Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS
Kontakty

Archiv štítku: Dotace na zdravotnické služby

Dotační programy pro oblast zdravotní městské části Praha 4

shutterstock_154772753.jpg

Podpora zejména terénní zdravotní, ošetřovatelské, psychiatrické, psychologické, psychoterapeutické, rehabilitační a domácí paliativní péče. Dále podpora hospiců, rehabilitační a ergoterapeutické péče v lůžkových zařízeních (včetně domácích a následné péče) a vzdělávání a podpora zdravého životního stylu včetně motivace k odpovědnosti za vlastní zdraví.

Město Pardubice – Dotace z rezervy Rady města, primátora a náměstků

shutterstock_146735312.jpg

Dotaci může získat fyzická či právnická osoba na projekt, který nedostal dotaci z Programů, které každoročně vyhlašuje statutární město Pardubice, z důvodu pozdního podání přihlášky nebo jiného zaměření než je určeno v Programech. Výše maximální dotace není určena.

Nadace Dětský mozek

shutterstock_154772753.jpg

Žádost o příspěvek na zlepšení osudu dětí trpících postižením mozku a na podporu preventivní, léčebné, rehabilitační a zdravotně sociální činnosti směřující k tomu, aby péče o děti s postižením mozku odpovídala úrovni běžné ve vyspělých zemích světa mohou podat právnické osoby, poskytující péči nebo fyzické osoby, které trpí postižením nervového systému.

OP Zaměstnanost Podpora specializačního vzdělávání zdravotnických pracovníků

shutterstock_154505852.jpg

Dotace na podporu specializačního vzdělávání zdravotnických pracovníků v oborech vyznačujících se regionálními rozdíly v dostupnosti, v oborech, kde nepříznivý věkový průměr způsobuje nedostupnost péče, a v oborech s nedostatečným pokrytím péče.

Grantový program hlavního města Prahy v oblasti zdravotnictví

shutterstock_154772753.jpg

Účelem Programu je zlepšení dostupnosti některých zdravotních a zdravotně-sociálních služeb nedostatečně zajištěných stávající sítí poskytovatelů, podpora prevence včetně podpory aktivního zapojení obyvatel při rozvoji zdravého životního stylu a zvýšení odpovědnosti k vlastnímu zdraví, destigmatizace a vytváření rovných příležitostí pro osoby se zdravotním postižením včetně rozvoje svépomocných aktivit.

Dotační programy z rozpočtu Města Humpolec na rok 2016

shutterstock_155816618.jpg

Dotace jsou určeny pro aktivity, které mají prokazatelný přínos pro rozvoj občanů a prezentaci města Humpolec.

Praha 7 Programové dotace pro II. Pololetí

shutterstock_67857976.jpg

Dotace na kulturní, sportovní, vzdělávací, bezpečnostní, zdravotně sociální a jinou obecně prospěšnou činnost mohou čerpat fyzické i právnické osoby.

Doplňková výzva k předkládání žádostí o grant na dodatečné aktivity pro podpořené individuální projekty financované z Norských fondů 2009-2014 AKTIVITA I. Psychiatrická péče

shutterstock_154772753.jpg

Dotaci na projekty, zacílené na zlepšení péče o duševní zdraví, mohou získat výhradně příjemci grantu  v Programu CZ11 „Iniciativy v oblasti veřejného zdraví“.

Podpora preventivních a léčebných projektů v Libereckém kraji

shutterstock_101192473.jpg

Dotace na podporu aktivit směřujících ke zlepšení zdravotního stavu a zvyšování kvality života obyvatelstva Libereckého kraje prostřednictvím projektů zaměřených na prevenci, rehabilitaci, edukaci a léčbu.

Rekondiční a edukační pobyty se zdravotním programem

shutterstock_157339835.jpg

Program grantové podpory Ministerstva zdravotnictví ČR (dále jen “MZ ČR“) podporuje žádosti o poskytnutí dotace ze státního rozpočtu zaměřené na zvýšení účasti zdravotně postižených a chronicky nemocných občanů na vlastním zdravotním stavu. Tito občané jsou z hlediska zdravotnického systému trvalými konzumenty zdravotních služeb. Při poskytování zdravotních služeb je důležitá nejen jejich kvalita a dostupnost, ale i podmínky pro jejich účinnost. Proto jsou vytvářeny podmínky pro edukaci a vyrovnávání příležitostí pro občany se zdravotním postižením nebo chronickým onemocněním.