Dotační info na Facebook Dotační info na Linkedin RSS
Kontakty

Archiv štítku: Dotace na výzkumné programy

Smart akcelerátor v Jihomoravském kraji II – Aktivita – Asistence

shutterstock_154655591.jpg

Dotace na zlepšování kvality, účinnosti a přístupu k terciárnímu a rovnocennému vzdělávání, zejména v případě znevýhodněných skupin, aby se zvýšila účast na úrovni dosaženého vzdělání.

Nadace Ivana Dejmala – Základní grantový program

forest-3194475__340

Základní grantový program, je zaměřen na podporu ochrany a obnovy hodnot přírodního a krajinného prostředí. Dále pak za účelem podpory ekologické výchovy, mezisektorové spolupráce, realizace strategie trvale udržitelného života a rozvoje harmonického vztahu lidí ke krajině, v níž žijí.

MZ ČR – Program na podporu zdravotnického aplikovaného výzkumu na léta 2020 – 2026

výzkum 1

Hlavním cílem Programu je prostřednictvím výstupů a dopadů z podpořených projektů přispět ve střednědobém i dlouhodobém horizontu ke zlepšování zdraví české populace a pokračovat v zabezpečení aktuálních potřeb ve zdravotnictví v České republice. V rámci podpořených projektů bude dosaženo nových poznatků, které přispějí ke zlepšení klinických postupů v diagnostice, léčbě a prevenci při řešení nejčastějších, ale i vzácných nebo zcela nových onemocnění. Cílem Programu je také přispět k tomu, aby úroveň zdravotnického výzkumu v České republice byla srovnatelná s vyspělými státy Evropské unie.

MŠMT – Výzva k podávání návrhů společných česko-německých výzkumných projektů s dobou řešení 2022-2023

laboratory-2815641_960_720

Cílem této výzvy je napomáhat navazování kontaktů a rozvoji spolupráce mezi institucemi působícími v oblasti výzkumu a vývoje v partnerských státech, a to formou podpory mobility výzkumných pracovníků spolupracujících na řešení mezinárodních projektů základního výzkumu.

TA ČR – 3. veřejná soutěž programu DELTA 2

výzkum 1

Technologická agentura ČR informuje o přípravě 3. veřejné soutěže Programu na podporu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací. Cílem programu je zvýšit množství konkrétních výsledků aplikovaného výzkumu v oblastech, v nichž existuje shoda se zahraničním partnerem, které budou úspěšně zavedeny do praxe a posílí tak konkurenceschopnost zúčastněných podniků a výzkumných organizací, a to podporou bilaterální, případně multilaterální spolupráce českých a zahraničních účastníků.

GAČR – Zadávací dokumentace veřejné soutěže ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích na podporu grantových projektů základního výzkumu: Standardní projekty

shutterstock_155843549.jpg

Grantová agentura ČR vyhlásila veřejnou soutěž ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích na podporu projektů v rámci skupiny Standardní projekty. Jedná se o projekty základního výzkumu a mohou se do ní zapojit uchazeči z oblasti technických věd, věd o neživé přírodě, lékařských a biologických věd, společenských a humanitních věd a zemědělsko a biologicko – enviromentálních věd. Doba řešení grantového projektu je 2 nebo 3 kalendářní roky. Grant je možné získat na osobní náklady, pořízení dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku a ostatní provozní náklady.

Středočeský kraj – Program Smart Akcelerátor II – Kreativní vouchery pro výzkumné organizace

výzkum 1

Hlavním záměrem Programu je systematická podpora výzkumných organizací v kraji při komercializaci výsledků výzkumu a propagaci výzkumných aktivit, a to prostřednictvím spolupráce s poskytovateli vybraných služeb.

MF ČR – Program lidská práva – Zvýšení podpory a kompetence v oblasti lidských práv – Norské fondy 2014-2021

team-3373638__340

Cílem této otevřené výzvy je zlepšit chápání nových témat a výzev v oblasti lidských práv a nalezení praktických řešení přispívajících ke zlepšení uplatňování lidskoprávních standardů na vnitrostátní úrovni. Výzva se zaměřuje na zvýšení podpory cílových skupin, zlepšení porozumění veřejnosti v oblasti lidských práv a posílení kapacit výzkumných a vzdělávacích institucí řešit nová lidskoprávní témata a výzvy.

INTERREG V-A Rakousko – Česká republika

shutterstock_156487580.jpg

Program Interreg Rakousko – Česká republika podporuje přeshraniční spolupráci mezi oběma zeměmi již více než 20 let. Financování z fondů EU pomáhá posílit a propojit příhraniční regiony.

MV ČR – Čtvrtá veřejná soutěž – Program bezpečnostního výzkumu České republiky v letech 2015 až 2022 (BV III/4-VS)

web-3706562__340

Posláním Programu je podpořit výzkumné a vývojové aktivity v oblasti bezpečnosti státu a jeho občanů v souladu se strategií prevence, minimalizace a potlačování bezpečnostních hrozeb, stanovenou Bezpečnostní strategií ČR, Národními prioritami orientovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací a prioritami Meziresortní koncepce bezpečnostního výzkumu a vývoje České republiky do roku 2015. Tím Program přispěje k dosažení takové poznatkové, technologické a technické úrovně, která umožní České republice získat, osvojovat si, udržovat a rozvíjet specifické znalosti potřebné pro zajištění bezpečnosti státu a jeho občanů.