Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS
Kontakty

Archiv štítku: Dotace na zadržení povrchových vod

MZe – Dotační program 129 390 – Podpora opatření na drobných vodních tocích a malých vodních nádržích – 2. etapa

grass-974488__340

Cílem programu je výrazné zlepšení technického stavu drobných vodních toků a malých vodních nádrží, které podpoří vodní režim krajiny, posílí retenci vody v krajině a zvětší bezpečnost při zvýšených průtocích. Opatření přispějí ke zvýšené schopnosti zadržení vody v krajině v dané lokalitě, případně ke zlepšení bezpečného odtoku z kritických míst, a tím ke zvýšení protipovodňové ochrany v případě povodní.

Plzeňský kraj – Dotační program Retence vody v krajině

grass-974488__340

Dotace na podporu projektů, které jsou primárně zaměřeny na retenci vody v krajině a na snižování dopadů sucha na životní prostředí.

OP ŽP – 140. výzva – PO 4: Ochrana a péče o přírodu a krajinu SC: 4.3 – Posílit přirozené funkce krajiny

nature-3289812__340

Dotace na zprůchodnění migračních bariér pro živočichy a opatření k omezování úmrtnosti živočichů spojené s rozvojem technické infrastruktury.

Karlovarský kraj – Podpora prevence proti suchu, zadržení vody v krajině a péče o zeleň

drop-3698073__340

Dotace na podporu opatření zaměřených na hospodaření s povrchovou a podzemní vodou v krajině, posílení schopnosti zadržení vody v krajině a odbornou péči o zeleň, které povedou ke zmírnění dopadů klimatických změn na území Karlovarského kraje.

OP ŽP – 144. výzva – PO1: Zlepšování kvality vod a snižování rizika povodní SC: 1.3 – Zajistit povodňovou ochranu intravilánu a hospodaření se srážkovými vodami

high-water-876580__340

Cílem tohoto programu je omezit riziko nepříznivých účinků spojených s povodněmi, zejména na lidské zdraví a na život, životní prostředí, kulturní dědictví, hospodářskou činnost a infrastrukturu.

Výzva MAS Ploština – OPŽP – Realizace ÚSES a protierozní opatření – 2

coed-y-brenin-982270__340

Dotace na zlepšení funkčního stavu biocenter a biokoridorů ÚSES, realizace interakčních prvků podporujících ÚSES.

3. Výzva MAS Rýmařovsko OPŽP ÚSES a protierozní opatření

autumn-2242958__340

Dotace na zlepšení funkčního stavu biocenter a biokoridorů ÚSES, realizace interakčních prvků podporujících ÚSES.

Výzva MAS Střední Haná o.p.s.– OPŽP – Realizace ÚSES a protierozní opatření

stream-341710__340

Dotace na zlepšení funkčního stavu biocenter a biokoridorů ÚSES, realizace interakčních prvků podporujících ÚSES.

Výzva MAS Regionu Poodří – OPŽP – Protierozní opatření

stream-341710__340

Dotace na podporu opatření proti plošnému a soustředěnému povrchovému odtoku (užití travních pásů, průlehů apod.).

MAS svatého Jana z Nepomuku – OPŽP – Protierozní opatření

hands-1838659__340

Dotace na podporu opatření proti plošnému a soustředěnému povrchovému odtoku (užití travních pásů, průlehů apod.).