Dotační info na Facebook Dotační info na Linkedin RSS
Kontakty

Archiv štítku: dotace na vodovodní sítě

MMR – Podpora bydlení 2022 – Podprogram 117D063 Technická infrastruktura

cat-2400501__340

Výzva je zaměřena na podporu výstavby technické infrastruktury obcí, tj. výstavbu vodovodu, kanalizace a komunikace. Cílem výzvy je rozšířit nabídku zainvestovaných stavebních pozemků z výše uvedeného podprogramu pro následnou výstavbu bytových a rodinných domů.

Rozvoj infrastruktury v oblasti zásobování pitnou vodou a odvádění odpadních vod – Královéhradecký kraj

building-585459__340

Dotace na projektování a výstavbu vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu k zajištění rozvoje vodohospodářské infrastruktury obcí Královéhradeckého kraje o velikosti do 2000 obyvatel.

Olomoucký kraj – Výstavba a dostavba vodovodů pro veřejnou potřebu a úpraven vody

voda-2-1376827794-edb58481_660x371

Podpora aktivit vedoucích ke snížení množství vypouštěného znečištění do podzemních a povrchových vod z komunálních bodových zdrojů znečištění, zvýšení počtu obyvatel zásobovaných pitnou vodou v odpovídající kvalitě a množství, zabezpečení stability dodávek pitné vody a obnova environmentálních a vodohospodářských funkcí území.

Karlovarský kraj – Pravidla pro poskytování příspěvku na drobné vodohospodářské ekologické akce

voda-2-1376827794-edb58481_660x371

Dotaci na výstavbu/rekonstrukci ČOV, veřejné kanalizace nebo na vybudování zdroje pitné vody, úpravny vody a vodojemů na území Karlovarského kraje.

Plzeňský kraj – Dotační program Variantní studie odkanalizování obcí a zásobování pitnou

voda-2-1376827794-edb58481_660x371

Cílem dotačního programu je podpora zpracování variantní studie odkanalizování nebo zásobování pitnou vodou všech místních částí obce, která má obci napomoci nalézt optimální variantu řešení odkanalizování nebo zásobování pitnou vodou všech jejich místních částí. Studie bude podkladem pro změnu v Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Plzeňského kraje.

71. výzva k předkládání projektových záměrů – Vodní hospodářství

shutterstock_157815041.jpg

Dotace na výstavbu a modernizaci úpraven vody, zvyšování kvality zdrojů pitné vody včetně výstavby  a modernizace systémů (technická opatření) pro ochranu zdrojů pitné vody v jejich bezprostřední blízkosti, sloužící veřejné potřebě.

Dotace obcím na území Olomouckého kraje na řešení mimořádných událostí v oblasti vodohospodářské infrastruktury

shutterstock_137074034.jpg

Cílem dotačních titulů 1 – 2 je podpora realizace opatření v situaci, kdy došlo k narušení nebo mimořádnému ohrožení základních funkcí území škodlivým působením sil a jevů, které ohrožují život, zdraví, majetek nebo životní prostředí v Olomouckém kraji ve veřejném zájmu a v souladu s cíli a záměry Olomouckého kraje.

OP ŽP – 81. výzva, PO 1, SC 1.2 – Zajistit dodávky pitné vody v odpovídající jakosti a množství

voda-2-1376827794-edb58481_660x371

Podpora je zaměřena na zvýšení počtu obyvatel zásobovaných pitnou vodou odpovídající jakosti, zvýšení zabezpečení stability dodávky pitné vody, a to zejména v oblastech, kde není vybudován veřejný vodovod a nejsou kvalitní vodní zdroje, a v oblastech, kde dochází k problémům s dodávkou v době sucha.

OP ŽP – 73. výzva, PO 1, SC 1.2 Zajistit dodávky pitné vody v odpovídající jakosti a množství

shutterstock_157815041.jpg

Cílem je zvýšit počet obyvatel zásobovaných pitnou vodou odpovídající jakosti, zvýšit zabezpečení stability dodávky pitné vody, a to zejména v oblastech, kde není vybudován veřejný vodovod a nejsou kvalitní vodní zdroje, a v oblastech, kde dochází k problémům s dodávkou v době sucha.

Výzva z Fondu Vysočiny Čistá voda 2014

vodohospodarstvi

Dotace na zásobování pitnou vodou, odvádění a čištění odpadních vod a na ochranu před povodněmi mohou získat obce, městyse, města, svazky obcí a obchodní společnosti vlastněné z více než 50 % majetku obcemi, které jsou vlastníkem vodohospodářské infrastruktury. Celková alokace finančních prostředků na projekty realizované v rámci této výzvy je 4 000 000 Kč.