Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS
Kontakty

Archiv štítku: Dotace pro neziskové organizace

MF ČR – Program Spravedlnost – Podpora reintegrace odsouzených osob a osob propuštěných z výkonu trestu odnětí svobody

business-3560932__340

Cílem výzvy je vytvořit odpovídající podmínky pro resocializaci a reintegraci osob po výkonu trestu odnětí svobody, a to jak osob propuštěných po vykonání celého trestu odnětí svobody, tak osob, které byly z výkonu trestu propuštěny podmíněně.

Nadace OSF – Výzva na poskytnutí advokačních konzultací

business-3560932__340

Nadace OSF vyhlašuje 2. kolo výzvy pro neziskové organizace a neformální iniciativy na bezplatné konzultace zaměřené na advokační práci.

MŠMT – Dotace nestátním neziskovým organizacím „Podpora školního stravování žáků základních škol“

school-2934976__340

Cílem výzvy je podpora školního stravování žáků a žákyň základních škol, jejichž rodina se ocitla v dlouhodobě nepříznivé finanční situaci, a umožnit zlepšení podmínek pro řádný průběh povinné školní docházky těchto žáků.

MF ČR – Podpora specializovaných služeb pro oběti domácího a genderově podmíněného násilí – Norské fondy 2014-2021

business-3560932__340

Dotace na zřizování center pro oběti domácího a genderově podmíněného násilí a na zavádění inovačních opatření ze strany poskytovatelů specializovaných služeb pro oběti.

MMR – Operační program Technická pomoc – Výzva č. 4 – P.O. 1 Podpora řízení a koordinace Dohody o partnerství (NNO)

team-3373638__340

Dotace pro nestátní neziskové organizace, které se podílí na realizaci projektů jako jsou například: vzdělávání (zejména inkluzivní vzdělávání; předškolní vzdělávání; kvalita vzdělávacích institucí), sociální začleňování (zejména sociální bydlení; dostupnost a kvalita sociálních služeb vč. nízkoprahových, komunitních center; inovace v sociálních službách; deinstitucionalizace sociálních služeb v krajích; preventivní programy; sociální podnikání) a další.

Dotace města Brna na projekty v oblasti ekologické výchovy

shutterstock_145390069.jpg

Dotace na neziskové projekty z rozpočtu města Brna na podporu projektů v oblasti ekologické výchovy ve městě Brně.

MAS Jižní Slovácko, z.s. – Malý LEADER 2020

folklore-996388__340

Cílem výzvy je podpořit rozvoj občanské společnosti a zlepšit kvalitu života v obcí v území MAS Jižní Slovácko, dále pak podpořit aktivity, které přispějí k rozvoji regionu a naplnění Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Jižní Slovácko v letech 2014-2020, opatření 5.3.1 Podpora aktivit v oblasti folkloru, kultury a tradičních řemesel.

NROS – Krizový fond Nadačního fondu ŠKODA AUTO

laptop-2561162_960_720

Nadační fond ŠKODA AUTO ve spolupráci s Nadací rozvoje občanské společnosti vyhlašuje 2. kolo grantové výzvy Krizového fondu Nadačního fondu ŠKODA AUTO. Cílem grantového programu je podpořit organizace zejména v zavádění nových přístupů, technologií nebo přizpůsobení jejich činností změněným podmínkám a pomoct jim tak překonat negativní důsledky způsobené pandemií.

MAS Vyškovsko – Programový rámec PRV

pasta-1051611__340

Cílem této dotace je podpořit rozvoj venkova v oblasti zemědělského i nezemědělského podnikání, tak i v oblasti odpovědného hospodaření v krajině.

SFŽP ČR – Výzva z Norských fondů – Výzva č. 2A „Tromso“

environmental-protection-326923__340

Podporovanými opatřeními v rámci výzvy „Tromso“ je provedení dočasného (mobilního) monitoringu kvality ovzduší na regionální nebo místní úrovni, a to za účelem zjištění převládajícího typu znečištění včetně koncentrací znečišťujících látek a identifikace zdroje tohoto znečištění.