Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS
Kontakty

Archiv štítku: Dotace na výzkum a vývoj

TAČR – EnerDigit Call 2020

cyber-3400789__340

Mezinárodní výzva EnerDigit Call 2020 podporuje výzkum v oblasti digitalizace energetických systémů a sítí.

MV ČR – Čtvrtá veřejná soutěž – Program bezpečnostního výzkumu České republiky v letech 2015 až 2022 (BV III/4-VS)

web-3706562__340

Posláním Programu je podpořit výzkumné a vývojové aktivity v oblasti bezpečnosti státu a jeho občanů v souladu se strategií prevence, minimalizace a potlačování bezpečnostních hrozeb, stanovenou Bezpečnostní strategií ČR, Národními prioritami orientovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací a prioritami Meziresortní koncepce bezpečnostního výzkumu a vývoje České republiky do roku 2015. Tím Program přispěje k dosažení takové poznatkové, technologické a technické úrovně, která umožní České republice získat, osvojovat si, udržovat a rozvíjet specifické znalosti potřebné pro zajištění bezpečnosti státu a jeho občanů.

TAČR – Positive Energy Districts – Call 2020

laboratory-385349__340

Výzva má za cíl “capacity building” projektů na vývoj, technologie a inovace městských oblastí pro tvorbu positive energy districts. Je tedy zaměřena spíše na přípravnou část vedoucí k vývoji a výzkumu, tedy na měkké projekty typu síťování, studie, mapování a syntézy současného výzkumu, matchmaking a sdílení dobré praxe.

MŠMT – Dotace na podporu společenských česko-rakouských projektů s dobou řešení 2021 – 2022

chemist-3014142__340

Cílem je napomáhat navazování kontaktů a rozvoji spolupráce mezi institucemi působícími v oblasti výzkumu a vývoje v partnerských státech, a to formou podpory mobility výzkumných pracovníků spolupracujících na řešení mezinárodních projektů základního výzkumu.

TAČR – 3. veřejná soutěž programu TREND, podprogram 1 – Technologičtí lídři

science-1029385__340

Program TREND Ministerstva průmyslu a obchodu je zaměřen zejména na zvýšení mezinárodní konkurenceschopnosti podniků, především rozšířením jejich trhů v zahraničí, pronikáním na trhy nové či posunem výše v globálních hodnotových řetězcích.

MŠMT – Program ERC CZ na podporu výzkumu, experimentálního vývoje a inovací

výzkum 2

Cílem programu ERC CZ je podpořit excelentní výzkum na území ČR, a to realizací projektů předložených do některé z výzev Evropské rady pro výzkum, které byly zařazeny v rámci mezinárodního peer review hodnocení prováděného odbornými panely Evropské výzkumné rady v druhém kole do kategorie A nebo B a nezískaly podporu z evropských prostředků.

Program na podporu inovací The Country for the Future

scientific-2040795__340

Hlavním cílem programu je zavedení nově vyvinutých či inovovaných produktů do výroby a na trh. Projekty mohou být zaměřené mimo jiné i na digitalizaci procesů či výroby. 

OPPPR – 55. výzva SC 1.2 – Zvyšování kvality a efektivity fungování podpůrné inovační infrastruktury IV

book-4126483__340

Cílem výzvy je vznik a rozvoj kapacit (a zprostředkovaně služeb) podpůrné inovační infrastruktury, která povede k zvýšení intenzity inovačních aktivit mezi podnikatelskými subjekty a mezi veřejným a podnikovým sektorem se zaměřením zejména na realizaci nových technologií a konkurenceschopných výrobků a služeb. Tyto aktivity povedou ke zvýšení efektivity a konkurenceschopnosti inovačního systému na území hlavního města Prahy.

OP PIK – VII. Výzva Spolupráce – Klastry

web-3706562__340

Výzva naplňuje cíl programu podpořit rozvoj inovačních sítí – klastrů jako nástroje pro zvýšení intenzity společných výzkumných, vývojových a inovačních aktivit mezi podnikatelskými subjekty a výzkumnou sférou.

TAČR – Program KAPPA – První veřejná soutěž

výzkum 1

Cílem programu je posílit rozvoj znalostí založených na výzkumu prostřednictvím mezinárodní spolupráce v aplikovaném výzkumu.