Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS
Kontakty

Archiv štítku: Dotace pro venkovské oblasti

MAS Regionu Poodří – Programový rámec PRV

greylag-goose-63088__340

Cílem této dotace je podpořit rozvoj venkova v oblasti zemědělského i nezemědělského podnikání, tak i v oblasti odpovědného hospodaření v krajině.

Plzeňský kraj – Podpora spolkové činnosti na venkově – investiční projekty

stažený soubor

Jedná se podporu projektů zaměřených na pořízení nových movitých věcí, opravy movitých věcí, rekonstrukce, úpravy a opravy nemovitých věcí, investiční projekty týkající se movitých i nemovitých věcí. 

MMR Výzva k předkládání žádostí o podporu strategií Komunitně vedeného místního rozvoje č. 3

stažený soubor

Jedná se o dotace na realizaci projektů ve venkovském území České republiky pokrytém Místními akčními skupinami (MAS). Integrované strategie mohou být širšího zaměření, financovány z více programů Evropských strukturálních a investičních fondů nebo z jiných zdrojů.

Podpora obnovy a rozvoje venkova

shutterstock_154144862.jpg

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR spravuje podprogram pro poskytování dotací obcím v roce 2016, který je zaměřen na naplňování cílů Programu obnovy venkova. Podprogram Podpora obnovy a rozvoje venkova předpokládá participaci obyvatel venkova, občanských spolků a sdružení při obnově obcí v souladu s místními tradicemi.

Program rozvoje Venkova

Program rozvoje venkova nabízí finanční prostředky jak pro podnikatele, tak veřejnoprávní a neziskové subjekty, které působí v obcích s méně než 2000 obyvateli. Dotaci můžete získat v rámci níže uvedených prioritních os.

vesnice

OSA 1

  1. Opatření zaměřená na restrukturalizaci a rozvoj fyzického kapitálu a podporu inovací
  2. Opatření přechodná pro Českou republiku a ostatní nové členské státy EU
  3. Opatření zaměřená na podporu vědomostí a zdokonalování lidského potenciálu

OSA 2

  1. Opatření zaměřená na udržitelné využívání zemědělské půdy
  2. Opatření zaměřená na udržitelné využívání lesní půdy

OSA 3

  1. Opatření k diverzifikaci hospodářství venkova
  2. Opatření ke zlepšení kvality života ve venkovských oblastech
  3. Opatření týkající se vzdělávání a informování hospodářských subjektů, působících v oblastech, na něž se vztahuje osa III

OSA 4

  1. Implementace místní rozvojové strategie
  2. Realizace projektů spolupráce

Zdroj: www.szif.cz