Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS
Kontakty

Archiv štítku: Dotace odbahnění rybníků

Víceletý národní strategický plán pro akvakulturu na období 2014 – 2024

V minulých dnech byl zveřejněn první návrh Víceletého národního strategického plánu pro akvakulturu na období 2014 – 2024, jehož struktura bude na základě vývoje vyjednávání legislativy a zveřejnění metodických vodítek Evropské komise dále revidována.

Jde o obsáhlý více než 90 ti stránkový dokument schválený poradou ministra zemědělství dne 30.4. 2013. Vzhledem k rozsahu dokumentu se v této informaci musíme omezit na jednu z nejdůležitějších pasáží, a to definici cílů tohoto plánu pro příští programové období. Jde zejména o pasáže specifikující globální a specifické cíle a rovněž priority plánu.

GLOBÁLNÍ CÍL je specifikován takto:

Globálním cílem rybářství je udržitelná a konkurenceschopná akvakultura založená na inovacích, konkurenceschopnosti, znalostech a účinnějším využití zdrojů. Cílem je rozvoj udržitelného chovu ryb v České republice a zajištění rovnoměrných dodávek domácích sladkovodních ryb na domácí trh v požadovaném sortimentu včetně rozvoje mimoprodukčních funkcí rybníků (péče o krajinu, retence vody, rybářská turistika apod.). V českých podmínkách je nezbytné souběžně rozvíjet tradiční a osvědčené formy akvakultury (rybníkářství) ve stávajících místech a zařízeních pro zajištění výroby kapra a jeho dodávek na trh zejména v sezónních cyklech. Současně je také potřeba podpořit zavádění moderních intenzivních chovných systémů přispívajících k eliminaci negativních dopadů na životní prostředí, které budou pořizovány pro produkci lososovitých, popř. dalších druhů ryb (tj. hybridi lososovitých ryb, nové druhy síhů, teplomilné a dravé druhy ryb) k zajištění celoročních dodávek do tržní sítě.

SPECIFICKÉ CÍLE jsou definovány takto:

 • zachování konkurenceschopné a ekonomicky životaschopné tradiční akvakultury s pozitivními mimoprodukčními funkcemi;
 • ochrana a obnova vodní biologické rozmanitosti a ekosystémů prostřednictvím podpory environmentálně udržitelné akvakultury účinněji využívající zdroje, s vysokou úrovní ochrany životního prostředí a veřejného zdraví;
 • posilování technologického rozvoje, inovací a předávání znalostí v sektoru akvakultury včetně souvisejícího zpracování, investice do vývoje moderní intenzivní technologie chovu umožňující udržitelnou produkci ryb při nízké spotřebě vody a minimálním zatížení životního prostředí a zajištění welfare chovaných ryb;
 • propagovat prostřednictvím zacílených marketingových aktivit kvalitu rybího masa a přesvědčit veřejnost o zdravotní prospěšnosti konzumace rybího masa.

PRIORITY rybářství ČR jsou definovány takto:

1.  Zachovat udržitelnou produkci tržních ryb z tradiční akvakultury v ČR

2.  Investovat do recirkulačních zařízení, zejména:

Vybudovat moderní recirkulační zařízení k produkci kvalitních ryb, nárůst produkce ryb z recirkulačních systémů;

3.  Investovat do konkurenceschopnosti tradiční akvakultury, zejména:

 • Modernizovat akvakulturní jednotky, investovat do výstavby, obnovy a odbahnění rybníků, nové výstavby a modernizace zařízení pro posílení konkurenceschopnosti rybníků, sádek, rybích líhní a průmyslových chovů ryb, investovat do zpracování produktů akvakultury a zvyšování jejich jakosti;
 • Investovat do výstavby nových rybníků, které mimo produkční funkce plní také retenční a protipovodňovou funkci, zvláště v oblastech, kde rybníky tuto funkci plnily v minulosti;
 • Diverzifikovat činnosti rybářských mikropodniků, malých a středních podniků prostřednictvím ekoturistiky, rybářské turistiky, přímého prodeje s možností úpravy ryb na místě, osvěty a vzdělávací aktivity týkající se akvakultury ve vztahu k životnímu prostředí (zejména pro děti a mládež);
  • Rozšířit stávající sortiment ryb o druhy produkované v recirkulačních systémech (nové druhy síhů, hybridy lososovitých ryb, teplomilné a vybrané dravé ryby);
  • Podporovat nové chovatele zahajující podnikání v akvakultuře;
  • Ochránit rybářská hospodářství proti rybožravým predátorům a živočichům ničícím vodní díla.

4.  Zvýšit podíl zpracovaných ryb, propagovat akvakulturu a podpořit konzumaci ryb, zejména:

 • Zvýšit podíl zpracovaných sladkovodních ryb (přestože nynější trend jsou živé ryby), rozšířit sortiment rybích produktů pro trh.
 • Koncentrovat roztříštěné zpracovatelské kapacity, dosáhnout jejich žádoucí specializace;
 • Efektivně využívat ve směnných provozech moderní a inovovanými technologiemi vybavené zpracovatelské podniky;
 • V podstatně větší míře zapojovat podniky akvakultury do prodeje a uvádění svých výrobků na trh.

5. Podporovat rybářský výzkum a vývoj nových nebo inovovaných produktů a technologií a jejich zavádění do podniků, zejména:

 • Posílit postavení ČR v oblasti výzkumu a technologie, zejména v oblasti trvalého rozvoje, využívání a transferu inovativních technologií;
 • Testovat nové technologie, prostřednictvím pilotních projektů, zavádět nové nebo podstatně zlepšené produkty, nové akvakulturní druhy s dobrým tržním potenciálem, nové nebo zdokonalené postupy, nové nebo zdokonalené řídící a organizační systémy.

6.  Podporovat formy hospodaření přispívající k zachování či zlepšování stavu životního prostředí a biologické rozmanitosti, zejména:

 • Podporovat sladkovodní akvakulturu jako významného činitele ochrany a zlepšování životního prostředí, biologické rozmanitosti a udržování krajiny;
 • Zvýšit energetickou účinnost akvakultury a přechod podniků na obnovitelné zdroje energie;
 • Omezit šíření nepůvodních druhů vodních a na vodu vázaných organizmů (zejména ryb, ale i bezobratlých, rostlin a patogenů).

7.  Celoživotní vzdělávání, zejména:

Novými vědeckými a technickými poznatky a inovativními technologiemi rozšířit a obohatit znalosti zainteresovaných osob v odvětví akvakultury.

Zdroj: Ministerstvo zemědělství ČR,  http://eagri.cz/ .

V případě zájmu nás neváhejte kontaktovat, zodpovíme veškeré Vaše dotazy. Pokud se rozhodnete pro spolupráci s naší společností, nabízíme zpracování projektů na klíč, od identifikace a vhodného nastavení záměru, přes zpracování potřebných podkladů, po vyúčtování a proplacení projektu.

Redakce CYRRUS ADVISORY; dotazy@cyrrusadvisory.cz; kontakty: Praha +420 221 592 372; Brno +420 538 705 778, Brusel +32 483 069 635.