Dotační info na Facebook Dotační info na Linkedin RSS
Kontakty

Archiv štítku: Dotace na výzkumné programy

MZ ČR – Program na podporu zdravotnického aplikovaného výzkumu na léta 2020 – 2026

výzkum 1

Účelová podpora MZ je určena na řešení projektů aplikovaného výzkumu, tj. projektů řešených za účelem získání nových poznatků směrovaných ke specifickému, předem stanovenému praktickému cíli s danou aplikací výsledků ve zdravotnictví. Aplikovaný výzkum ve zdravotnictví je zaměřen na řešení problémů spojených s diagnostikou, léčbou a prevencí lidských onemocnění.

TAČR – 7. veřejná soutěž programu TREND, podprogram 1 – „5G“

the-internet-4899254__340

Sedmá veřejná soutěž Programu TREND je zaměřena na podporu projektů zabývající se vývojem technologií 5G a vyšších a je financována z Národního plánu obnovy v rámci komponenty 1.3 s názvem Digitální vysokokapacitní sítě a její investice “Vědeckovýzkumné činnosti související s rozvojem sítí a služeb 5G”.

MV ČR – Veřejná soutěž – Program bezpečnostního výzkumu České republiky 2023-2029 (OPSEC)

web-3706562__340

Posláním Programu je podpořit výzkumné a vývojové aktivity v oblasti bezpečnosti státu a jeho občanů v souladu s charakteristickými potřebami bezpečnostního systému a společenskými potřebami systémového charakteru v oblasti bezpečnosti, jak je vymezují platné strategické a koncepční materiály bezpečnostní politiky, které shrnuje Meziresortní koncepce podpory bezpečnostního výzkumu ČR 2017–2023.

MZe – 6. veřejná soutěž – Program aplikovaného výzkumu na období 2017–2025, ZEMĚ, v Podprogramu II Podpora státní politiky v agrárním sektoru

the-jeseniky-mountains-4065936__340

Ministerstvo zemědělství zveřejňuje témata výzkumných potřeb pro připravovanou 6. veřejnou soutěž v souladu se zněním Programu aplikovaného výzkumu na období 2017–2025, ZEMĚ, v Podprogramu II Podpora státní politiky v agrárním sektoru. Vyhlášená témata představují zaměření jednotlivých projektů, jejichž výsledky budou sloužit k podpoře státní správy v oblasti zemědělství, potravinářství, lesního a vodního hospodářství a ochrany zemědělského půdního fondu.

MŠMT – Výzva k podávání návrhů společných česko-německých výzkumných projektů s dobou řešení 2023-2024

laboratory-2815641_960_720

Cílem výzvy je napomáhat navazování kontaktů a rozvoji spolupráce mezi institucemi působícími v oblasti výzkumu a vývoje v partnerských státech, a to formou podpory mobility výzkumných pracovníků a pracovnic spolupracujících na řešení mezinárodních projektů základního výzkumu.

TA ČR – 4. veřejná soutěž programu DELTA 2

výzkum 1

Technologická agentura ČR informuje o přípravě 4. veřejné soutěže Programu na podporu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací. Cílem programu je zvýšit množství konkrétních výsledků aplikovaného výzkumu v oblastech, v nichž existuje shoda se zahraničním partnerem, které budou úspěšně zavedeny do praxe a posílí tak konkurenceschopnost zúčastněných podniků a výzkumných organizací, a to podporou bilaterální, případně multilaterální spolupráce českých a zahraničních účastníků.

GAČR – Zadávací dokumentace veřejné soutěže ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích na podporu grantových projektů základního výzkumu: Standardní projekty

shutterstock_155843549.jpg

Grantová agentura ČR vyhlásila veřejnou soutěž ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích na podporu projektů v rámci skupiny Standardní projekty. Grantovým projektem v rámci Standardních projektů se rozumí projekt v základním výzkumu, ve kterém uchazeč stanovuje sám cíle a způsoby řešení, a to ve vědních oborech vymezených Statutem Grantové agentury České republiky.

Nadace Ivana Dejmala – Základní grantový program

forest-3194475__340

Základní grantový program, je zaměřen na podporu ochrany a obnovy hodnot přírodního a krajinného prostředí. Dále pak za účelem podpory ekologické výchovy, mezisektorové spolupráce, realizace strategie trvale udržitelného života a rozvoje harmonického vztahu lidí ke krajině, v níž žijí.

Smart akcelerátor v Jihomoravském kraji II – Aktivita – Asistence

shutterstock_154655591.jpg

Dotace na zlepšování kvality, účinnosti a přístupu k terciárnímu a rovnocennému vzdělávání, zejména v případě znevýhodněných skupin, aby se zvýšila účast na úrovni dosaženého vzdělání.

TAČR – 2. veřejná soutěž programu Národní centra kompetence

monitor-1307227__340

Veřejná soutěž je zaměřena na podporu a posílení dlouhodobé spolupráce mezi výzkumnou a aplikační sférou a posílení institucionální základny aplikovaného výzkumu.