Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS
Kontakty

Archiv štítku: dotace pro mateřské školy

NPŽP – Výzva č. 7/2019: Přírodní zahrady

girl-and-boy-outdoor-2725649__340

Cílem Výzvy je rozvoj environmentálního vzdělávání a výchovy u předškolních dětí a žáků základních a středních škol s vyšším využíváním kontaktu s přírodním prostředím. Podpora je směřována na zkvalitnění technického a didaktického zázemí pro výuku a výchovu ve venkovním prostředí v mateřských, základních a středních školách a organizacích působících v oblasti EVVO a dále na podporu rozvoje/zázemí lesních mateřských škol v rámci školského systému ČR.

NPŽP – Výzva č. 6/2019: Ozdravné pobyty

little-boy-3332111__340

Dotace na zajištění ozdravných pobytů s ekologickým výukovým programem pro žáky, kteří navštěvují předškolní zařízení, základní školy a nižší stupně víceletých gymnázií v oblastech se zhoršenou kvalitou ovzduší.

MAS Šumperský venkov – Programový rámec PRV

cesta

Dotace má za cíl zvýšit environmentální a společenské funkce lesa s podporou činností využívajících společenský potenciál lesů, posílení rekreační funkce lesa.

OP VVV Výzva č. 02_16_022 Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ I

shutterstock_155224337.jpg

Dotace je určena na podporu MŠ a ZŠ v méně rozvinutých regionech. Jedná se hlavně o podporu osobnostně profesního rozvoje pedagogů, usnadnění přechodu dětí z mateřské školy do základní školy, spolupráci s rodiči dětí a žáků, a dále o podporu extrakurikulárních aktivit, které pomohou se zařazením žáků se speciálními vzdělávacími potřebami do hlavního vzdělávacího proudu.

OP PPR Výzva č. 36 – Navýšení kapacity předškolního vzdělávání a zařízení pro poskytování péče o děti II

shutterstock_99252086.jpg
Účelem vyhlášené výzvy je rozšířit potenciál zaměstnanosti rodičů s malými dětmi, navýšit kapacitu cenově dostupných zařízení péče o děti do zahájení povinné školní docházky a zajištění rovného přístupu ke vzdělávání. Celková alokace výzvy činí 130 mil. Kč.

Grantové programy Městské části Praha 11 na rok 2016 – odbor školství

shutterstock_156832877.jpg

Městská část Prahy 11 vyhlašuje grantové programy pro rok 2016. Grantový program pro oblast školství, určený pro fyzické a právnické osoby, obsahuje následující tři okruhy. 

Podpora mateřských škol z ministerstva školství

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy se v závěru programového období 2007-2013 rozhodlo podpořit v rámci dotačních titulů opomíjené Mateřské školy částkou 500 milionů korun. Dotace půjdou z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK).

Dotace na Lesní mateřské školky a zahrady v přírodním stylu při mateřských školách.

Ministerstvo životního prostředí jakožto Řídící orgán Operačního programu Životní prostředí vyhlásilo 53. výzvu v rámci OPZP, zaměřenou na dotační podporu v rámci prioritní osy 7- Dotace pro environmentální vzdělávání, poradenství a osvětu. Tato výzva neumožňuje podat žádost o dotaci environmentálním centrům, působícím mimo zoologické zahrady, záchranné stanice a záchytná centra CITES, nicméně žadatelé mohou využít příležitosti k založení lesní školky či přírodní zahrady při klasické MŠ.

Lesní školka se netýká jen stromů

Lesní mateřskou školku je možné považovat za alternativní předškolní zařízení, jehož základním charakteristickým znakem je to, že většina programu probíhá „venku za každého počasí“ v prostředí přírody. Kořeny konceptu LMŠ nalezneme ve Skandinávii, kde je pobyt v přírodě samozřejmou součástí výchovy. V polovině 20. století vznikla v Dánsku rodičovská iniciativa vedená Ellou Flatau, která po vzoru švédských pedagogů trávila čas v lese se svými dětmi a brzy i s dětmi sousedů. Tak došlo k založení první lesní mateřské školky. Z Dánska se tento druh organizace předškolní výchovy rozšířil v 60. letech do Německa, kde došlo během 90. let 20. století k jeho největšímu rozvoji.

Obecně je lesní školka koncipována jako outdoorová záležitost, nicméně děti mají samozřejmě v případě obzvláště nepříznivých klimatických podmínek k dispozici zázemí (buňky, maringotky, jednoduché přístřeší), kde se mohou uchýlit. Obvykle je zde rovněž hygienické a stravovací zázemí. Právě vytvoření a rozvoj zázemí je způsobilým výdajem aktuálně otevřené výzvy.

Kdy je možno žádat:

  • od 3. prosince 2012 do 28. února 2013.

Komu je výzva určena:

  • obce, svazky obcí, města, kraje, občanská sdružení, obecně prospěšné společnosti a další subjekty, jejichž činnost není podnikatelskou ve smyslu obchodního zákoníku.

Výše dotace:

  • až 90%

Na co lze žádat:

  • tvorba materiálů a pomůcek investičního charakteru – pouze úpravy dětských hřišť a zahrad v přírodním stylu při mateřských školách. Podpora se týká projektů zpracovaných podle principů uvedených v publikaci MŽP „Dětská hřiště a zahrady v přírodním stylu“.
  • tvorba materiálů a pomůcek investičního charakteru – pouze k vytvoření a rozvoj zázemí pro subjekty pracující podle konceptu lesní mateřské školy.

Specifika výzvy:

  • Maximální výše podpory na 1 projekt tvorby materiálů a pomůcek investičního charakteru činí 5 mil. Kč.

Zaujala vás možnost vytvoření Lesní mateřské školky či přírodní zahrady? Nejste si jisti, zda se dokážete v dotačním procesu zorientovat? Pak neváhejte a přijměte naši pomocnou ruku. Tým konzultantů CYRRUS ADVISORY, a.s. disponuje bohatými zkušenostmi v podávání žádostí do OP Životní prostředí a je připraven Vám s projektovou žádostí pomoci.

Zdroj: www.opzp.cz,