Dotační info na Facebook Dotační info na Linkedin RSS
Kontakty

Archiv štítku: Dotace na zadržení povrchových vod

Program podpory využití zachycené dešťové vody na území města Kadaně

istockphoto-621925296-170667a

Dotace je určena na pořízení a instalaci nádrže na zachytávání dešťové vody na území města Kadaně.

Program Dešťovka města Pečky

istockphoto-621925296-170667a

Poskytnutí dotací na projekty ke snížení objemu dešťových vod odváděných do městské kanalizace v katastru Peček a Velkých Chvalovic.

Jihomoravský kraj – Podpora adaptačních opatření na změnu klimatu

spring-2920217__340

Dotace na podporu procesu plánování přírodě blízkých komplexních adaptačních opatření v zastavěném území a volné krajině a aktivit na zmírnění dopadů klimatických změn, zpracování projektové dokumentace, výstavby nových a zlepšení technického stavu současných rybníků, drobných vodních toků a malých vodních nádrží a retenčních opatření, budování a obnova tůní, které podpoří hospodaření s povrchovou a podzemní vodou v krajině, posílí retenci vody v krajině a zvětší bezpečnost při zvýšených průtocích.

MZe – Výzva k podávání projektů na činnost Demonstračních farem

soybean-field-1610754__340

Cílem podpory činností Demonstračních farem je posílení systému předávání znalostí v zemědělství zaměřené na praktické ukázky a prezentaci udržitelných systémů hospodaření a ochrany půdy v praxi.

Karlovarský kraj – Podpora prevence proti suchu, zadržení vody v krajině a péče o zeleň

drop-3698073__340

Dotace na podporu opatření zaměřených na hospodaření s povrchovou a podzemní vodou v krajině, posílení schopnosti zadržení vody v krajině a odbornou péči o zeleň, které povedou ke zmírnění dopadů klimatických změn na území Karlovarského kraje.

Liberecký kraj – Podpora retence vody v krajině a adaptace sídel na změnu klimatu

grass-974488__340

Dotace na podporu optimalizace vodního režimu v krajině, zvyšování odolnosti vodních ekosystémů vůči hydrologickým extrémům, zajištění dostatku podzemní i povrchové vody pro život v krajině a urbanizovaných územích.

NPŽP – Výzva č. 10/2021: Hospodaření s vodou v obcích

stream-341710__340

Dotace na podporu efektivního hospodaření se srážkovou vodou na zastavěném území obcí a protipovodňových opatření se širokým využitím přírodě blízkých prvků. Finance jsou poskytnuty v rámci Národního plánu obnovy.

Město Přerov – Program statutárního města Přerova pro poskytování dotací na podporu využití srážkové vody pro rok 2022

drop-3698073__340

Účelem tohoto Programu je v souladu s Národním programem Životní prostředí motivovat vlastníky a stavebníky rodinných, rekreačních a bytových domů (obytných domů) na území města Přerova k udržitelnému a efektivnímu hospodaření s vodou, a snížit tak množství odebírané pitné vody z povrchových a podzemních zdrojů.

Opatření k zadržování vody v krajině – Královéhradecký kraj

autumn-2242958__340

Dotace na vytváření podmínek pro posílení retence a akumulace vody v krajině, zvýšení zásob povrchových vod, zlepšení technického stavu rybníků, vodních toků a malých vodních nádrží a navracení jejich základních vodohospodářských funkcí.

MZe – Dotační program 129 390 – Podpora opatření na drobných vodních tocích a malých vodních nádržích – 2. etapa

grass-974488__340

Cílem programu je výrazné zlepšení technického stavu drobných vodních toků a malých vodních nádrží, které podpoří vodní režim krajiny, posílí retenci vody v krajině a zvětší bezpečnost při zvýšených průtocích. Opatření přispějí ke zvýšené schopnosti zadržení vody v krajině v dané lokalitě, případně ke zlepšení bezpečného odtoku z kritických míst, a tím ke zvýšení protipovodňové ochrany v případě povodní.