Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS
Kontakty

Archiv štítku: dotace na umění

MF – Grant na bilaterální setkání z Fondů EHP 2014-2021 v rámci programu Kultura se zaměřením na posilování kapacit oborových zastřešujících asociací, sítí a platforem

agreement-3489902__340

Dotace na posilování kapacit oborových zastřešujících asociací, sítí a platforem, včetně podpory stávajícího provozu. Projekt se může týkat všech uměleckých oblastí.

MF – Grant na bilaterální setkání z Fondů EHP 2014-2021 v rámci programu Kultura se zaměřením na uměleckou a kulturní kritiku

startup-594091__340

Dotace na podporu směřující k posílení infrastruktury umělecké kritiky, sdílení znalostí, posilování kompetencí a dovedností a spolupráci v oblasti umělecké kritiky. Projekty mohou zahrnovat všechny umělecké oblasti.

MF – Grant na bilaterální setkání z Fondů EHP 2014-2021 v rámci programu Kultura se zaměřením na současné umění

folklore-996388__340

Dotace na  podporu profesionálního současného umění. Projekt se může týkat následujících uměleckých oborů: scénických umění (divadlo, tanec a pohybové umění, současný cirkus, klasická a současná hudba), vizuálního umění (výtvarné umění včetně nových médií, architektury, designu a uměleckých řemesel) a literatury.

Město Brno – Dotace na projekty a celoroční činnost v oblasti kultury

shutterstock_109622666.jpg

V rámci projektů budou žadatelé moci podávat žádosti o jednoleté dotace a o čtyřleté dotace v oblasti kultury. Podporovány budou projekty, které mají přímou vazbu na město Brno.  Výzva je otevřená všem subjektům, podmínkou je druh činnosti žadatele

Město Chomutov – Dotační program Komunitní rozvoj

shutterstock_155351414.jpg

Hlavním záměrem uvedeného dotačního programu je podpora aktivit, které přispějí k oživení veřejného prostoru, povedou ke zkvalitnění sousedských vztahů a k rozšíření možností trávení volného času ve městě.

Kreativní Evropa – projekty evropské spolupráce

shutterstock_55698064.jpg

Dotace  je určena pro organizace z kulturních a kreativních odvětví. Záměrem programu je posílit konkurenceschopnost Evropy v kultuře, filmu a ostatních kreativních odvětvích a zároveň podporovat zachování kulturní a jazykové rozmanitosti. Celkový rozpočet je ve výši 1,46 miliard eur.

Granty hl. m. Prahy v oblasti kultury a umění

shutterstock_55698064.jpg

Hlavní město Praha vyhlašuje granty v oblasti kultury a umění pro rok 2020. Celkový předpokládaný objem finančních prostředků na granty hl. m. Prahy v oblasti kultury a umění v roce 2020 činí 350 000 000 Kč, z toho je 237 468 000 Kč vázáno schválenými víceletými granty.

Nadace Život umělce

obr (2)

Správní rada NADACE ŽIVOT UMĚLCE vyhlašuje veřejné výběrové řízení na poskytnutí nadačních příspěvků z vlastních prostředků nadace v roce 2019 na hudební, divadelní a taneční projekty, soutěže a festivaly.

Program státní podpory profesionálních divadel a profesionálních symfonických orchestrů a pěveckých sborů

housle

Ministerstvo kultury vyhlásilo výzvu pro Program státní podpory profesionálních divadel, orchestrů a sborů, ze které mohou získat dotaci na podporu činnosti divadla, symfonické orchestry a pěvecké sbory.

2. výzva Programu CZ 06 na financování projektů z Fondů EHP

shutterstock_45014305.jpg

Dotace mohou získat právnické a fyzické osoby zajišťující kulturní služby, činnosti a statky v oblastech profesionálního divadla, výtvarného, hudebního a filmového umění, které mají právní subjektivitu delší než 3 roky. Dotace jsou určeny na realizaci kvalitních projektů (různorodé umělecké projevy, aktivity a díla), které budou naplňovat a tvůrčím způsobem rozvíjet cíle kulturních politik v profesionálních uměleckých oblastech, které osloví širokou veřejnost a dojde ke zvýšení povědomí o kulturní rozmanitosti a mezikulturnímu dialogu. Celková alokace finančních prostředků pro tuto výzvu činí 26 245 996 Kč.