Dotační info na Facebook Dotační info na Linkedin RSS
Kontakty

Archiv štítku: dotace na zeleň

SFŽP ČR – Obnova zeleně

tornado-1193184__340

Cílem výzvy je zlepšení životního prostředí v obcích a jejich okolí prostřednictvím podpory poskytnuté na odstranění následků živelní pohromy a obnovu zeleně.

MAS Frýdlantsko-Beskydy – IROP – Infrastruktura základních škol

to-read-the-book-2784895__340

Dotace na infrastrukturu základních škol, středních škol a vyšších odborných škol s cílem zvýšit kvality vzdělávání ve vazbě na budoucí uplatnění na trhu práce a potřeby sladění nabídky a poptávky na regionálním trhu práce.

Město Beroun – Dotace na veřejnou zeleň

marguerite-1507550__340

Dotace na zlepšení životního prostředí a zvelebení veřejných prostranství ve městě.

MAS Rozkvět 8. výzva z Programu rozvoje venkova

pelhrimov-1815909__340

Dotace na posílení ekonomického potenciálu v místním území a vytváření nových pracovních míst. Podpora bude zaměřena na založení a rozvoj venkovské ekonomické činnosti nezemědělského charakteru, tak i činnosti zemědělských podniků pro zvýšení jejich konkurenceschopnosti.

Liberecký kraj – Podpora ochrany přírody a krajiny

environmental-protection-326923__340

Dotace na podporu péče o krajinu, šetrné využívání krajinného a přírodního potenciálu, zvyšování druhové rozmanitosti a ekologické stability s důrazem na ohrožené druhy, ochrana krajinného rázu s dochovanými přírodními a estetickými hodnotami, podpora činnosti zařízení poskytujících péči o zvířata v nouzi.

Dotace z Ekofondu města Liberce

Zlepsovani-stavu-prirody-a-krajiny-15-150x150

Dotace na podporu ekologické výchovy a osvěty, organizace akcí směřujících ke zlepšování životního prostředí za účasti veřejnosti, praktických opatření v oblasti ochrany přírody a krajiny, péče o biotopy, zlepšování stavu veřejné zeleně, péče o vodní toky a vodní zdroje, péče o zvířata v nouzi, včelařství a včelaření, arboristických opatření.

Karlovarský kraj – Podpora prevence proti suchu, zadržení vody v krajině a péče o zeleň

drop-3698073__340

Dotace na podporu opatření zaměřených na hospodaření s povrchovou a podzemní vodou v krajině, posílení schopnosti zadržení vody v krajině a odbornou péči o zeleň, které povedou ke zmírnění dopadů klimatických změn na území Karlovarského kraje.

Program obnovy venkova Karlovarského kraje

shutterstock_156897440.jpg

Dotace podporují  výstavby, rekonstrukce a opravy infrastruktury a podpory možností zlepšování života na venkově.

Podpora boje proti suchu a na zadržení vody v krajině na území Jihomoravského kraje

shutterstock_154617503.jpg

Účelem dotačního programu jsou opatření, které podpoří hospodaření s povrchovou a podzemní vodou a posílí retenci vody v krajině.

Dotační program Podpora rozvoje venkova Jihomoravského kraje

ven

Cílem dotačního programu je zachovat základní funkce na venkově s ohledem na zlepšení kvality života. Zejména cílí na podporu údržby venkovské zástavby v majetku obcí s důrazem na podporu obnovy občanské vybavenosti a bezpečnosti obyvatel na komunikacích.