Dotační info na Facebook Dotační info na Linkedin RSS
Kontakty

Archiv štítku: Dotace na vzdělávání dětí

MŠMT – Výzva na podporu vzdělávání cizinců v povinném předškolním vzdělávání

kindergarten-2204239__340

Dotace na podporu výuky českého jazyka u dětí-cizinců v povinném předškolním vzdělávání za účelem jejich úspěšné integrace a plynulého přechodu do základního vzdělávání přizpůsobená potřebám těchto dětí.

Praha 6 OTEVŘENÝ SVĚT – 1. H Rozvoj studijních předpokladů – certifikáty

shutterstock_79404877.jpg

Dotace na podporu výuky cizích jazyků a složení standardizovaných zkoušek pro žáky 8. a 9. tříd základních škol se sídlem v Městské části Praha 6 je možné čerpat až do výše 50 000 Kč.

OP VVV Výzva č. 02_15_002 pro krajské akční plány rozvoje vzdělávání v prioritní ose 3

shutterstock_153270134.jpg

Dotace na rozvoj systému strategického řízení a hodnocení kvality ve vzdělávání a na zvýšení kvality vzdělávání a odborné přípravy včetně posílení jejich relevance pro trh práce mohou čerpat kraje.

Podpora služeb péče o děti 1. stupně základních škol v době mimo školní vyučování v Praze

shutterstock_112832212.jpg

Podpora je zaměřena na zajištění péče o skupinu dětí v době mimo školní vyučování v době, kdy jsou rodiče v zaměstnání. Podmínkou je, aby děti, které dochází do zařízení, či využívají jiných jeho služeb, byly žáky 1. stupně základní školy (popř. přípravné třídy ZŠ).

OP VVV Výzva č. 02_15_001 pro individuální projekty systémové v prioritní ose 3

shutterstock_156832877.jpg

Dotace na individuální projekty systémové s cílem snižovat nerovnosti ve vzdělávání, podporovat kvalitní výuku a učitele jako její klíčový předpoklad a budovat kapacity pro odpovědné a efektivní řízení vzdělávacího systému mohou čerpat příspěvkové organizace zřízené MŠMT a organizační složky státu.

MŠMT Podpora polytechnické výchovy v mateřských a základních školách

shutterstock_155208767.jpg

Dotaci mohou získat kraje (je určena pro mateřské nebo základní školy). Cílem programu je podpora polytechnického vzdělávání v mateřských a základních školách. Maximální podíl MŠMT na financování programu je 42 000 000 Kč.

OP VaVpI Popularizace, propagace a medializace vědy a techniky

shutterstock_146565587.jpg

Dotaci na projekty zaměřené na zvýšení atraktivity a rozvoje center: „Science Learning Center“ a „Návštěvnických center“, může získat pouze příjemce podpořený v rámci Výzvy 1.3, PO 3, OP VaVpI. Plánovaná alokace pro tuto výzvu 200 mil. Kč.

Podpora a rozvoj služeb péče o děti do 6 let věku v Českých Budějovicích

shutterstock_75083293.jpg

Dotace na podporu činnosti osob a podnikatelských subjektů, které se zabývají péčí o děti do 6 let věku na území města České Budějovice vyjma služeb péče o dítě v dětské skupině. 

MŠMT – Podpora vzdělávacích aktivit národnostních menšin

shutterstock_155224337.jpg

Podpora vytváření podmínek pro naplňování státní politiky v oblasti vzdělávání v jazycích národnostních menšin, programu podpory vzdělávání dětí a žáků pocházejících z odlišného jazykového a kulturního prostředí, podpora projektů multikulturní výchovy dětí, žáků a mládeže do věku 26 let směřující k posilování vědomí o obecné lidské sounáležitosti, poznávání historie a kultury jiných národů, vedoucích ke vzájemné toleranci a boji proti rasismu a xenofobii.

MK ČR – Podpora rozvoje zájmových kulturních – mimouměleckých aktivit

shutterstock_139584668.jpg

Dotace na řešení některých problémů, zvláště na rozšíření a podporu aktivních forem zájmových vzdělávacích a kulturních – mimouměleckých aktivit ve volném čase.