Dotační info na Facebook Dotační info na Linkedin RSS
Kontakty

Archiv štítku: dotace na technickou infrastrukturu

MMR – 117D922 – Obnova obecního a krajského majetku po živelních pohromách v roce 2020

people-2561562__340

Dotace na rekonstrukci nebo opravu majetku obcí a krajů poškozeného živelní pohromou, popř. na pořízení nového majetku plnícího tutéž funkci, kterou plnil majetek pohromou zničený. Jedná se zejména o veřejnou infrastrukturu zřizovanou nebo užívanou ve veřejném zájmu.

Program stabilizace a obnovy venkova Plzeňského kraje – Projekty obcí

ven

Dotace je určena na pořízení, technické zhodnocení, stavební úpravy a opravy hmotného nemovitého majetku a technické infrastruktury obcí Plzeňského kraje.

IROP Výzva č. 9 Územní studie

projektova_dokumentace

Podpora je zaměřena na zpracování územních studií veřejné technické infrastruktury, veřejné dopravní infrastruktury, veřejných prostranství nebo také na komplexní řešení krajiny.

Program přeshraniční spolupráce SR – ČR 2007 – 2013

čr-sr

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ve spolupráci s Ministerstvem pro místní rozvoj ČR vyhlásilo v rámci Operačního programu přeshraniční spolupráce SR-ČR 2007-13 výzvu na předkládání žádostí o dotaci na projekty zaměřené na rozvoj dopravní infrastruktury a dostupnosti pohraničí a zachování životního prostředí a rozvoj krajiny. Výzva je určena výlučně pro právnické osoby na území České a Slovenské republiky.