Dotační info na Facebook Dotační info na Linkedin RSS
Kontakty

Archiv štítku: Dotace na výzkum a vývoj

MZ ČR – Program na podporu zdravotnického aplikovaného výzkumu na léta 2020 – 2026

výzkum 1

Účelová podpora MZ je určena na řešení projektů aplikovaného výzkumu, tj. projektů řešených za účelem získání nových poznatků směrovaných ke specifickému, předem stanovenému praktickému cíli s danou aplikací výsledků ve zdravotnictví. Aplikovaný výzkum ve zdravotnictví je zaměřen na řešení problémů spojených s diagnostikou, léčbou a prevencí lidských onemocnění.

9. společná výzva v rámci Evropské zájmové skupiny pro spolupráci s Japonskem (EIG CONCERT Japan) na téma „Design of Materials with Atomic Precision“

výzkum 1

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje o vyhlášení 9. společné výzvy v rámci Evropské zájmové skupiny pro spolupráci s Japonskem (EIG CONCERT Japan) na téma „Design of Materials with Atomic Precision“ na základě „Memoranda o spolupráci – EIG CONCERT Japan“, které bylo ze strany MŠMT podepsáno dne 8. ledna 2021. Cílem Memoranda je posílení spolupráce mezi evropskými zeměmi a Japonskem ve vědeckotechnickém a inovačním výzkumu, řešení aktuálních společenských výzev a potřeb a podpora mezinárodní mnohostranné spolupráce ve výzkumu prostřednictvím plánování, vyhlašování a provádění společných výzev.

TAČR – 7. veřejná soutěž programu TREND, podprogram 1 – „5G“

the-internet-4899254__340

Sedmá veřejná soutěž Programu TREND je zaměřena na podporu projektů zabývající se vývojem technologií 5G a vyšších a je financována z Národního plánu obnovy v rámci komponenty 1.3 s názvem Digitální vysokokapacitní sítě a její investice “Vědeckovýzkumné činnosti související s rozvojem sítí a služeb 5G”.

MV ČR – Veřejná soutěž – Program bezpečnostního výzkumu České republiky 2023-2029 (OPSEC)

web-3706562__340

Posláním Programu je podpořit výzkumné a vývojové aktivity v oblasti bezpečnosti státu a jeho občanů v souladu s charakteristickými potřebami bezpečnostního systému a společenskými potřebami systémového charakteru v oblasti bezpečnosti, jak je vymezují platné strategické a koncepční materiály bezpečnostní politiky, které shrnuje Meziresortní koncepce podpory bezpečnostního výzkumu ČR 2017–2023.

TAČR – 6. veřejná soutěž programu Prostředí pro život – podprogram 1, podprogram 2

environmental-protection-326923__340

Program Prostředí pro život je zaměřen zejména na nová řešení v oblasti životního prostředí, stabilizování a rozšíření znalostní základny, která výrazně přispěje k zajištění zdravého a kvalitního životního prostředí v České republice a k udržitelnému využívání jejích zdrojů, minimalizací negativních dopadů lidské činnosti na životní prostředí včetně dopadů přesahujících hranice státu a přispěje tak ke zlepšování kvality života v Evropě i v globálním kontextu.

TAČR – Mezinárodní výzva M-ERA.NET 3 Call 2022

city-3213676__340

Mezinárodní výzva ERA-NET Cofund M-ERA.NET 3 Call 2022 je zaměřena na podporu projektů v oblasti materiálového výzkumu a inovací. 

TA ČR – 4. veřejná soutěž programu DELTA 2

výzkum 1

Technologická agentura ČR informuje o přípravě 4. veřejné soutěže Programu na podporu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací. Cílem programu je zvýšit množství konkrétních výsledků aplikovaného výzkumu v oblastech, v nichž existuje shoda se zahraničním partnerem, které budou úspěšně zavedeny do praxe a posílí tak konkurenceschopnost zúčastněných podniků a výzkumných organizací, a to podporou bilaterální, případně multilaterální spolupráce českých a zahraničních účastníků.

TAČR – 2. veřejná soutěž programu Národní centra kompetence

monitor-1307227__340

Veřejná soutěž je zaměřena na podporu a posílení dlouhodobé spolupráce mezi výzkumnou a aplikační sférou a posílení institucionální základny aplikovaného výzkumu.

75. výzva- ITI Brněnská metropolitní oblast – Služby infrastruktury IV

microscope-275984__340

Dotace na rozšíření prostor inovační infrastruktury, pořízení nového vybavení a zlepšení kapacit pro společně využívání technologií.

MŠMT – Program INTER-EXCELLENCE II, Podprogram INTER-ACTION – LUABA22 (bilaterální projekty ČR – Bavorsko)

výzkum 2

Záměrem LUABA22 je výběr česko-bavorských společných výzkumných projektů v kategorii základního výzkumu, průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje.