Dotační info na Facebook Dotační info na Linkedin RSS
Kontakty

Archiv štítku: dotace na zeleň

MAS Rozkvět – Výzva pro operaci 19.2.1. v PRV

pelhrimov-1815909__340

Dotace na posílení ekonomického potenciálu v místním území a vytváření nových pracovních míst. Podpora bude zaměřena na založení a rozvoj venkovské ekonomické činnosti nezemědělského charakteru, tak i činnosti zemědělských podniků pro zvýšení jejich konkurenceschopnosti.

Ekofond města Zlína „Projekty na realizaci ke zlepšení stavu životního prostředí“

LII-120x100

Dotace je určena k podpoře ekologických aktivit, které jsou realizovány na území statutárního města Zlín. 

SFŽP – Výzva č. 1/2022: Zelená stuha

istockphoto-1130136671-170667a

Cílem výzvy je podpora udržitelného užívání venkovské krajiny, péče o zeleň a životní prostředí v malých obcích.

Praha 1 – Dotační program MČ Praha 1 v oblasti životního prostředí

daffodil-3349706__340

Dotace na zlepšení životního prostředí formou výsadby zeleně na území MČ Praha 1, ekologická výchova a vzdělávání, zlepšení životních podmínek zvířat chovaných v útulcích pro opuštěná zvířata i ochrana volně žijících živočichů.

Dotační program Podpora rozvoje venkova Jihomoravského kraje

ven

Cílem dotačního programu je zachovat základní funkce na venkově s ohledem na zlepšení kvality života. Zejména cílí na podporu údržby venkovské zástavby v majetku obcí s důrazem na podporu obnovy občanské vybavenosti a bezpečnosti obyvatel na komunikacích.

Program obnovy venkova Karlovarského kraje

shutterstock_156897440.jpg

Dotace podporují  výstavby, rekonstrukce a opravy infrastruktury a podpory možností zlepšování života na venkově.

Liberecký kraj – Podpora ochrany přírody a krajiny

environmental-protection-326923__340

Dotace na podporu péče o krajinu, šetrné využívání krajinného a přírodního potenciálu, zvyšování druhové rozmanitosti a ekologické stability s důrazem na ohrožené druhy, ochrana krajinného rázu s dochovanými přírodními a estetickými hodnotami, podpora činnosti zařízení poskytujících péči o zvířata v nouzi.

Karlovarský kraj – Podpora prevence proti suchu, zadržení vody v krajině a péče o zeleň

drop-3698073__340

Dotace na podporu opatření zaměřených na hospodaření s povrchovou a podzemní vodou v krajině, posílení schopnosti zadržení vody v krajině a odbornou péči o zeleň, které povedou ke zmírnění dopadů klimatických změn na území Karlovarského kraje.

MČ Praha 11 – Dotační program v oblasti životního prostředí

girl-3763238__340

Dotace na podpora aktivit v oblasti ekologické výchovy a vzdělávání pro vytvoření občanského povědomí v oblasti ochrany přírody a recyklace odpadů.

Péče o životní prostředí v Pardubickém kraji

les

Pardubický kraj vydal výzvu k předkládání žádostí o dotaci na neinvestiční projekty zaměřené na základní složky životního prostředí na území Pardubického kraje.