Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS
Kontakty

Archiv štítku: Dotace pro Jihomoravský kraj

Podpora služeb pro rodiny poskytovaných NNO v Jihomoravském kraji

shutterstock_155170766.jpg

Cílem programu je podpora pro-rodinných aktivit nestátních neziskových organizací na území Jihomoravského kraje. Podporovány jsou tyto oblasti: podpora partnerských a rodičovských kompetencí a stability rodiny, podpora harmonizace rodinného a profesního života, podpora utváření pro-rodinného klimatu, podpora zdravého životního stylu. 

Program Zdravé municipality JMK

images

Cílem programu je podpora aktivit směřujících k podpoře zdraví, kvality života, udržitelného rozvoje a zapojování veřejnosti do věcí veřejných vedoucí ke zvyšování kvality veřejné správy. 

Rozvoj materiálně technické základny mimoškolních zájmových aktivit dětí a mládeže v Jihomoravském kraji

Dotace na rozvoj materiálně technické základny mimoškolních zájmových aktivit dětí a mládeže. Jsou podporovány projekty investičního (např. technické zhodnocení, nákup movité věci) i neinvestičního charakteru (opravy a údržba, neinvestiční výdaje na pořízení drobného dlouhodobého majetku). 

Dotační program na činnost národnostních menšin v Jihomoravském kraji

shutterstock_155319407.jpg

Jihomoravský kraj vyhlásil dotační titul na podporu činností národnostních menšin v kraji. Cílem programu je podpořit vzdělávací programy v oblasti národnostních menšin, podpořit volnočasové aktivity dětí a mládeže (činnost výtvarná, taneční, dramatická, sportovní), podpořit kulturní aktivity a akce národnostních menšin. 

Dotace na zpracování územních plánů v Jihomoravském kraji

shutterstock_155292674.jpg

Dotační program je určen pro poskytnutí dotace na zpracování územních plánů, a to včetně vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území, je-li zpracováváno. Dotace může být případně poskytnuta na zpracování změn územních plánů, změn územních plánů obcí a změn územních plánů sídelních útvarů, řešících nadmístní problematiku.

Podpora sportu v Jihomoravském kraji

Podpora zkvalitňování sportovních zařízení a podpora pravidelné a systematické sportovní činnosti spolků, zejména sportovních subjektů pracujících s dětmi a mládeží, na území Jihomoravského kraje.

Obnova majetku po živelních pohromách v roce 2014 v Jihomoravském kraji

shutterstock_154436981.jpg

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR vyhlásilo dne 8. 12. 2014 výzvu k předkládání žádostí o poskytnutí dotace na obnovu obecního a krajského majetku v Jihomoravském kraji postiženého živelní pohromou v roce 2014. Cílem je přispět k obnově základních funkcí zabezpečovaných v působnosti územních samosprávných celků a tím odstranit nebo omezit možné důsledky pohrom. Výzva je otevřena až do 23. 1. 2015.