Dotační info na Facebook Dotační info na Linkedin RSS
Kontakty

Archiv štítku: Dotace na zdravotnictví

Město Louny – Podpora činnosti a projektů v oblasti zdravotních služeb

shutterstock_101192473.jpg

Dotace na podporu rozvoje činností nekomerčního, neziskového a obecně prospěšného charakteru v oblasti zdravotnictví

Město Jablonec nad Nisou – Dotace na podporu aktivit v oblasti sociální péče a zdravotnictví

laser-2761495__340

Dotace na podporu činnosti subjektů působících na území statutárního města Jablonec nad Nisou v oblasti sociální péče a zdravotnictví.

Dostupná zdravotní péče v Jihočeském kraji

computer-1149148__340

Dotace na zřízení nového místa poskytování zdravotních služeb v předem vybraném oboru zdravotní péče na předem vybraném místě poskytování zdravotních služeb Jihočeského kraje.

Moravskoslezský kraj – Program na podporu projektů ve zdravotnictví

shutterstock_156266657.jpg

Účelem tohoto dotačního programu je podpořit projekty organizací, jejichž pravidelná a různorodá činnost zlepšuje kvalitu života zdravotně postižených občanů, podporuje jejich individuální potřeby a umožňuje jim vést běžný život v jejich přirozeném prostředí. Dotační program je určen na podporu projektů zaměřených na zdravotnickou osvětu a prevenci, na preventivní a výchovně vzdělávací aktivity v oblasti podpory zdraví.

Program podpory projektů protidrogové prevence v Plzeňském kraji

sp-5

Dotace na podporu realizace projektů protidrogové prevence v Plzeňském kraji organizacemi, které prostřednictvím poskytovaných služeb pomáhají na území kraje řešit sekundární či terciární drogovou problematiku. Jeho účelem je zabezpečit zdraví, ochranu a bezpečnost jednotlivců, společnosti a majetku před zdravotními, sociálními, ekonomickými škodami a dopady v podobě trestné činnosti, která je s drogami spojena.

Podpora lékařů připravujících se na poskytování zdravotní péče v oborech všeobecné praktické lékařství a praktické lékařství pro děti a dorost na území Pardubického kraje

computer-1149148__340

Dotace na podporu populace praktických lékařů na území Pardubického kraje, která stárne a dostatečně se neobnovuje.

MMR ČR – 102. Výzva IROP – Zvýšení připravenosti subjektů zapojených do řešení hrozeb II.- SC 6.1

chemist-3014142__340

Dotace na rozvoj infrastruktury krajských hygienických stanic – stavby, rekonstrukce a modernizace pracovišť zajišťujících výkon státního zdravotního dozoru v oblasti ochrany veřejného zdraví.

Město Ostrava – Dotace v oblasti sociální péče

woman-3188750__340

Dotace na podporu přímé dobrovolnické práce ve prospěch seniorů, zdravotně postižených, osamělých, nemocných nebo sociálně znevýhodněných osob vč. dětí (uživatelé sociálních služeb, zdravotnických zařízení a osoby v domácnostech na území města Ostravy) a na aktivizační činnosti pro rodiny s dětmi.

Hl. m. Praha – Grantové řízení v oblasti zdravotnictví

shutterstock_154772753.jpg

Hlavní město Praha vyhlásilo výzvu k předkládání žádostí o grant pro projekty, jejichž předmětem jsou služby v oblasti zdravotnictví, zdravotně-sociální péče, prevence a podpora osob dlouhodobě nemocných nebo s postižením a pečujících.

Hlavní město Praha – Program podpory v oblasti zdravotnictví pro rok 2022

shutterstock_154772753.jpg

Účelem Programu je zlepšení dostupnosti některých zdravotních a zdravotně-sociálních služeb nedostatečně zajištěných stávající sítí poskytovatelů, podpora prevence včetně podpory aktivního zapojení obyvatel při rozvoji zdravého životního stylu a zvýšení odpovědnosti k vlastnímu zdraví, destigmatizace a vytváření rovných příležitostí pro osoby se zdravotním postižením včetně rozvoje svépomocných aktivit.