Dotační info na Facebook Dotační info na Linkedin RSS
Kontakty

Archiv štítku: Dotace na výzkum

TAČR – 6. veřejná soutěž programu TREND – Podprogram 1 – “Technologičtí lídři”

laboratory-385349__340

Program TREND Ministerstva průmyslu a obchodu je zaměřen zejména na zvýšení mezinárodní konkurenceschopnosti podniků, především rozšířením jejich trhů v zahraničí, pronikáním na trhy nové či posunem výše v globálních hodnotových řetězcích.

MZe – 6. veřejná soutěž – Program aplikovaného výzkumu na období 2017–2025, ZEMĚ, v Podprogramu II Podpora státní politiky v agrárním sektoru

the-jeseniky-mountains-4065936__340

Ministerstvo zemědělství zveřejňuje témata výzkumných potřeb pro připravovanou 6. veřejnou soutěž v souladu se zněním Programu aplikovaného výzkumu na období 2017–2025, ZEMĚ, v Podprogramu II Podpora státní politiky v agrárním sektoru. Vyhlášená témata představují zaměření jednotlivých projektů, jejichž výsledky budou sloužit k podpoře státní správy v oblasti zemědělství, potravinářství, lesního a vodního hospodářství a ochrany zemědělského půdního fondu.

TAČR – 6. veřejná soutěž programu Prostředí pro život – podprogram 1, podprogram 2

environmental-protection-326923__340

Program Prostředí pro život je zaměřen zejména na nová řešení v oblasti životního prostředí, stabilizování a rozšíření znalostní základny, která výrazně přispěje k zajištění zdravého a kvalitního životního prostředí v České republice a k udržitelnému využívání jejích zdrojů, minimalizací negativních dopadů lidské činnosti na životní prostředí včetně dopadů přesahujících hranice státu a přispěje tak ke zlepšování kvality života v Evropě i v globálním kontextu.

TAČR – 5. Veřejná soutěž programu THÉTA

electricity-4575187__340

Cílem programu je přispět k naplnění vize transformace a modernizace energetického sektoru v souladu se schválenými strategickými materiály. Tohoto cíle bude dosaženo prostřednictvím podpory projektů výzkumu, vývoje a inovací v oblasti energetiky, které jsou zaměřené na zkvalitnění řízení v odvětví energetiky ze strany veřejné správy, nové technologie a systémové prvky s vysokým potenciálem pro rychlé uplatnění v praxi a také dlouhodobé technologické perspektivy.

TA ČR – 4. veřejná soutěž programu DELTA 2

výzkum 1

Technologická agentura ČR informuje o přípravě 4. veřejné soutěže Programu na podporu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací. Cílem programu je zvýšit množství konkrétních výsledků aplikovaného výzkumu v oblastech, v nichž existuje shoda se zahraničním partnerem, které budou úspěšně zavedeny do praxe a posílí tak konkurenceschopnost zúčastněných podniků a výzkumných organizací, a to podporou bilaterální, případně multilaterální spolupráce českých a zahraničních účastníků.

Státní fond kinematografie – Konference a výzkumné projekty v oblasti filmové vědy

shutterstock_139584668.jpg
Podpora je určena pro pořádání odborné konference s národním či mezinárodním významem a pro výzkumné projekty

TAČR – CHIST-ERA Call 2021

images

Mezinárodní výzva CHIST-ERA Call 2021 podpoří  výzkumné projekty z oblasti informačních a komunikačních věd a technologií.

MŠMT – Dotace na specifický vysokoškolský výzkum

study-2053811_960_720

Dotace na specifický vysokoškolský výzkum z prostředků rozpočtové kapitoly ministerstva ve prospěch výzkumné organizace zapsané v seznamu výzkumných organizací.

MZ ČR – Program na podporu zdravotnického aplikovaného výzkumu na léta 2022 – 2023, Podprogram 3: Dopady pandemie covid-19 na zdravotní péči v ČR

microscope-385364__340

Účelová podpora MZ je určena na řešení projektů aplikovaného výzkumu, tj. projektů řešených za účelem získání nových poznatků směrovaných ke specifickému, předem stanovenému praktickému cíli s danou aplikací výsledků ve zdravotnictví. Aplikovaný výzkum ve zdravotnictví je zaměřen na řešení problémů spojených s diagnostikou, léčbou a prevencí lidských onemocnění. V rámci této veřejné soutěže budou podpořeny projekty zaměřené na analýzu dopadů pandemie covid-19 na zdravotní péči v ČR ve vybraných oborech, včetně analýzy dopadů přijatých diagnostických a terapeutických opatření na prognózu pacientů s covid-19.

Podpora vědy a výzkumu v Moravskoslezském kraji

posileni vyzkumu

V rámci Programu budou poskytovány dotace vysokým školám určené na podporu talentovaných studentů doktorského studia. Moravskoslezský kraj chce tímto Programem přispět k lepším podmínkám studentů při jejich vědecké činnosti, zejména pak ve vztahu využití výsledků jejich vědecké práce v praktické sféře.