Dotační info na Facebook Dotační info na Linkedin RSS
Kontakty

Archiv štítku: Dotace na vodní nádrže

Liberecký kraj – Podpora retence vody v krajině

grass-974488__340

Dotace na podporu optimalizace vodního režimu v krajině, zvyšování odolnosti vodních ekosystémů vůči hydrologickým extrémům, zajištění dostatku podzemní i povrchové vody pro život v krajině a urbanizovaných územích.

Podpora výstavby a obnovy malých vodních nádrží v Jihočeském kraji

forest-3194475__340

Dotace na podporu výstavby a obnovy (nikoliv údržba) malých vodních nádrží do 0,6 ha v extravilánu obce (ve volné krajině) za účelem zvýšení retence vody v krajině. Malé vodní nádrže jsou významným krajinotvorným prvkem upravující hospodaření s vodou v krajině.

Plzeňský kraj – Dotační program Retence vody v krajině

grass-974488__340

Dotace na podporu projektů, které jsou primárně zaměřeny na retenci vody v krajině a na snižování dopadů sucha na životní prostředí.

MZe – Dotační program 129 390 – Podpora opatření na drobných vodních tocích a malých vodních nádržích – 2. etapa

grass-974488__340

Cílem programu je výrazné zlepšení technického stavu drobných vodních toků a malých vodních nádrží, které podpoří vodní režim krajiny, posílí retenci vody v krajině a zvětší bezpečnost při zvýšených průtocích. Opatření přispějí ke zvýšené schopnosti zadržení vody v krajině v dané lokalitě, případně ke zlepšení bezpečného odtoku z kritických míst, a tím ke zvýšení protipovodňové ochrany v případě povodní.

Program obnovy venkova v Královéhradeckém kraji

church-3037050__340

Dotace na zajištění realizace a obnovu prostor pro akumulaci povrchových vod ke zlepšení malého vodního cyklu, pro zlepšení prostředí obce, prostřednictvím zpracování projektové dokumentace pro stavební řízení, dokumentace skutečného provedení stavby, zjednodušené dokumentace nebo na realizaci obnovy stávajících vodních nádrží v katastru žadatele o dotaci.

MZe – Prevence před povodněmi IV

high-water-876580__340

Dotace na zvýšení míry ochrany před povodněmi především v oblastech s významným povodňovým rizikem dle směrnice 2007/60/ES realizací technických protipovodňových opatření s prioritou opatření, která jsou identifikována v plánech pro zvládání povodňových rizik.

Kraj Vysočina – Stavby ve vodním hospodářství

building-585459__340

Dotace na podporu staveb vodních děl k zajištění dodávky pitné vody v odpovídající jakosti a množství, ke snížení množství znečištění vypouštěného do povrchových i podzemních vod z komunálních zdrojů a ke zvýšení úrovně ochrany před povodněmi a suchem za účelem snížení jejich negativních dopadů.

MZe – Podpora opatření na drobných vodních tocích a malých vodních nádržích

Zlepsovani-stavu-prirody-a-krajiny-15-150x150

Dotace pro obce nebo svazky obcí, státní podniky Povodí a Lesy České republiky na rekonstrukce, odbahnění, obnovu obecních rybníků, případně jejich výstavbu.

OP ŽP Výzva č. 113 Specifický cíl: 1.3 – Zajistit povodňovou ochranu intravilánu

shutterstock_152228663.jpg

Dotace na omezení rizik nepříznivých účinků spojených s povodněmi, zejména na lidské zdraví a na život, životní prostředí, kulturní dědictví, hospodářskou činnost a infrastrukturu.

Národní program Životní prostředí – Výzva č. 12/2017 „Dešťovka II“

shutterstock_88756531.jpg

Cílem této Výzvy je motivovat vlastníky a stavebníky obytných domů k udržitelnému a efektivnímu hospodaření s vodou a snížit tak množství odebírané pitné vody z povrchových a podzemních zdrojů.