Dotační info na Facebook Dotační info na Linkedin RSS
Kontakty

Archiv štítku: Dotace na vodohospodářskou infrastrukturu

Podpora návrhu řešení nakládání s vodami na území, příp. části území, obce – Moravskoslezský kraj

drop-3698073__340

Dotace na podporu projektů, které mají obcím pomoci nalézt optimální variantu řešení způsobu nakládání se srážkovými nebo odpadními vodami, tedy studií, které koncepčně řeší možnosti vsakování a odvádění srážkových vod nebo odvádění a likvidaci splaškových odpadních vod z území, případně části území, obce.

Olomoucký kraj – Výstavba a dostavba vodovodů pro veřejnou potřebu a úpraven vody

voda-2-1376827794-edb58481_660x371

Podpora aktivit vedoucích ke snížení množství vypouštěného znečištění do podzemních a povrchových vod z komunálních bodových zdrojů znečištění, zvýšení počtu obyvatel zásobovaných pitnou vodou v odpovídající kvalitě a množství, zabezpečení stability dodávek pitné vody a obnova environmentálních a vodohospodářských funkcí území.

Liberecký kraj – Fond ochrany vod – Program vodohospodářských akcí

shutterstock_86017201.jpg

Dotace na obnovu a modernizaci stávající vodohospodářské infrastruktury (VHI) a výstavba nových vodních děl (ČOV, kanalizací, vodovodů a náhradních zdrojů pitné vody) ve vlastnictví resp. do vlastnictví příjemce v souladu s Plánem rozvoje vodovodů a kanalizací Libereckého kraje.

Dotační program vodohospodářské infrastruktury Plzeňského kraje

Zlepsovani kvality vody

Dotace na podporu výstavby zejména nové vodohospodářské infrastruktury sloužící veřejné potřebě formou investiční účelové dotace v rámci schváleného rozpočtu Plzeňského kraje na daný rok za účelem plnění schváleného Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Plzeňského kraje a Programu rozvoje Plzeňského kraje – Specifického cíle 6.1 – Zajistit ekonomicky efektivní a bezpečnou vodohospodářskou infrastrukturu s cílem zvýšit úroveň vybavenosti sídel, zlepšovat kvalitu vod jako významné složky životního prostředí, dosáhnout standardů EU v oblasti čištění odpadních vod a zlepšovat kvalitu zásobování obyvatel pitnou vodou.

Kraj Vysočina – Stavby ve vodním hospodářství

building-585459__340

Dotace na podporu staveb vodních děl k zajištění dodávky pitné vody v odpovídající jakosti a množství, ke snížení množství znečištění vypouštěného do povrchových i podzemních vod z komunálních zdrojů a ke zvýšení úrovně ochrany před povodněmi a suchem za účelem snížení jejich negativních dopadů.

Program stabilizace a obnovy venkova Plzeňského kraje – Projekty obcí

ven

Dotace je určena na pořízení, technické zhodnocení, stavební úpravy a opravy hmotného nemovitého majetku a technické infrastruktury obcí Plzeňského kraje.

Drobné vodohospodářské akce – Moravskoslezský kraj

building-585459__340

Dotace na podporu projektů zaměřených na řešení problémů s odváděním a čištěním odpadních vod, zásobování obyvatel pitnou vodouza účelem zlepšení stavu povrchových a podzemních vod a životních podmínek obyvatel kraje.

Podpora vodohospodářské infrastruktury – Zlínský kraj

voda-2-1376827794-edb58481_660x371

Dotace na naplňování státní politiky plánování v oblasti vod a Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Zlínského kraje za účelem zvýšení kvality životního prostředí a života obyvatel v sídelních útvarech do 2000 obyvatel ve Zlínském kraji.

Středočeský kraj – Drobné vodohospodářské projekty

cat-2418014__340

Dotace na podpora projektů, zaměřených na řešení problémů s odváděním a čištěním odpadních vod a zásobování obyvatel pitnou vodou za účelem zlepšení stavu povrchových a podzemních vod a životních podmínek obyvatel Středočeského kraje a řešící stávající zástavbu s trvale bydlícími obyvateli.

Program 2022 pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Infrastrukturního fondu tematické zadání Životní prostředí

shutterstock_114116221.jpg

Účelem dotace je rozvoj obcí a rozvoj jejich činností v souladu se Strategií rozvoje územního obvodu Středočeského kraje na období 2019-2024, s výhledem do 2030.