální izolace, rozvoj dobrovolnictví, podpora odstraňování bariér a podpora prorodinných aktivit ve městě Olomouci.

Program podpory aktivit navazujících na služby poskytované podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách v Pardubickém kraji

elderly-1461424__340

Program je zaměřen na podporu souboru činností, které zajišťují pomoc a podporu osobám za účelem jejich sociálního začlenění a dále působí jako prevence proti jejich sociálnímu vyloučení.

Dotační program na podporu registrovaných sociálních služeb dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, z rozpočtu statutárního města Jablonec nad Nisou

elderly-1461424__340

Dotace se poskytuje k financování běžných nákladů souvisejících s poskytováním sociálních služeb poskytovatelům sociálních služeb, kteří jsou zapsáni v registru v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění.