Dotační info na Facebook Dotační info na Linkedin RSS
Kontakty

Archiv štítku: Dotace na sportovní akce

Podpora přípravy dětí a mládeže na vrcholový sport v Olomouckém kraji

5586

Dotační program na podporu celoroční sportovní činnosti oddílů nebo klubů vykonávajících svou sportovní činnost v Olomouckém kraji a podpora systematické výchovy dětí a mládeže a jejich přípravy na vrcholový sport ve vrcholových sportovních klubech v Olomouckém kraji ve veřejném zájmu a v souladu s cíli Olomouckého kraje.

Podpora sportovních aktivit dětí a mládeže v Karlovarském kraji

shutterstock_154454747.jpg

Dotace na zajištění plnění povinnosti kraje vytvářet podmínky pro sport, zejména zabezpečovat rozvoj sportu pro všechny a přípravu sportovních talentů včetně zdravotně postižených občanů a zabezpečovat finanční podporu sportu ze svého rozpočtu.

Město Uherské Hradiště – Podpora rozvoje sportu

tartan-track-2678544__340

Dotace na podporu organizací sportovních akcí (turnajů, závodů, přeborů, mistrovství aj., prioritně tradičních, propagujících město), na území města Uherské Hradiště.

Město Kuřim – Dotační program Využívání městských sportovišť

volleyball-team-1561544__340

Účelem Programu je finanční podpora v oblasti financování krátkodobých a dlouhodobých nájmů a užívání sportovišť ve vlastnictví města Kuřimi, ve vlastnictví organizací založených městem Kuřim nebo svěřených k hospodaření organizacím zřízených městem Kuřim a jsou využívány pro činnost spolků a jiných právnických osob organizujících celoroční aktivity dětských a mládežnických kategorií v oblasti sportu a tělovýchovy.

Město Prostějov – Program na podporu pořádání jednorázových sportovních akcí

basketball-1476010__340

Dotace na podporu pořádání jednorázových sportovních akcí v roce 2021 z rozpočtu statutárního města Prostějova je finanční podpora obzvlášť významných a populárních sportovních akcí pořádaných žadatelem zaměřených na rozvoj pohybových aktivit občanů, propagujících statutární město Prostějov (s výjimkou soustředění, kempů, výjezdů na závody a dalších aktivit vlastních členů, které svým charakterem náleží do celoroční činnosti).

Městská část Praha 12 – Dotační programy v oblasti sportu a volného času

hurdles-1503753__340

Účelem poskytování dotací v oblasti sportu a volného času z rozpočtu MČ je podpora subjektů, které svým projektem zkvalitní a rozšíří nabídku aktivit.

Město Brno – Podpora sportu pro rok 2022 – Pravidelná sportovní činnost dospělých

Účelem programu je podpora dospělých sportovců a družstev brněnských sportovních klubů, která je směřována na zabezpečení pravidelné sportovní činnosti a soutěží dospělých (tj. sportovci nad 18 let).

Národní sportovní agentura – Výzva 12/2021 – Významné sportovní akce mimořádné důležitosti 2021 2. kolo

canoeists-422773__340

Účelem Výzvy je podpora na uspořádání VSA MD s ohledem na zvyšování mezinárodní konkurenceschopnosti státní reprezentace České republiky v jednotlivých sportovních odvětvích.

Dotace města Brna na projekty organizací národnostních menšin

shutterstock_67857976.jpg

Dotace na zachování a rozvoj identity národnostních menšin a etnik ve statutárním městě Brně a na podporu vzájemného harmonického soužití s majoritním obyvatelstvem.

Národní sportovní agentura – Výzva 10/2021 – Podpora činnosti sportovních trenérů a fyzioterapeutů na MŠ a ZŠ 2021

hockey-2274221__340

Dotace na podporu činnosti sportovních trenérů a fyzioterapeutů působících na mateřských školách a na I. stupni základních škol v územních samosprávných celcích do 50 000 obyvatel.