Dotační info na Facebook Dotační info na Linkedin RSS
Kontakty

Archiv štítku: dotace pro venkov 2014-2020

MMR – Výzva k předkládání žádostí o podporu integrovaných strategií Komunitně vedeného místního rozvoje programové období 2021 – 2027

stažený soubor

Jedná se o dotace na realizaci projektů ve venkovském území České republiky pokrytém Místními akčními skupinami (MAS). Integrované strategie mohou být širšího zaměření, financovány z více programů Evropských strukturálních a investičních fondů nebo z jiných zdrojů.

Program rozvoje venkova 2014-2020

Dne 28. 11. 2012 schválila Vláda ČR materiál předložený ministerstvem pro místní rozvoj. Ten představuje mimo jiné také obsahovou podobu Programu rozvoje venkova pro příští programové období 2014-2020. Přípravné práce na tvorbě nového programového dokumentu probíhaly od roku 2011, kdy Evropská komise zveřejnila 6 základních priorit Evropské Unie v rámci dosahování cílů Společné zemědělské politiky pro další období. Během roku 2012 probíhaly analýzy aktuálního stavu a potřeb 6 prioritních oblastí, přičemž závěry těchto analýz byly diskutovány s odbornými nevládními organizacemi, které vedly k výběru jednotlivých opatření.

Návrh nového Programu rozvoje venkova (PRV) 2014-2020 definuje následující klíčové oblasti:

  • předávání znalostí a inovací v zemědělství, lesnictví a ve venkovských oblastech
  • zvýšení konkurenceschopnosti všech druhů zemědělské činnosti a zlepšení životaschopnosti zemědělských podniků
  • organizace potravinového řetězce a řízení rizik v zemědělství
  • obnova, zachování a zlepšení ekosystémů závislých na zemědělství a lesnictví
  • účinné využívání zdrojů a podpora přechodu na nízkouhlíkovou ekonomiku v odvětvích zemědělství, potravinářství a lesnictví
  • sociální začleňování, snižování chudoby a hospodářského rozvoje ve venkovských oblastech.

Nejzásadnějším posunem je posílení vlivu Místních akčních skupin (MAS), které nově dostanou větší prostor při realizaci projektů relevantních programů obsahujících územní složku, stanou se součástí implementace programů od fáze přípravy a programování přes monitorování až po hodnocení.

Dojde také k posílení regionální dimenze vlivu MAS, kdy bude místním akčním skupinám poskytnut prostor v územní složce dalších programů, na rozdíl od předem stanoveného minimálního podílu pro Program rozvoje venkova se u ostatních operačních programů bude o zastoupení komunitně vedeného rozvoje rozhodovat na národní úrovni při tvorbě operačních programů na partnerské bázi.

Pro více informací o budoucích možnostech financování a včasnou přípravu projektů se na nás neváhejte obrátit. CYRRUS ADVISORY, a.s. Provozujeme portály www.dotacni.info, www.kapitalove.info a www.seedfond.info. Naše pobočky naleznete v Praze, Brně a Bruselu. T: 800 443 300, @: dotazy@cyrrusadvisory.cz.

Zdroj: www.eagri.cz

Zpravodaj Apropo