Dotační info na Facebook Dotační info na Linkedin RSS
Kontakty

Archiv štítku: Dotace pro neziskové organizace

Nadace Člověk člověku

shutterstock_60280690.jpg

Dotaci může získat právnická osoba, a to spolek, obecně prospěšná společnost, ústav, církevní evidovaná právnická osoba, nadace nebo nadační fond, anebo fyzická osoba, na projekt týkající se obecně prospěšné činnosti. 

MAS Vyškovsko – Programový rámec PRV

library-1147815_960_720

Cílem této dotace je podpořit rozvoj venkova v oblasti zemědělského i nezemědělského podnikání, tak i v oblasti odpovědného hospodaření v krajině.

MAS Lípa pro venkov – Fond kultury a sportu

start-1590051__340

Cílem dotačního systému, vystavěného na principu vícezdrojového financování, je efektivně podporovat různorodé kulturní a sportovní aktivity, na nichž budou moci dle své volby participovat občané všech věkových, sociálních a vzdělanostních skupin.

Program podpory financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním sociálních služeb v Moravskoslezském kraji

medical-681119__340

V rámci tohoto dotačního programu budou poskytovány finanční prostředky na podporu poskytování sociálních služeb, jejichž potřebnost je vyjádřena ve Střednědobém plánu rozvoje sociálních služeb v Moravskoslezském kraji na léta 2015-2020. Oblast sociálních služeb řešících protidrogovou politiku v Moravskoslezském kraji bude podporována v souladu se Strategií protidrogové politiky kraje na období let 2015-2020.

MŠMT – Dotace nestátním neziskovým organizacím „Podpora školního stravování dětí mateřských škol v Karlovarském a Ústeckém kraji na rok 2021

kindergarten-2204239__340

Dotace na zajištění školního stravování dětí mateřských škol ve vymezeném území dle Čl. 1.1 této výzvy, jejichž rodina se nachází v dlouhodobé nepříznivé finanční situaci nebo se dočasně ocitla v nepříznivé finanční situaci.

MZ ČR – Podpora činnosti NNO v oblasti pacientských organizací – Grant z Norských fondů 2014-2021

technology-3239668__340

Celkovým cílem programu je zlepšení prevence a snížení nerovností v oblasti zdraví. Hlavním cílem této výzvy je posílení role pacientů a pozice pacientských organizací ve zdravotnictví.

MV ČR – Zvýšení mediální gramotnosti široké veřejnosti – Grant z Norských fondů 2014-2021

confident-3003944_960_720

Obecným cílem otevřené výzvy je bezprostřední zvýšení mediální gramotnosti široké veřejnosti. Projekty se zaměří na realizaci mediálně-vzdělávacích a jiných forem vzdělávacích aktivit a na tvorbu vzdělávacích a publikačních materiálů pro šíření mediálního vzdělání a osvěty mezi dětmi a mládeží (ve věku do 17 let včetně) a/nebo seniory (ve věku od 65 let), kteří představují z hlediska hybridních hrozeb nejohroženější skupiny.

Program volnočasových aktivit v Libereckém kraji

shutterstock_149825354.jpg

Jedná se o dotační program s cílem zkvalitnit podmínky pro volnočasové aktivity neziskových organizací, škol a školských zařízení pracujících s dětmi a mládeží  v oblasti kulturní, přírodovědné, technické a sportovní na úrovni rekreačního sportu.

Základní grantový program nadačního fondu Zelený poklad

sad

Cílem programu Nás učí příroda je podpořit realizaci projektů systematické environmentální výchovy dětí předškolního věku. Vítané jsou projekty, které podporují mezigenerační spolupráci. 

MZ ČR – Program – Zdraví, oblasti podpory „Posílení opatření pro prevenci přenosných a nepřenosných nemocí“ v rámci Fondů EHP 2014-2021

mental-health-2313430__340

Cílem výzvy je posílení znalostí a dovedností lékařů v oblasti včasné diagnózy a komplexní léčby demence. K tomu by mělo dojít především prostřednictvím vytvoření a následné implementace mezioborových doporučených postupů pro diagnostiku, léčbu a komplexní péči o pacienty s demencí. Hlavním cílem této výzvy je podpora prevence a včasné diagnózy neurodegenerativních onemocnění (demence) a podpora komplexní péče v průběhu trajektorie Alzheimerovy nemoci a obdobných onemocnění.