Dotační info na Facebook Dotační info na Linkedin RSS
Kontakty

Archiv štítku: Dotace na výzkum a vývoj

MV ČR -Program bezpečnostního výzkumu pro potřeby státu 2022–2027 (SecPro)

monitor-2728120__340

Hlavním cílem Programu je zvýšení bezpečnosti státu a občanů ČR prostřednictvím podpory výzkumných potřeb orgánů státní správy, které umožní jednotlivým aktérům na poli zajišťování bezpečnosti získávat, osvojovat si, udržovat a rozvíjet potřebné specifické schopnosti pro efektivní zabezpečování úkolů v jejich působnosti.

Podpora vědy a výzkumu v Moravskoslezském kraji

posileni vyzkumu

V rámci Programu budou poskytovány dotace vysokým školám určené na podporu talentovaných studentů doktorského studia. Moravskoslezský kraj chce tímto Programem přispět k lepším podmínkám studentů při jejich vědecké činnosti, zejména pak ve vztahu využití výsledků jejich vědecké práce v praktické sféře.

OP PIK Aplikace – Výzva IX

shutterstock_75051373.jpg

Cílem programu a Výzvy je získávání nových znalostí potřebných pro vývoj nových produktů, materiálů, technologií a služeb prostřednictvím realizace projektů průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje. Výsledky těchto činností povedou k zavádění inovací vyšších řádů a k tvorbě produktů konkurenceschopných na světových trzích.

OPPIK – POTENCIÁL – VIII. Výzva

scientific-2040795__340

Dotace na podporu zavádění a zvyšování počtu společností s infrastrukturou pro výzkum, vývoj a inovační aktivity. Program si dále klade za cíl prohloubení spolupráce společností s výzkumnými a vývojovými organizacemi, tvorbu kvalifikovaných pracovních míst, a tím rozvoj znalostní ekonomiky, zlepšení podmínek pro zapojení společností do národních i evropských programů výzkumu a vývoje a trvalé zvyšování konkurenceschopnosti české ekonomiky.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 14. června 2021, 8:00:00 do 26. srpna 2021, 15:59:59.

Příjemci podpory:

 • Malé a střední podniky a velké podniky.
  • Podporu pro podniky nesplňující definici malých a středních podniků dle přílohy č. 1 Nařízení Komise (EU) č. 651/2014 lze poskytnout pouze:
  • 1) na projekty velkých podniků s významným pozitivním dopadem na životní prostředí, tedy se zaměřením na nízkouhlíkové hospodářství a na odolnost vůči změně klimatu (kód intervence 065);
  • 2) na projekty, jejichž hlavním účelem v programu Potenciál je přímá spolupráce mezi velkým podnikem a MSP na konkrétním projektu výzkumu a vývoje (kód intervence 063).

Typy podporovaných aktivit:

 • Založení nebo rozvoj center průmyslového výzkumu, vývoje a inovací spočívající v pořízení, strojů/zařízení a jiného vybavení centra nezbytného pro zajištění aktivit tohoto centra.
  • Způsobilými výdaji jsou:
   • a) náklady na investice do dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku;
   • b) náklady na investice do budov (novostavby a stavební úpravy).

Forma a výše podpory:

 • Minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu 2 000 000 Kč.
 • Maximální výše celkových způsobilých výdajů projektu 100 000 000 Kč.
 • Míra podpory: max. výše 50 % celkových způsobilých výdajů bez ohledu na velikost podniku a místo realizace.

Specifika a omezení:

 • Projekt musí být realizován na území ČR mimo NUTS II Praha.
 • Nejzazším termínem pro ukončení projektu je 30. červen 2023, nerozhodne-li poskytovatel podpory jinak.
 • Každý žadatel/příjemce (1 IČ) je v této Výzvě oprávněn předložit maximálně jeden projekt (tzn. jednu aktivní žádost o podporu, ve které vystupuje jako příjemce).

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

MZ ČR – Program na podporu zdravotnického aplikovaného výzkumu na léta 2020 – 2026

výzkum 1

Hlavním cílem Programu je prostřednictvím výstupů a dopadů z podpořených projektů přispět ve střednědobém i dlouhodobém horizontu ke zlepšování zdraví české populace a pokračovat v zabezpečení aktuálních potřeb ve zdravotnictví v České republice. V rámci podpořených projektů bude dosaženo nových poznatků, které přispějí ke zlepšení klinických postupů v diagnostice, léčbě a prevenci při řešení nejčastějších, ale i vzácných nebo zcela nových onemocnění. Cílem Programu je také přispět k tomu, aby úroveň zdravotnického výzkumu v České republice byla srovnatelná s vyspělými státy Evropské unie.

Program přeshraniční spolupráce Česká republika – Svobodný stát Bavorsko

shutterstock_132261101.jpg

Program patří mezi nejdůležitější nástroje podpory česko-bavorské spolupráce od vstupu České republiky do EU. Financované projekty jsou realizovány společně partnery z obou zemí a mají pozitivní dopad na celé společné území. Do dotačního území v rámci České republiky spadá Plzeňský kraj, Karlovarský kraj a Jihočeský kraj.

HORIZONT Europe – EIC Accelerator 2021

wormhole-739872__340

Dotace na podporu společností (zejména začínající podniky a malé a střední podniky) při rozšiřování inovací s velkým dopadem s potenciálem vytvořit nové trhy nebo narušit stávající trhy v určených oblastech strategického významu.

TA ČR – 3. veřejná soutěž programu DELTA 2

výzkum 1

Technologická agentura ČR informuje o přípravě 3. veřejné soutěže Programu na podporu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací. Cílem programu je zvýšit množství konkrétních výsledků aplikovaného výzkumu v oblastech, v nichž existuje shoda se zahraničním partnerem, které budou úspěšně zavedeny do praxe a posílí tak konkurenceschopnost zúčastněných podniků a výzkumných organizací, a to podporou bilaterální, případně multilaterální spolupráce českých a zahraničních účastníků.

MV ČR – Program Strategická podpora rozvoje bezpečnostního výzkumu ČR 2019-2025 (IMPAKT 1) – Druhá veřejná soutěž v podprogramu 1 Společné výzkumné projekty

images-150x150

Cílem Programu je dosažení takové poznatkové, technologické a technické úrovně, která umožní České republice získat, osvojovat si, udržovat a rozvíjet specifické schopnosti potřebné pro zajištění bezpečnosti státu a jeho občanů. Program vytváří podmínky pro využití a rozvoj potenciálu akademického a veřejného výzkumného sektoru, které zajišťují synergickou a dlouhodobou výzkumnou podporu bezpečnostního systému ČR.

TAČR – Mezinárodní výzva M-ERA.NET 3 Call 2021

city-3213676__340

Cílem programu je podpora projektů aplikovaného výzkumu, jejichž výsledky mají vysoký potenciál pro rychlé uplatnění v nových produktech, výrobních postupech a službách. To pomůže udržet si a rozvíjet celosvětové postavení v technologiích, výzkumu, vývoji a inovacích, o něž se opírá konkurenceschopnost v řadě stávajících, ale i vznikajících průmyslových a dalších odvětvích.