Dotační info na Facebook Dotační info na Linkedin RSS
Kontakty

Archiv štítku: Dotace pro neziskové organizace

Grantový program hlavního města Prahy v oblasti zdravotnictví

shutterstock_154772753.jpg

Účelem Programu je zlepšení dostupnosti některých zdravotních a zdravotně-sociálních služeb nedostatečně zajištěných stávající sítí poskytovatelů, podpora prevence včetně podpory aktivního zapojení obyvatel při rozvoji zdravého životního stylu a zvýšení odpovědnosti k vlastnímu zdraví, destigmatizace a vytváření rovných příležitostí pro osoby se zdravotním postižením včetně rozvoje svépomocných aktivit.

Dotace města Brna nestátním neziskovým organizacím na sociální služby – program I

hand-in-hand-1686811__340

Účelem dotačního programu je zajištění sociálních služeb registrovaných dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách pro obyvatele města Brna, které nejsou v dostatečné míře zabezpečovány orgány státní správy nebo územní samosprávy.

Program na podporu poskytování sociálních služeb pro rok 2022 financovaný z kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu v Moravskoslezském kraji

shutterstock_11343424.jpg

Dotace na podporu poskytovatelů registrovaných sociálních služeb, jejichž potřebnost je vyjádřena ve Střednědobém plánu rozvoje sociálních služeb v Moravskoslezském kraji na léta 2021-2023. Důvodem realizace dotačního programu je finanční podpora poskytovatelů registrovaných sociálních služeb zařazených do Krajské sítě sociálních služeb se statusem „základní“, realizujících sociální politiku v Moravskoslezském kraji s cílem zabezpečit stabilní fungování systému sociálních služeb v požadovaném rozsahu a kvalitě..

Město Říčany – Podpora jednorázových akcí – AKCE

runner-888016__340

Dotace na podporu jednorázových akcí nekomerčního a obecně prospěšného charakteru v oblasti sportu, kultury, volného času dětí, mládeže a seniorů, sociální, životního prostředí pořádané v roce 2022 v Říčanech.

Podpora registrovaných sociálních služeb poskytovaných občanům hlavního města Prahy

shutterstock_155648078.jpg

HMP vyhlašuje grantový program pro poskytovatele sociálních služeb, kteří poskytují sociální služby občanům HMP. 

Hl. m. Praha – Program v oblasti prevence kriminality

shutterstock_104052050.jpg

Dotace na specifické programy prevence kriminality zaměřené na ohrožené děti a mládež, včetně programů zvyšování právního vědomí realizované státními organizacemi (např. Policie České republiky, Probační a mediační služba České republiky) nebo jinými organizacemi z daného oboru.

Programy v oblasti podpory aktivit národnostních menšin na území hl. m. Prahy

shutterstock_153998516.jpg

Dotace na podporu kulturních a společenských aktivit nestátních neziskových organizací národnostních menšin na území hl. m. Prahy (včetně Domu národnostních menšin o.p.s.), zaměřených zejména na prezentaci národnostně menšinových kultur.

Programy podpory aktivit integrace cizinců na území hl. m. Prahy

shutterstock_127969568.jpg

Grantové řízení „Programy podpory aktivit integrace cizinců na území hl. m. Prahy pro rok 2021“ podporuje jak kulturní, tak společenskou, osvětovou i publikační činnost. Praha se tak snaží podpořit vzájemnou toleranci i komunikaci mezi minoritami a společenskou majoritou.

Město Brno – Dotace na aktivity v oblasti podpory neformálních pečovatelů

hand-2906458_960_720

Dotace na aktivity v oblasti podpory neformálních pečovatelů, aktivit nestátních neziskových organizací na podporu neformálně pečujících osob a neformální péče ve městě Brně vč. podpory a pomoci pozůstalým.

Dotační řízení Ministerstva spravedlnosti na rok 2022 – DT Rozvoj probačních a resocializačních programů pro dospělé pachatele

team-3373638__340

Dotace na podporu poskytování probačních a resocializačních programů pro dospělé pachatele, které jsou realizovány specifickou a strukturovanou metodou práce a jejichž cílem je ukončení kriminálního jednání a úspěšná resocializace pachatelů trestné činnosti.