Dotační info na Facebook Dotační info na Linkedin RSS
Kontakty

Archiv štítku: Dotace na vysoké školy

Programu na podporu vzdělávání a talentmanagementu na území statutárního města Ostravy na rok 2022

learn-1996845__340

Dotace na rozvoj zejména technických a přírodovědných oblastí a čtenářské a matematické gramotnosti v návaznosti na lidské zdroje na území statutárního města Ostravy a talentmanagement – systematická podpora nadání, řízení rozvoje nadání, vytváření podmínek pro mimořádné talenty.

MŠMT – Podpora zahraničních studentů studujících na veřejných vysokých školách

laboratory-385349__340

Dotace na podporu zahraničních studentů studujících na veřejných vysokých školách v České republice.

MŠMT – Výzva k podávání návrhů společných česko-francouzských výzkumných projektů s dobou řešení 2022-2023

uzemni spoluprace EU

Cílem výzvy je napomáhat navazování kontaktů a rozvoji spolupráce mezi institucemi působícími v oblasti výzkumu a vývoje v partnerských státech, a to formou podpory mobility výzkumných pracovníků a pracovnic spolupracujících na řešení mezinárodních projektů základního výzkumu.

MŠMT – Institucionální podpora na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace – vysoké školy

science-1029385__340

Dotace na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace na základě zhodnocení jí dosažených výsledků pro kategorie  základního nebo aplikovaného výzkumu.

Program na podporu vzdělávání na vysokých školách v Olomouckém kraji

school-2276269__340

Účelem dotačního programu je zvýšení uplatnitelnosti absolventů vysokých škol ve všech typech studijních programů na trhu práce a zvýšení odborné úrovně pracovníků institucí pro výzkum a vývoj.

MŠMT – Centralizovaný rozvojový program pro veřejné vysoké školy pro rok 2021

book-4126483__340

Cílem Centralizovaného rozvojového programu je přispět k naplňování jednotlivých priorit stanovených v Dlouhodobém záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti pro oblast vysokých škol.

ČRA – Podpora spolupráce mezi českými a ukrajinskými univerzitami a vysokoškolskými pracovišti

student-849824__340

Projekty předložené v rámci této dotační výzvy budou zaměřeny na asistenci ukrajinským univerzitám a vysokoškolským pracovištím prostřednictvím působení pedagogů a administrativních nebo řídících pracovníků českých vysokých škol.

MŠMT – Dotace ze státního rozpočtu na podporu další činnosti veřejné výzkumné instituce zřízené Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy

startup-849805__340

Dotace je určena na podporu další činnosti prováděné veřejnou výzkumnou institucí v souladu se zákonem č. 341/2005 Sb., o veřejných výzkumných institucích, a její zřizovací listinou. Jde o činnost prováděnou za účelem účinnějšího využití majetku a lidských zdrojů veřejné výzkumné instituce, jež neohrožuje její hlavní činnost.

Podpora přípravy nových vzdělávacích programů na vysokých školách v Olomouckém kraji

geometry-1044090__340

Dotace na podporu přípravy nových bakalářských a/nebo magisterských akademicky zaměřených studijních oborů směřujících do polytechnického vzdělávání, nových technologií, průmyslu a spolupráci s odborníky z praxe při tvorbě nových studijních oborů.

Podpora rozvoje vysokoškolského vzdělávání na území Olomouckého kraje

microscope-385364__340

Dotace na podporu zvyšování kvality vzdělávání na vysokých školách s cílem zvýšení uplatnitelnosti absolventů jednotlivých typů akreditovaných studijních programů na trhu práce.