Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS
Kontakty

Archiv štítku: dotace pro divadla

Královéhradecký kraj – Rezidence v oblasti kultury

folklore-996388__340

Dotace je určena na podporu konání rezidencí umělců z různých uměleckých oblastí, např. vizuální a mediální umělce, tanečníky, divadelníky, spisovatele, designéry, skladatele, hudebníky, architekty atd. a pro odborné pracovníky v kulturních organizacích typu galerie, muzeum, knihovna, divadlo, organizátory festivalů, nakladatele, pořadatele kulturních akcí apod. Místem konání rezidence je Královéhradecký kraj, rezidence musí být poskytována minimálně v druhém ročníku, alespoň 7 denní a s jasně formulovaným výstupem.

Město Písek – Výzvy k podání žádostí o dotace pro sportovní organizace

spot-862274__340

Dotace na podporu výjimečné reprezentace města Písku v uplynulé sezóně a výjimečné úspěchy jednotlivců a kolektivů ve vrcholových republikových a mezinárodních soutěžích v kategorii dospělých.

Výzva Jihomoravského kraje – Podpora v oblasti kultury a památkové péče

shutterstock_152064281.jpg

Cílem dotačního programu je podpora subjektů realizujících kulturní aktivity a akce, profesionální nebo neprofesionální uměleckou činnost v různých oblastech kulturních žánrů (hudby, tance, divadla, výtvarného umění, folklóru a uměleckých řemesel) s cílem uchování kulturního dědictví a prezentace kraje doma i v zahraničí, dále pak podpora subjektů činných v oblasti nemateriálních statků zapsaných na seznamu UNESCO a podpora zachování a obnovy movitých i nemovitých kulturních památek.

Kreativní Evropa – projekty spolupráce

Vzdělávání

Dotace na vytváření mezinárodních kontaktů, projektů spolupráce, školení umělců, výměnné pobyty mohou využít kulturní organizace jako divadla, festivaly, orchestry, hudební skupiny, divadelní skupiny  a další.

První výzva Programu Kreativní Evropa

Kreativní Evropa vyhlásila již v prosinci 2013 nové výzvy na další programovací období. Nový program EU se zaměřuje na výměnu kultury a kreativních organizací na mezinárodní úrovni. Rozvíjí evropskou kulturu s nadnárodním přesahem, podporuje sdílení kulturního dědictví a překračování hranic.

Dotace na evropské festivaly

V současné době probíhá v rámci Evropského programu Culture Programme, za který je zodpovědná Výkonná agentura pro vzdělávání, audiovizi a kulturu (EACEA), výběr festivalů, které se budou konat v období května 2012 až dubna 2013. Zmíněný program, povzbuzuje a podporuje kulturní spolupráci v rámci Evropy, čímž sleduje svůj hlavní cíl, kterým je zviditelnění společného evropského kulturního dědictví. Za tímto účelem program financuje příležitosti všech kulturních sekcí a všech kategorií kulturních subjektů, které svojí činností podporují utváření evropského občanství a podílejí se na rozvoji kulturní spolupráce na evropské úrovni.

Uzávěrka pro předkládání návrhů pro toto období proběhla již v listopadu loňského roku. Nicméně do 15. listopadu 2012 můžete podávat přihlášky na následující období. Výhodou je, že v době podávání přihlášky není potřeba mít připravenu finální verzi programu.

Maximální výše dotace:

Na Váš projekt můžete prostřednictvím programu Culture získat až 100 000€, výše způsobilých nákladů však nesmí přesáhnout hranici 60%.

Podmínky, které musí projekty splňovat:

 • Projekt musí obsahovat vyrovnaný rozpočet, tj. rozpočet, v němž se výdaje rovnají příjmům;
 • V projektu musí být zahrnut minimální počet hudebních děl z jiných států účastnicích se programu Culture (37 států, mezi které spadá 27 států Evropské unie, kandidátské státy, země EHP a potenciální kandidátské státy).

Hodnocení projektů:

Za účelem hodnocení se mimo jiné používají i údaje z minulých ročníků, zvláště z toho posledního. Hodnoceny jsou zejména doprovodné akce, propagace a jiné body programu.

Konkrétní body, na základě kterých hodnocení probíhá, jsou:

 • Evropská přidaná hodnota a evropský rozměr navrhovaných činností
 • Kvalita a inovační povaha programu festivalu
 • Dopad na cílovou skupinu
 • Účast evropských profesionálů a kvalita jejich předpokládané vzájemné výměny

Podání žádosti:

Projekty se podávají prostřednictvím elektronického formuláře, který bude v průběhu roku zveřejněn na internetových stránkách:

http://eacea.ec.europa.eu/culture/funding/2012/index_en.php pro představu je možné použít i formulář z předcházejících let: http://eacea.ec.europa.eu/eforms/index_en.php#1.

Dalši dokumenty a papírová verze přihlášky se následně podávají poštou na adresu:

Education, Audiovisual & Culture Executive Agency
Culture Programme (2007–2013)
Strand 1.3.6. – Support to European Cultural Festivals
Avenue du Bourget 1
Bour 04/02
BE – 1140 Brussels
Belgium

Neváhejte využít našich zkušeností pro získání dotace!

Evropská územní spolupráce

Programy Evropské územní spolupráce jsou nastaveny velice otevřeně a nabízí tak zdroj prostředků na rozličné činnosti. Nutným prvkem spojujícím tyto programy je vždy účast více partnerských zemí. Nabízí se prostředky v rámci:

PPROGRAMY VYŠŠÍ REGIONÁLNÍ SPOLUPRÁCE

PROGRAMY PŘESHRANIČNÍ SPOLUPRÁCE

My se vzhledem k největším zkušenostem zaměříme na spolupráci AT – CZ, ale dá se říci, že podmínky jsou u všech programů velice podobné, takže návod má široké uplatnění i pro další oblasti. Co se týče samotné Přeshraniční spolupráce, smyslem programu je posilovat vazby u příhraničních regionů a pomocí vzájemné spolupráce rozvíjet tato území.

PODPOROVANÉ OBLASTI

 • Socioekonomický rozvoj, cestovní ruch a transfer knowhow
 • Regionální dostupnost a udržitelný rozvoj
 • Technická pomoc

První dvě osy poskytují velké možnosti čerpání na různorodé typy projektů, Technická pomoc je určena pro podporu fungování OP.

KDO MŮŽE ŽADAT O DOTACI

 • Veřejnoprávní instituce a neziskové organizace

KDY MŮŽETE ŽÁDAT O DOTACI

 • Žádosti o dotaci můžete podávat pouze v rámci výzvy vyhlášené pro danou oblast podpory.
 • Předběžný aktualizovaný harmonogram výzev je k dispozici zde a u FMP zde.

VÝŠE PODPORY

 • Dotace je poskytována až do výše 85 %, přičemž další prostředky lze získat z krajských rozpočtů, vlastních prostředků nebo nově i příjmů projektu!
 • Pokud máte projekt, u nějž by byla dotace nižší než 20 000 EUR, respektive 40 000 EUR v případě zrcadlových projektů (1 na české straně a 2. na rakouské), můžete v EÚS žádat pomocí zjednodušeného Fondu malých projektů (FMP).
 • Pokud máte projekt, u nějž připadá v úvahu vyšší dotace, řízení je trochu náročnější v rámci EÚS Rakousko – Česká republika

JAK POSTUPOVAT, POKUD MÁTE ZÁJEM O DOTACI

Podrobné informace pro zájemce o dotace naleznete na stránkách www.at-cz.eu, v případě Fondu malých projektů na www.rrajm.cz, pokud uvažujete o spolupráci v rámci dalších regionů, doporučujeme http://www.strukturalni-fondy.cz/.

Zdroj: stránky www.at-cz.eu, www.strukturalni-fondy.cz, www.rrajm.cz.

STRUČNÝ PŘEHLED, NA CO VŠE LZE ZÍSKAT FINANČNÍ PŘÍSPĚVEK

Kulturní aktivity

dotace pro divadla, dotace na ochotnické divadlo, dotace na divadelní festival, dotace na film, dotace na vytvoření filmu, dotace na filmový festival, dotace na festival, dotace na kulinářský festival, dotace na folklorní festival, dotace na tradiční festival, dotace na výstavu, dotace na výstavu obrazů, dotace na sochařství, dotace na přehlídku fotek, dotace na umění, dotace na výstavu umění, dotace na symposium, dotace na umělecké symposium, dotace na hudební symposium, dotace pro muzea, dotace na muzejní exponáty, dotace na muzejní výstavy, dotace na literaturu, dotace na překlady, dotace na tvorbu literatury, dotace na kulturní dědictví, dotace na obnovení kulturního dědictví, dotace na vydávání knih, dotace na hudbu, dotace na koncert, dotace na hudební festival, dotace na workshopy, dotace na dětské festivaly, dotace na hudební přehlídky, dotace na divadelní vystoupení, dotace na letní festivaly a další.

Sportovní aktivity

dotace na turnaj, dotace na závody, dotace na fotbalový turnaj, dotace na basketbalový turnaj, dotace na volejbalový turnaj, dotace na běžecké závody, dotace na florbalový turnaj, dotace na lyžařské závody, dotace na snowboardové závody, dotace na pétanque, dotace na běh, dotace na cyklistické závody, dotace na kolo, dotace na bowling, dotace na lyže, dotace na snowboard, dotace na hry, dotace na hokej, dotace na motokáry, dotace na motokárové závody, dotace na šerm, dotace na rugby, dotace na americký fotbal, dotace na frisbee, dotace na ping pong, dotace na stolní tenis, dotace na plážový fotbal, dotace na plážový volejbal, dotace na plážový tenis, dotace na tenis, dotace na extrémní sporty, dotace na tradiční sporty, dotace na nové sporty, dotace na netradiční sporty, dotace na gymnastiku, dotace na balet, dotace na triatlon, dotace na koně, dotace na dětské sporty, dotace na házenou a mnoho dalších : )

Studie a hospodářský rozvoj

Dotace na plánovací studie, Dotace na rozvojové studie, Dotace na analýzy příhraničí, Dotace na přípravu směrnic, Dotace na propagaci, Dotace na plánování, Dotace na výzkumné programy, Dotace na rozvojové strategie,  Dotace na plánování průmyslových zón, Dotace na marketing, Dotace na rozvoj podnikání, Dotace na vytváření partnerství, Dotace na přenos know how, Dotace na manažerské dovednosti

Životní prostředí

Dotace na ekologická školení, Dotace na akce zaměřené na zvyšování veřejného ekologického povědomí, Dotace na čištění vodních toků, Dotace na čištění lesních a jiných ploch od lidských odpadků, Dotace na obnovu a údržba potoků a tůní,  Dotace na péči o přírodu a krajinu, Dotace na  obnovu ekosystémů, Dotace na obnovu krajinných prvků, Dotace na zachování biodiverzity, Dotace na monitoring ŽP, Dotace na budování naučných stezek, Dotace na  drobnou infrastrukturu v národních parcích, Dotace na  protipovodňová opatření menšího rozsahu, Dotace na ochranu chráněných rostlinných a živočišných druhů, Dotace na  náklady na výsadbu stromků ve školkách a do lesních porostů, Dotace na tvorbu společných systémů pro prevenci záplav a systémů včasného varování apod.

Cestovní ruch

Dotace na cykloturistiku, Dotace na agroturistiku, Dotace na návrh a zavedení nových turistických produktů vytvářejících trvalá pracovní místa, Dotace na podporu a propagaci tradičních a nových produktů cestovního ruchu, Dotace na regionální kuchyni, Dotace na regionální řemesla, Dotace na rozvoj značení turistických atraktivit a tras

Marketing a komunikace

Dotace na rozvoj nebo vytvoření prostředků a zdrojů na zlepšení toku informací, Dotace na propagaci a spojení mezi příhraničními regiony. Dotace na noviny, Dotace na nepravidelné tiskoviny, Dotace na CD, Dotace na DVD, Dotace na internetové stránky, Dotace na video

Spolupráce institucí

Dotace na spolupráci složek veřejné správy, Dotace na spolupráci neziskových organizací, Dotace na spolupráci záchranné služby, Dotace na spolupráci hasičů, Dotace na spolupráci policie, Dotace na spolupráci celní správy, Dotace na spolupráci bezpečnostních složek, Dotace na akce mládežnických organizací, Dotace na akce církevních organizací Dotace na pořádání školení, Dotace na pořádání exkurzí, Dotace na pořádání seminářů, Dotace na pořádání výměnných pobytů

Značení a vybavení turistických stezek a dopravní značení

Dotace na značení pěších stezek, Dotace na značení cyklistických stezek, Dotace na značení lyžařských stezek, Dotace na značení koňských stezek, Dotace na naučné stezky, Dotace na vodní aj. stezky, Dotace na mostky, Dotace na značení turistickými značkami a vybavení drobným mobiliářem, Dotace na mapy, Dotace na informační tabule, Dotace na odpočinková místa, Dotace na přístřešky, Nejedná se o výstavbu a rekonstrukci turistických stezek. Dotace na nové informační systémy měst a obcí, Dotace na obnovené informační systémy měst a obcí, Dotace na dopravní značky, Dotace na ukazatele směru do sousedního příhraničního regionu, Dotace na informační panely, Dotace na označení kulturních a historických objektů, Dotace na obnovu památníků, Dotace na výstavbu památníků