Dotační info na Facebook Dotační info na Linkedin RSS
Kontakty

Archiv štítku: Dotace pro podnikatele

MZe – Program rozvoje venkova – 6.4.1 Investice do nezemědělských činností

stažený soubor

Dotační program, který má sloužit jako investice na založení nebo rozvoj nezemědělských činností vedoucí k diverzifikaci příjmů zemědělských podnikatelů, vytváření nových pracovních míst a posílení ekonomického potenciálu ve venkovských oblastech, a to podporou vybraných ekonomických činností. Jedná se o oblasti zpracovatelského průmyslu, stavebnictví, maloobchodu a výzkumu a vývoje.

OP PIK – Nemovitosti – Výzva VI – Pomoc po tornádu

LKR8c5e68_210257_13828094_1

Dotace je určena na kompenzaci škod, které byly způsobeny tornádem na dlouhodobém hmotném nemovitém majetku podnikatelského subjektu, a na podporu obnovy podnikatelské činnosti.

MZe – Program rozvoje venkova – 8.4.1 Obnova lesních porostů po kalamitách

shutterstock_156501497.jpg

Dotace na podporu snížení rozsahu škod způsobených přírodními katastrofami a katastrofickými událostmi. Jedná se o obnovu lesních porostů po abiotických, především po větrných, kalamitách.

MPO – Pomoc po tornádu pro podnikatele

hdr-2725661__340

Účelem Výzvy je podpora podnikatelských subjektů, které byly postiženy tornádem a jeho doprovodnými jevy na území České republiky dne 24. a 25. června 2021. Nyní je třeba okamžitě tyto podnikatele finančně podpořit při obnovení jejich podnikání.

Program pro poskytování dotací města Písek na podporu kultury a cestovního ruchu

shutterstock_154069466.jpg

Dotační program na podporu kultury a cestovního ruchu přispívá v rámci dostupných peněžních prostředků k naplnění Strategického plánu rozvoje a tvorby koncepce města Písek do roku 2025 formou konkrétních opatření zaměřených na zlepšení nabídky volnočasových kulturních aktivit, konkrétních opatření zaměřených na zlepšení nabídky služeb pro návštěvníky a na upevnění postavení města Písek jako centra kultury a cestovního ruchu.

Podpora Ústeckého kraje na sociální služby protidrogové politiky

shutterstock_67857976.jpg

Dotace na registrované sociální služby, na které jejich poskytovatelé obdrží pověření Ústeckého kraje k zajištění dostupnosti poskytování sociální služby, mohou získat spolky, ústavy, církve, školské právnické osoby, příspěvkové organizace, osoby samostatně výdělečně činné a další.

Podpora Ústeckého kraje na sociální služby – malý dotační program

action-2277292__340

Dotace na registrované sociální služby, na které jejich poskytovatelé obdrží pověření Ústeckého kraje k zajištění dostupnosti poskytování sociální služby mohou získat spolky, ústavy, církve, školské právnické osoby, příspěvkové organizace, osoby samostatně výdělečně činné a další.

MD ČR – COVID-BUS linka II

bus-2460482_960_720

Podpora podnikatelů v nepravidelné autobusové dopravě postižených celosvětovým šířením onemocnění COVID-19 způsobeného virem SARS-CoV-19 a zasažených důsledky opatření2 souvisejících s pandemií onemocnění. Podpora je zaměřena na posílení likvidity, zachování provozu těchto podnikatelů a udržení nabídky stávajících služeb a pracovních míst.

COVID – Kultura pro nestátní provozovatele veřejně přístupných kulturních památek

240_F_182627430_j6Kzdglm4p88zqEixatLqT7phCipUW84

Dotace pro podnikatelské subjekty, které celoročně či sezónně provozující subjekty veřejně přístupné nemovité kulturní památky, které prokáží minimální roční návštěvnost ve výši 3 000 návštěvníků v roce 2019, nebo (v případech celkového uzavření provozu v roce 2019 na více než tři měsíce) v některém z předchozích tří roků provozování dané činnosti, v jiném než státním vlastnictví, které jsou v Ústředním seznamu kulturních památek ČR.

OP PIK Aplikace – Výzva IX

shutterstock_75051373.jpg

Cílem programu a Výzvy je získávání nových znalostí potřebných pro vývoj nových produktů, materiálů, technologií a služeb prostřednictvím realizace projektů průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje. Výsledky těchto činností povedou k zavádění inovací vyšších řádů a k tvorbě produktů konkurenceschopných na světových trzích.