Dotační info na Facebook Dotační info na Linkedin RSS
Kontakty

Archiv štítku: Dotace na zdravotnictví

Grantový program hlavního města Prahy v oblasti zdravotnictví

shutterstock_154772753.jpg

Účelem Programu je zlepšení dostupnosti některých zdravotních a zdravotně-sociálních služeb nedostatečně zajištěných stávající sítí poskytovatelů, podpora prevence včetně podpory aktivního zapojení obyvatel při rozvoji zdravého životního stylu a zvýšení odpovědnosti k vlastnímu zdraví, destigmatizace a vytváření rovných příležitostí pro osoby se zdravotním postižením včetně rozvoje svépomocných aktivit.

MZd ČR – Národní program řešení problematiky HIV/AIDS

shutterstock_156266657.jpg

Dotace na podporu aktivit, které mají edukační a intervenční charakter se zaměřením na primární prevenci nemocí a zdravotních rizik se současným zaměřením na podporu a posilování zdraví, zabývají se aktivitami na snížení rizik vzniku a dalšího šíření HIV infekce v cílové populaci (zejména dospívající a mladiství, muži mající sex s muži, osoby poskytující placené sexuální služby), a to prostřednictvím podpory realizace preventivních programů na řešení problematiky HIV/AIDS v České republice. 

Stipendijní program Stabilizace lékařů, zubních lékařů a farmaceutů v Ústeckém kraji

health-1476765__340

Stipendium je určeno studentům prezenčního studia šestiletého magisterského programu Všeobecné lékařství (studijní obor Všeobecné lékařství), pětiletého magisterského programu Zubní lékařství (studijní obor Zubní lékařství) a pětiletého magisterského programu Farmaceut (studijní obor Farmacie) na lékařských fakultách vysokých škol v České republice, studujícím studijní programy akreditované Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR.

Program na podporu vzniku ordinací všeobecných praktických lékařů a praktických lékařů pro děti a dorost /pediatrie v Karlovarském kraji

computer-1149148__340

Dotace na podporu vzniku nových ordinací praktických lékařů ve vybraných lokalitách Karlovarského kraje nebo podpora obnovy zrušených ordinací  praktických lékařů v Karlovarském kraji, která dopomůže ke zlepšení dostupnosti primární péče, zejména v menších obcích Karlovarského kraje.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena: do vyčerpání alokace.

Příjemci podpory:

 • Oprávněným žadatelem o dotaci je obec na území Karlovarského kraje s počtem maximálně 17 000 obyvatel.

Typy podporovaných aktivit:

 • Podpora obcí k pomoci zajistit svým občanům dostupnost zdravotních služeb v oblasti primární péče, v oboru všeobecné praktické lékařství a praktické lékařství pro děti a dorost/pediatrie.
  • Podpora vzniku a vybudování nových ordinací lékařů v oboru všeobecné praktické lékařství
  • a praktické lékařství pro děti a dorost/pediatrie ve vybraných lokalitách, spadajících pod správu obcí s rozšířenou působností.
  • Podpora obměny bez náhrady zaniklých ordinací praktických lékařů.

Forma a výše podpory:

 • Pro dotační program je vyčleněna částka 1 000 000 Kč z rozpočtu Karlovarského kraje pro rok 2021.
 • Výše dotace v jednotlivém případě (rozumí se jedna žádost) smí činit v případě:
  • a) obce s počtem obyvatel do 4 000 (dle statistiky ČSÚ k 1. 1. 2020) maximálně 400 000 Kč, a to na jeden i více záměrů dle čl. IX. odst. 3.
  • b) obce s počtem obyvatel od 4 001 do 17 000 obyvatel (dle statistiky ČSÚ k 1. 1. 2020) maximálně 200 000 Kč, a to na jeden i více záměrů dle čl. IX. odst. 3.
 • Minimální výše dotace v jednotlivém případě není stanovena.

Specifika a omezení:

 • Žadatel může podat maximálně jednu žádost pro podporu vzniku ordinace lékaře v oboru všeobecné praktické lékařství a jednu žádost pro podporu vzniku ordinace lékaře v oboru praktické lékařství pro děti a dorost/pediatrie v rámci vyhlášeného dotačního titulu.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

 

MZ ČR – Program na podporu zdravotnického aplikovaného výzkumu na léta 2020 – 2026

výzkum 1

Hlavním cílem Programu je prostřednictvím výstupů a dopadů z podpořených projektů přispět ve střednědobém i dlouhodobém horizontu ke zlepšování zdraví české populace a pokračovat v zabezpečení aktuálních potřeb ve zdravotnictví v České republice. V rámci podpořených projektů bude dosaženo nových poznatků, které přispějí ke zlepšení klinických postupů v diagnostice, léčbě a prevenci při řešení nejčastějších, ale i vzácných nebo zcela nových onemocnění. Cílem Programu je také přispět k tomu, aby úroveň zdravotnického výzkumu v České republice byla srovnatelná s vyspělými státy Evropské unie.

Ústecký kraj – Podpora lékařských a zdravotnických vzdělávacích akcí

white-board-593309__340

Dotace na podporu organizování a realizování lékařských a zdravotnických školení, sympózií, výstav, konferencí a kongresů pořádaných na území Ústeckého kraje se zaměřením na odbornou i laickou veřejnost z Ústeckého kraje.

IROP – Výzva č. 98 – Rozvoj, modernizace a posílení odolnosti páteřní sítě poskytovatelů zdravotní péče s ohledem na potenciální hrozby

hospital-1822457__340

Dotace na stavby, rekonstrukce a modernizace pracovišť v podporovaných lékařských oborech / pracovištích dle typu urgentního příjmu a dále na pořízení přístrojového vybavení a technologií (zdravotnické techniky a zdravotnických prostředků) v podporovaných lékařských oborech / pracovištích.

IROP – Výzva č. 99 – Rozvoj a zvýšení odolnosti poskytovatelů péče o zvlášť ohrožené pacienty

hospital-3098683__340

Dotace na stavby, rekonstrukce a modernizace pracovišť v podporovaných lékařských oborech / pracovištích dle vymezené ohrožené cílové skupiny /a dále na pořízení přístrojového vybavení a technologií (zdravotnické techniky a zdravotnických prostředků) v podporovaných lékařských oborech / pracovištích dle vymezené ohrožené cílové skupiny.

IROP- Výzva č. 100 – Zvýšení připravenosti subjektů zapojených do řešení hrozeb

laboratory-2815641_960_720

Dotace na stavby, rekonstrukce a modernizace pracovišť v podporovaných lékařských oborech / pracovištích (rozvoj laboratorních kapacit nemocnic).

Nadace Dětský mozek

shutterstock_154772753.jpg

Žádost o příspěvek na zlepšení osudu dětí trpících postižením mozku a na podporu preventivní, léčebné, rehabilitační a zdravotně sociální činnosti směřující k tomu, aby péče o děti s postižením mozku odpovídala úrovni běžné ve vyspělých zemích světa mohou podat právnické osoby, poskytující péči nebo fyzické osoby, které trpí postižením nervového systému.