Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS
Kontakty

Archiv štítku: Dotace na výsadbu stromů

SFŽP s podporou Norských fondů 2014-2021 – Výzva č. 4A „Bergen“

nature-3289812__340

Dotace na zavádění vybraných prvků modré a zelené infrastruktury v regionech, obcích a jejich okolí.

Nadace Partnerství – Výzva k podávání žádostí o výsadbu Aleje svobody’20

road-690647__340

Výzva je určena pro obce, se kterými společně vysadí Nadace Partnerství tradiční Alej svobody‘ 20 u příležitosti Dne boje za svobodu a demokracii a Mezinárodního dne studentstva.

Plzeňský kraj – Výsadba stromů pro podporu retence

urban-park-3410146__340

Dotace na ekologicky zaměřené projekty s opatřeními cílenými na retenci vody a zlepšení lokálního mikroklimatu v krajině pomocí nových výsadeb.

OP ŽP – 140. výzva – PO 4: Ochrana a péče o přírodu a krajinu SC: 4.3 – Posílit přirozené funkce krajiny

nature-3289812__340

Dotace na zprůchodnění migračních bariér pro živočichy a opatření k omezování úmrtnosti živočichů spojené s rozvojem technické infrastruktury.

Středočeský kraj – Dary obcím ze Středočeského Fondu na podporu výsadby stromů

environmental-protection-326923__340

Dotace na zlepšení životního prostředí v obcích a jejich okolí prostřednictvím podpory následné péče o vysazené stromy, která přispěje k vytvoření kvalitního veřejného prostoru, k vyrovnání teplotních extrémů, ke zlepšení kvality ovzduší a k zadržování vody.

OP ŽP – 141. výzva – Ochrana a péče o přírodu a krajinu, SC 4.4 – Zlepšit kvalitu prostředí v sídlech

girl-3763238__340

Dotace na studie systému sídelní zeleně s následnou realizací opatření na zakládání/obnovu funkčně propojených ploch a prvků veřejně přístupné sídelní zeleně (vč. vodních prvků a ploch) vyplývající z této studie.

Dotační program Ochrana přírody v Plzeňském kraji

environmental-protection-326923__340

Účelem dotačního programu je podpořit regionální projekty, činnosti a opatření, které napomůžou ke zlepšení stavu přírodního prostředí Plzeňského kraje.

Výzva MAS Moravský kras z.s.- OPŽP-Zeleň v sídlech

girl-3763238__340

Dotace na zakládání a obnovu ploch a prvků veřejné zeleně (parků, zahrad, sadů, uličních stromořadí, alejí, lesoparků, remízů, průlehů) a zlepšení jejich funkčního stavu liniovými, skupinovými i solitérními výsadbami stromů doprovázenými založením zatravněných ploch nebo ošetřením stromů či výsadbami keřů a realizace funkčních propojení přírodních ploch a prvků.

Výzva MAS Světovina OPŽP 4 Výsadba dřevin

conifer-938692__340

Dotace na výsadby na nelesní půdě, zlepšení funkčního stavu biocenter a biokoridorů ÚSES, na realizace interakčních prvků podporujících ÚSES.

MAS Blanský les-Netolicko o.p.s. – OPŽP- výsadby dřevin v CHKO

environmental-protection-326923__340

Dotace na liniové a skupinové výsadby dřevin (stromořadí, remízy, založení nebo obnova krajinného prvku).