Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS
Kontakty

Archiv štítku: Dotace na vodohospodářskou infrastrukturu

Kraj Vysočina – Projektová příprava ve vodním hospodářství

drop-3698073__340

Program na podporu zpracování projektových dokumentací zejména pro územní a stavební řízení v oblasti zásobování pitnou vodou, odvádění a čištění odpadních vod a ochrany před povodněmi nebo suchem.

MŽP – Výzva 1/2019 PU: Zvýhodněná půjčka na vodohospodářské projekty podpořené dotací z OPŽP

aqua-3771946__340

Cílem výzvy je poskytnutí půjčky na posílení vlastních zdrojů žadatelů na realizaci vybraných projektů podpořených v rámci OPŽP, prioritní osy 1 (snížení množství vypouštěného znečištění do povrchových i podzemních vod z komunálních zdrojů a vnos znečišťujících látek do povrchových vod, zajištění dodávky pitné vody v odpovídající jakosti a množství).

Podpora návrhu řešení nakládání s vodami na území, příp. části území, obce – Moravskoslezský kraj

drop-3698073__340

Dotace na podporu projektů, které mají obcím pomoci nalézt optimální variantu řešení způsobu nakládání se srážkovými nebo odpadními vodami, tedy studií, které koncepčně řeší možnosti vsakování a odvádění srážkových vod nebo odvádění a likvidaci splaškových odpadních vod z území, případně části území, obce.

Drobné vodohospodářské akce – Moravskoslezský kraj

building-585459__340

Dotace na podporu projektů zaměřených na řešení problémů s odváděním a čištěním odpadních vod, zásobování obyvatel pitnou vodouza účelem zlepšení stavu povrchových a podzemních vod a životních podmínek obyvatel kraje.

71. výzva k předkládání projektových záměrů – Vodní hospodářství

shutterstock_157815041.jpg

Dotace na výstavbu a modernizaci úpraven vody, zvyšování kvality zdrojů pitné vody včetně výstavby  a modernizace systémů (technická opatření) pro ochranu zdrojů pitné vody v jejich bezprostřední blízkosti, sloužící veřejné potřebě.

NPŽP – Výzva č. 4/2019: Vodovody a kanalizace – Voda

aqua-3771946__340

Cílem této výzvy je zlepšení kvality povrchových a podzemních vod a zlepšení dodávek pitné vody zejména za účelem zmírnění negativních dopadů sucha a nedostatku vody.

ČRA – Budování kapacit městských vodárenských podniků

voda-2-1376827794-edb58481_660x371

Dotace na zvýšení dostupnost pitné vody pro obyvatele zájmových kebelí a měst prostřednictvím posílení kapacit vodárenských podniků v oblasti managementu vodních zdrojů a vodovodních systémů, jejich obsluhy a údržby.

Kraj Vysočina – Stavby ve vodním hospodářství

building-585459__340

Dotace na podporu staveb vodních děl k zajištění dodávky pitné vody v odpovídající jakosti a množství, ke snížení množství znečištění vypouštěného do povrchových i podzemních vod z komunálních zdrojů a ke zvýšení úrovně ochrany před povodněmi a suchem za účelem snížení jejich negativních dopadů.

Hradecko – pardubická aglomerace – OPŽP – 49. výzva k předkládání projektových záměrů – OCHRANA VOD

cat-2400501__340

Dotace na zvýšení ochrany povrchových a podzemních vod a na zkapacitnění stávající a výstavbu nové kanalizace.

Výzva č. 3/2018: Ekoinovace

chemist-3014142__340

Dotace na podporu inovativních a demonstračních projektů s pozitivním dopadem na životní prostředí v České republice, které budou moci být použity v praxi. Projekty se mohou týkat jak kvality vody a ovzduší, tak mohou být zaměřeny na odpady, energetické úspory a chytrá řešení v energetice nebo na ochranu přírody a krajiny.