Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS
Kontakty

Archiv štítku: Dotace na vodohospodářskou infrastrukturu

NPŽP – Výzva č. 4/2019: Vodovody a kanalizace – Voda

aqua-3771946__340

Cílem této výzvy je zlepšení kvality povrchových a podzemních vod a zlepšení dodávek pitné vody zejména za účelem zmírnění negativních dopadů sucha a nedostatku vody.

ČRA – Budování kapacit městských vodárenských podniků

voda-2-1376827794-edb58481_660x371

Dotace na zvýšení dostupnost pitné vody pro obyvatele zájmových kebelí a měst prostřednictvím posílení kapacit vodárenských podniků v oblasti managementu vodních zdrojů a vodovodních systémů, jejich obsluhy a údržby.

Kraj Vysočina – Stavby ve vodním hospodářství

building-585459__340

Dotace na podporu staveb vodních děl k zajištění dodávky pitné vody v odpovídající jakosti a množství, ke snížení množství znečištění vypouštěného do povrchových i podzemních vod z komunálních zdrojů a ke zvýšení úrovně ochrany před povodněmi a suchem za účelem snížení jejich negativních dopadů.

Hradecko – pardubická aglomerace – OPŽP – 49. výzva k předkládání projektových záměrů – OCHRANA VOD

cat-2400501__340

Dotace na zvýšení ochrany povrchových a podzemních vod a na zkapacitnění stávající a výstavbu nové kanalizace.

Výzva č. 3/2018: Ekoinovace

chemist-3014142__340

Dotace na podporu inovativních a demonstračních projektů s pozitivním dopadem na životní prostředí v České republice, které budou moci být použity v praxi. Projekty se mohou týkat jak kvality vody a ovzduší, tak mohou být zaměřeny na odpady, energetické úspory a chytrá řešení v energetice nebo na ochranu přírody a krajiny.

Národní program Životní prostředí – Výzva č. 2/2018: Zdroje pitné vody

shutterstock_41835529.jpg

Dotace bude podporovat realizaci nových nebo regeneraci stávajících zdrojů vody pro zásobování obyvatelstva pitnou vodou či realizaci nových nebo zkapacitnění, případně rekonstrukci nefunkčních, přivaděčů pitné vody.

Dotační program podpora zpracování projektových dokumentací – vodohospodářská infrastruktura – Plzeňský kraj

shutterstock_121401160.jpg

Účelem dotačního programu je podpora zpracování dokumentace k záměrům na výstavbu vodohospodářské infrastruktury (vodovodů a vodárenských objektů, kanalizací a čistíren odpadních vod pro veřejnou potřebu) nebo případně na rekonstrukci (pokud se jedná o skutečné zhodnocení vodohospodářské infrastruktury, nikoli běžnou opravu) stávající vodohospodářské infrastruktury.

Řešení mimořádné situace na infrastruktuře vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu v Olomouckém kraji

shutterstock_151043639.jpg-150x150

Dotace je určena na podporu opatření v situaci, kdy došlo k narušení nebo mimořádnému ohrožení základních funkcí území škodlivým působením sil a jevů, které ohrožují život, zdraví, majetek nebo životní prostředí v Olomouckém kraji ve veřejném zájmu a v souladu s cíli a záměry Olomouckého kraje. Jedná se zejména o řešení mimořádných situací (havárií) v zásobování pitnou vodou, odvádění a likvidaci odpadních vod, odstraňování a zabránění škodám na vodních dílech v majetku obcí v důsledku povodňové situace.

OP ŽP – 80. výzva, PO 1, SC 1.1 – Snížit množství vypouštěného znečištění do povrchových podzemních vod z komunálních zdrojů a vnos znečišťujících látek do povrchových a podzemních vod

shutterstock_114116221.jpg

Podpora je zaměřena na dosažení dobrého stavu vod, který je popsán chemickým a ekologickým stavem či potenciálem.

Olomoucký kraj – Výstavba a dostavba vodovodů pro veřejnou potřebu a úpraven vody

voda-2-1376827794-edb58481_660x371

Podpora aktivit vedoucích ke snížení množství vypouštěného znečištění do podzemních a povrchových vod z komunálních bodových zdrojů znečištění, zvýšení počtu obyvatel zásobovaných pitnou vodou v odpovídající kvalitě a množství, zabezpečení stability dodávek pitné vody a obnova environmentálních a vodohospodářských funkcí území.