Dotační info na Facebook Dotační info na Linkedin RSS
Kontakty

Archiv štítku: Dotace na tradice

MAS Třešťsko – Grantový program „Podpora kulturního života na venkově 2021“

runner-888016__340

Dotace na podporu kulturních, sportovních a společenských akcí a na podporu udržování tradic, které budou připravovány pouze pro širokou veřejnost a budou přínosem pro region Místní akční skupiny Třešťsko, o.p.s.

Město Plzeň – Dotační program Komise pro partnerská města a evropské záležitosti

agreement-3489902__340

Komise poskytuje peněžní prostředky na projekty, které mají vztah k Plzni, dále na projekty, které tvůrčím způsobem přispějí k seznámení se s historií a tradicemi města Plzně či přispějí k  prohloubení styků města Plzně s partnerskými městy v různých oblastech.

Dotační program na činnost národnostních menšin v Jihomoravském kraji

shutterstock_155319407.jpg

Jihomoravský kraj vyhlásil dotační titul na podporu činností národnostních menšin v kraji. Cílem programu je podpořit vzdělávací programy v oblasti národnostních menšin, podpořit volnočasové aktivity dětí a mládeže (činnost výtvarná, taneční, dramatická, sportovní), podpořit kulturní aktivity a akce národnostních menšin. 

Nadregionální akce cestovního ruchu v Olomouckém kraji

shutterstock_55698064.jpg

Dotace na podporu cestovního ruchu a zahraničních vztahů v Olomouckém kraji ve veřejném zájmu a v souladu s cíli Olomouckého kraje.

Program podpory kultury v Olomouckém kraji

shutterstock_90430603.jpg

Cílem dotačního programu je podpora rozvoje kulturního života obyvatel Olomouckého kraje ve veřejném zájmu a v souladu s cíli Olomouckého kraje. Dotační program vychází z Koncepce rozvoje kultury a památkové péče Olomouckého kraje a Strategie rozvoje územního obvodu Olomouckého kraje 2021–2027.

Podpora kultury v Plzeňském kraji

shutterstock_90430603.jpg

Cílem programu je podpora kulturních projektů v těchto oblastech: divadlo, hudba a tanec, výtvarné umění, kulturní dědictví, podpora tradiční lidové kultury a postupové přehlídky neprofesionálních uměleckých aktivit. 

MAS Jižní Slovácko, z.s. – Malý LEADER 2020

folklore-996388__340

Cílem výzvy je podpořit rozvoj občanské společnosti a zlepšit kvalitu života v obcí v území MAS Jižní Slovácko, dále pak podpořit aktivity, které přispějí k rozvoji regionu a naplnění Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Jižní Slovácko v letech 2014-2020, opatření 5.3.1 Podpora aktivit v oblasti folkloru, kultury a tradičních řemesel.

Podpora zachování nemateriálního kulturního dědictví v Královéhradeckém kraji

folklore-996388__340

Podpora zachování a prezentace nemateriálního kulturního dědictví a zvýšení zájmu a povědomí veřejnosti včetně dětí a mládeže o nemateriálních kulturních statcích tradiční lidové kultury.

Liberecký kraj – Podpora regionálních výrobků, výrobců a tradičních řemesel

blacksmith-2740128__340

Podpora regionálních produktů, místní výroby a místních obchodních spotřebitelských vazeb, využívání potenciálu tradičních specifických výrob a řemesel, podpora osvěty a zvýšení informovanosti o významu a kvalitě místních potravin, výrobků a služeb.

Město Liberec – Komunitní činnost přispívající rozvoji místních iniciativ

shutterstock_90430603.jpg

Podpora výchovy a vzdělávání ve školách a školských zařízeních a dalších vzdělávacích institucích se sídlem na území statutárního města Liberce.