Dotační info na Facebook Dotační info na Linkedin RSS
Kontakty

Archiv štítku: Dotace na zdravotní péči

Moravskoslezský kraj – Dotační program na podporu rozvoje zdravotní části multidisciplinárních terénních týmů v oblasti péče o osoby s duševním onemocněním

shutterstock_154772753.jpg

Účelem dotačního programu je podpořit projekty zaměřené na rozvoj multidisciplinární terénní spolupráce v oblasti péče o osoby s duševním onemocněním.

Město Brno – Dotace na činnosti doplňující zdravotnické služby

shutterstock_156266657.jpg

Dotace na podporu zdravotnických služeb pro občany města Brna, které nejsou vůbec nebo v dostatečné míře zajišťovány včetně podpory činností doplňujících zdravotnické služby s cílem podpory těchto služeb, přičemž jejich přínos je každoročně posuzován z hlediska aktuální potřeby doplnit stávající zdravotnické služby.

MZ ČR – Program Zdraví – Podpora činnosti NNO v oblasti duševního zdraví dětí a dospívajících v rámci Fondů EHP

shutterstock_155219123.jpg

Cílem této výzvy malého grantového schématu je podpořit činnost nestátních neziskových organizací v oblasti duševního zdraví dětí a dospívajících a přispět tak ke snížení rizika výskytu, eskalace a chronifikace duševních problémů u této cílové populace.

MZ ČR – Program – Zdraví, oblasti podpory „Posílení opatření pro prevenci přenosných a nepřenosných nemocí“ v rámci Fondů EHP 2014-2021

mental-health-2313430__340

Cílem výzvy je posílení znalostí a dovedností lékařů v oblasti včasné diagnózy a komplexní léčby demence. K tomu by mělo dojít především prostřednictvím vytvoření a následné implementace mezioborových doporučených postupů pro diagnostiku, léčbu a komplexní péči o pacienty s demencí. Hlavním cílem této výzvy je podpora prevence a včasné diagnózy neurodegenerativních onemocnění (demence) a podpora komplexní péče v průběhu trajektorie Alzheimerovy nemoci a obdobných onemocnění.

Nadace Dětský mozek

shutterstock_154772753.jpg

Žádost o příspěvek na zlepšení osudu dětí trpících postižením mozku a na podporu preventivní, léčebné, rehabilitační a zdravotně sociální činnosti směřující k tomu, aby péče o děti s postižením mozku odpovídala úrovni běžné ve vyspělých zemích světa mohou podat právnické osoby, poskytující péči nebo fyzické osoby, které trpí postižením nervového systému.

Podpora poskytovatelů lůžkové paliativní péče v Olomouckém kraji

nurse-2683782__340

Dotace na podporu provozu poskytovatelů zdravotních služeb poskytujících zdravotní péči pacientům v terminálním stadiu onemocnění v jejich vlastním sociálním prostředí. Těmto pacientům tak bude umožněno dožít poslední dny života v domácím prostředí, při zachování důstojnosti a při zajištění kvalitní zdravotní péče.

Podpora významných aktivit v oblasti zdravotnictví – Olomoucký kraj

crutches-538883__340

Dotace na  podporu zlepšování zdravotního stavu obyvatel Olomouckého kraje realizací významných aktivit v oblasti zdravotnictví, dále podpora zlepšování zdravotního stavu dětí se zdravotním či kombinovaným postižením včetně neurologického, podpora významných akcí/projektů zaměřených na udržování a zvyšování odborných kompetencí zdravotnických pracovníků a podpora dárcovství krve v Olomouckém kraji.

Podpora aktivit zaměřených na zlepšení zdravotního stavu obyvatel Ústeckého kraje

shutterstock_96303500.jpg

Podpora aktivit zaměřených na zlepšení zdravotního stavu obyvatel Ústeckého kraje a podpora veřejného a osobního zdraví obyvatelstva v Ústeckém kraji.

Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové – Sasakawa Asthma Fund

kindergarten-2204239__340

Granty týkající se prevence průduškového astmatu u dětí, granty na výchovné programy pro rodiče a učitele dětí s astmatem a granty na rozvíjení doplňkových forem léčení.

Město Olomouc – Podpora společensko – prospěšných projektů

wheelchair-952183__340

Dotace na podporu projektů pro zlepšování kvality života a zdravotní péče, seberealizaci a vyrovnávání příležitostí osob se zdravotním omezením.