Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS
Kontakty

Archiv štítku: Dotace na výsadbu zeleně

Plzeňský kraj – Výsadba stromů pro podporu retence

urban-park-3410146__340

Dotace na ekologicky zaměřené projekty s opatřeními cílenými na retenci vody a zlepšení lokálního mikroklimatu v krajině pomocí nových výsadeb.

OP ŽP – 140. výzva – PO 4: Ochrana a péče o přírodu a krajinu SC: 4.3 – Posílit přirozené funkce krajiny

nature-3289812__340

Dotace na zprůchodnění migračních bariér pro živočichy a opatření k omezování úmrtnosti živočichů spojené s rozvojem technické infrastruktury.

OP ŽP – 141. výzva – Ochrana a péče o přírodu a krajinu, SC 4.4 – Zlepšit kvalitu prostředí v sídlech

girl-3763238__340

Dotace na studie systému sídelní zeleně s následnou realizací opatření na zakládání/obnovu funkčně propojených ploch a prvků veřejně přístupné sídelní zeleně (vč. vodních prvků a ploch) vyplývající z této studie.

Dotační program Ochrana přírody v Plzeňském kraji

environmental-protection-326923__340

Účelem dotačního programu je podpořit regionální projekty, činnosti a opatření, které napomůžou ke zlepšení stavu přírodního prostředí Plzeňského kraje.

MAS Hlinecko, z.s. – IROP 1 – Cesty domů (dopravní terminály a parkovací systémy)

buildings-1838418__340

Dotace na výstavbu a modernizaci malých dopravních přestupních terminálů (přičemž dopravním přestupním terminálem se rozumí přestupní uzel veřejné dopravy – místo, ve kterém je cestujícím umožněn přestup mezi více než dvěma linkami pro jeden směr jízdy nebo mezi různými druhy veřejné dopravy nebo přestupní uzel složený ze dvou nebo více oddělených částí, mezi kterými existuje přímé propojení bezbariérovou komunikací pro pěší, případně bezbariérovou komunikací pro pěší s přechodem pro chodce).

MAS Blanský les-Netolicko o.p.s. – OPŽP- výsadby dřevin v CHKO

environmental-protection-326923__340

Dotace na liniové a skupinové výsadby dřevin (stromořadí, remízy, založení nebo obnova krajinného prvku).

2. Výzva MAS Skutečsko, Košumbersko a Chrastecko, z.s. – OPŽP – Realizace sídelní zeleně II

marguerite-1507550__340

Dotace na zakládání a obnovu ploch a prvků veřejné zeleně (parků, zahrad, sadů, uličních stromořadí, alejí, lesoparků, remízů, průlehů).

MAS LEADER – Loucko, z.s.- OPŽP- Revitalizace funkčních ploch a prvků sídelní zeleně

daffodil-3349706__340

Dotace na zakládání a obnovu ploch a prvků veřejné zeleně (parků, zahrad, sadů, uličních stromořadí, alejí, lesoparků, remízů, průlehů).

MAS Brdy-Vltava – OPŽP – Realizace sídelní zeleně

marguerite-1507550__340

Dotace na zakládání a obnovu ploch a prvků veřejné zeleně (parků, zahrad, sadů, uličních stromořadí, alejí, lesoparků, remízů, průlehů).

MAS Jižní Slovácko – OPŽP – Realizace sídelní zeleně

marguerite-1507550__340

Dotace na zakládání a obnovu ploch a prvků veřejné zeleně (parků, zahrad, sadů, uličních stromořadí, alejí, lesoparků, remízů, průlehů) a zlepšení jejich funkčního stavu liniovými, skupinovými i solitérními výsadbami stromů doprovázenými založením zatravněných ploch nebo ošetřením stromů či výsadbami keřů a realizace funkčních propojení přírodních ploch a prvků.