Dotační info na Facebook Dotační info na Linkedin RSS
Kontakty

Archiv štítku: Dotace na včelařství

SZIF – Včelařské „eurodotace“ pro včelařský rok 2022

bee-191629__340

Včelařské eurodotace jsou určeny chovatelům včel registrovaným u Českomoravské společnosti chovatelů, a.s. Dotace se poskytují na léčiva pro včely, vybavení včelařskými pomůckami a zařízeními na získávání a zpracování medu a ke kočování včelstev, dále pak na ověření kvality medu, na podporu rozšíření včelích matek ze šlechtitelských chovů a na pořádání vzdělávacích akcí pro chovatele včel, děti a mládež. Dotaci mohou získat i včelařské spolky na vybraná propagační opatření.

Podpora včelařství v Moravskoslezském kraji

honey-bees-326337__340

Dotace na podporu stávajících i začínajících včelařů, stabilizace a zvýšení stavů kvalitních včelstev, přijetí opatření, která zlepší zdravotní stav včel, a rozvoj odborného vzdělávání osob zajímajících se o včelařství.

Rozvoj venkova a krajiny – Jihočeský kraj

rabbit-1882699__340

Cílem tohoto dotačního programu je podpora projektů a aktivit, které jsou zaměřeny na rozvoj venkova a krajiny, konkrétně v oblasti podpory činnosti záchranných stanic pro handicapované živočichy, podpory činnosti okresních mysliveckých spolků, chovu ryb ve vodních tocích a včelařství.

Město Chomutov – Dotační program Ochrana přírody 2022

environmental-protection-326923__340

Dotace na podporu zmapování a ochrany vzácných druhů žijících na území města, zlepšit stav jejich životního prostředí a učinit opatření k zachování biologické rozmanitosti v městské krajině. Program klade důraz na zkvalitnění přírodních prvků v prostředí, které není chráněno zákonem.

Královéhradecký kraj – Včelařství

shutterstock_156239720.jpg

Dotace na zlepšení podmínek pro produkci včelařských produktů, stabilizace a zvýšení počtu včelstev, zlepšení jejich zdravotního a genetického stavu včetně prevence závažných onemocnění včelstev.

Podpora vzdělávání a poradenství v oblasti životního prostředí – Moravskoslezský kraj

nature-3289812__340

Dotace na podporu projektů zvyšujících environmentální povědomí obyvatel Moravskoslezského kraje, zejména dětí a mládeže, v oblasti předcházení vzniku odpadů, v oblasti činnosti environmentálně zaměřených nestátních neziskových organizací, podporu environmentálních osvětových akcí či činností, na podporu projektů v oblasti environmentální poradenské činnosti cílené na veřejnost, veřejnou správu i podnikatelskou sféru.

MZe – 9.J. Zlepšování praktické výuky ve včelařství

beekeeper-2650663__340

Dotace na podporu praktické výuky ve včelařství spojená s prezentací různých včelařských technologií v podmínkách velkoprovozu a maloprovozu.

Podpora chovu včel – Jihočeský kraj

bee-191629__340

Cílem dotačního programu je podpora včelařů a včelařství na území Jihočeského kraje za účelem zvýšení stavů včelstev, eliminace závažných onemocnění včelstev, zlepšení zdravotního stavu včelstev s využitím matek včely kraňské. Přímá podpora chovatelům včelstev se jeví jako podpůrný systém současného stavu.