Dotační info na Facebook Dotační info na Linkedin RSS
Kontakty

Archiv štítku: Zvýhodněné úvěry

SFPI – Program pro mladé

shutterstock_50934190.jpg

Úvěrový program pro mladé do 36 let na pořízení nebo modernizace obydlí. Pro manžele nebo jednotlivce pečující o dítě do 15 let. 

SFPI – Panel 2013+, Úvěrový program na revitalizace bytového fondu bez ohledu na technologii výstavby

building-414408__340

Úvěrový program na revitalizace bytového fondu bez ohledu na technologii výstavby. Nepřímé dotace jsou zajímavou alternativou pro všechny bytové domy. V rámci programu Panel 2013 + je stále ještě možné čerpat zvýhodněné úvěry od státu. Oproti klasickým hypotékám jsou tyto úvěry úročeny nižší sazbou, než je hodnota inflace. Díky této sazbě je možné velmi dobře zajistit fungování domu i na další desítky let za velmi výhodných podmínek. Program Panel 2013+ se řídí nařízením vlády č. 468/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Úvěrový program na revitalizace bytového fondu bez ohledu na technologii výstavby.

Na rozvoj Zlínského kraje bylo schváleno dalších 315 milionů z ROP

Převzatá TZ: Na rozvoj Zlínského kraje bylo schváleno dalších 315 milionů z ROP

„Vybavení pro základní a střední školy, upravená náměstí, nové autobusy na linkách veřejné dopravy či nové ubytovací kapacity v regionu, to je jen zlomek toho, co Výbor Regionální rady schválil na svém jednání ve středu 7.8.2013. Celkem do Zlínského kraje poslal 315 milionů korun z ROP Střední Morava. Dalších 285 milionů korun uhradí příjemci dotace ze svého.

Nová koncepce podpory malých a středních podnikatelů na období 2014 – 2020

Převzatá TZ: Koncepce podpory MSP schválena

Ministr průmyslu a obchodu Martin Kuba předložil v prosinci kabinetu Petra Nečase novou Koncepci podpory malých a středních podnikatelů na období let 2014–2020 (Koncepce MSP 2014+). Vládou schválená koncepce reaguje na důležité národní i evropské strategické dokumenty a jednotlivé priority a oblasti podpory vycházející ze studií a analýz Ministerstva průmyslu a obchodu (MPO) a dalších resortů.

Proběhla také jednání s podnikatelskými svazy a sdruženími a odbornou veřejností. Důležitou součástí přípravy byla i veřejná konzultace, které se zúčastnila bezmála tisícovka respondentů, kteří podpořili vhodnost vytipovaných priorit a opatření.

„Jsme rádi, že Koncepce MSP 2014+ byla schválena vládou, čímž se zúročilo jeden a půlroční úsilí při přípravě materiálu, a rád bych tak poděkoval podnikatelským svazům, samotným podnikatelům, regionálním a místním aktérům a dalším partnerům za pomoc a spolupráci při jejím zpracování,“ sdělil ministr průmyslu a obchodu Martin Kuba.

Koncepce MSP 2014+ je připravena s cílem včas informovat české podnikatele, na co se bude soustředit podpora podnikatelů v příštím programovacím období strukturálních fondů. „Chceme více zpřístupnit rozvojový i provozního kapitál, podporovat export, snížení energetické náročnosti podnikání a také oblast výzkumu, vývoje, inovací a technického vzdělávání,“ doplnil ministr.

Dle ředitele sekce fondů EU Petra Očka bylo vytipováno 50 opatření, ve kterých se zaměřuje MPO především na podporu inovačního podnikání a také podporu rozvoje klíčových dovedností a finanční gramotnosti podnikatelů. „Větší důraz, než tomu bylo doposud, budeme klást na návratné finanční nástroje, myslím tím zvýhodněné úvěry, záruky a rizikový kapitál, na kterých budeme spolupracovat zejména s Českomoravskou záruční a rozvojovou bankou,“ uvedl.

Koncepce podpory MSP na období let 2014–2020 (Koncepce-MSP-2014-2020.pdf, 4,6MB)

Zdroj: www.businessinfo.cz

Redakce CYRRUS ADVISORYBarbora Kostrůnková

Program pro konkurenceschopnost podniků, zvláště malých a středních 2014-2020 (COSME)

Evropské podniky jsou pod tlakem, aby obstály v celosvětové konkurenci. Brzdí je však nepříznivé podnikatelské prostředí. Malé a střední podniky mají potíže s přístupem k financím, v Evropě chybí příznivé podmínky pro podnikání a podporu podniků k expanzi na zahraniční trhy. Program COSME má být prostředkem k řešení hlavních selhání trhu, posílit konkurenceschopnost a udržitelnost podniků v Unii, povzbudit podnikatelskou kulturu a podporovat zakládání a růst malých a středních podniků.

COSME  je evropským komunitárním programem zaměřeným na podporu konkurenceschopnosti evropských podniků. S rozpočtem ve výši 2,5 miliardy EUR na období 2014–2020 představuje finanční nástroj, jehož pomocí se bude z velké části pokračovat v činnostech uskutečňovaných v rámci stávajícího programu pro konkurenceschopnost a inovace (Competitiveness and Innovation programme, CIP). Program pro konkurenceschopnost podniků a malé a střední podniky se zaměří na finanční nástroje a podporu internacionalizace podniků a bude zjednodušen, aby jej mohly malé podniky snadněji využívat ve svůj prospěch.

Očekává se, že program podpoří každý rok 39 000 firem, přičemž jim pomůže vytvořit nebo zachovat 29 500 pracovních míst a zavést 900 nových podnikatelských produktů, služeb nebo postupů. Podnikatelé budou mít snazší přístup k úvěrům, zejména ti, kteří by rádi zahájili přeshraniční činnost, přičemž předpokládaná výše dodatečných půjček a investic pro evropské podniky činí 3,5 miliardy EUR. Finanční krytí pro provádění tohoto programu bude představovat 2,5 miliardy EUR, z čehož 1,4 miliardy EUR bude přiděleno na finanční nástroje. Zbývající část pak bude použita na financování sítě Enterprise Europe Network, mezinárodní průmyslové spolupráce a vzdělávání v oblasti podnikání.

Nový program se zaměřuje zejména na:

 • Podnikatele, především malé a střední podniky, kteří budou těžit z lepšího přístupu k financování jejich podnikání.
 • Občany, kteří si přejí zahájit samostatnou výdělečnou činnost a kteří čelí obtížím při zakládání nebo rozvíjení svého podniku.
 • Orgány členských států, jimž bude poskytnuto více pomoci při jejich úsilí o vypracování a uskutečnění účinné politické reformy.

Hlavní cíle programu:

 • Zlepšení přístupu malých a středních podniků k financování v podobě vlastního kapitálu a úvěrování: Za prvé, kapitálový nástroj pro investice ve fázi růstu přinese malým a středním podnikům komerčně orientované návratné financování vlastního kapitálu primárně ve formě rizikového kapitálu prostřednictvím finančních zprostředkovatelů. Za druhé, úvěrový nástroj poskytne malým a středním podnikům přímé nebo jiné dohody o sdílení rizik s finančními zprostředkovateli na krytí úvěrů.
 • Zlepšení přístupu na trhy v rámci Unie i celosvětově: Pomocí sítě Enterprise Europe Network, jejímž cílem je usnadnit rozšiřování podniků v rámci jednotného trhu, budou poskytovány služby podpory podniků orientované na růst. Tento program rovněž poskytne malým a středním podnikům podporu podnikání mimo EU. Bude existovat také podpora mezinárodní průmyslové spolupráce, a to zejména ke snížení rozdílů mezi právními a podnikatelskými prostředími EU a jejích hlavních obchodních partnerů.
 • Podporu podnikání: činnosti budou zahrnovat rozvoj podnikatelských dovedností a postojů, zejména u nových podnikatelů, mladých lidí a žen.

Program na podporu přístupu k financování a šíření podnikatelské kultury, včetně zakládání nových podniků, představila Evropská Komise 30. Listopadu 2011, v současné době probíhají vyjednávání ohledně specifických ustanovení programu v Evropském parlamentu a Radě a jeho oficiální vyhlášení se očekává ve třetím čtvrtletí roku 2013, aby mohlo čerpání z tohoto programu začít v roce 2014. Využijte služeb CYRRUS ADVISORY pro získání potřebných informací a úspěšnou realizaci vašich projektů pomocí inovativních evropských programů.

Autor: Michaela Davidová

Dotace na úspory energie pro bytové domy po roce 2013

Vyjma programů Eko-energie a OP Životní prostředí, které jsou určeny pro podnikatele a veřejný sektor, směřuje velké množství dotazů realizovaných přes stránky www.dotacni.info právě do oblasti energetických úspor u bytových domů. Ve spolupráci s partnerskou společností přinášíme aktuální informace, jakou cestou se bude dotační podpora v této oblasti ubírat. Využijte služeb CYRRUS ADVISORY pro získání potřebných informací a úspěšnou realizaci vašich projektů pomocí dotačních programů.

V roce 2013 odstartuje nový dotační program na zateplování Zelená úsporám 2. Nově by měly mít šanci na získání peněz i novostavby. Program bude dotován z aukcí emisních povolenek a posvětil ho už i premiér Petr Nečas.

Podle ministra životního prostředí Tomáše Chalupy je to jediný program, který pomůže s aplikací evropské směrnice. Oproti dotačnímu programu Zelená úsporám, na který právě Zelená úsporám 2 navazuje, se ale sníží výše dotace. V Zelené úsporám to bylo v průměru 67 %, nově by se výše podpory na zateplování měla pohybovat okolo 30-40%. Dle analýzy ministerstva životního prostředí by mělo do ekologických projektů putovat zhruba 70 miliard korun. Záleží to hlavně na cenách emisních povolenek, jejichž cena je ale v současnosti poměrně nízká.

Vlastníkům bytových domů se taktéž zvýšila šance, že od příštího roku budou moci žádat Státní fond rozvoje bydlení(SFRB) o výhodné úvěry na opravy svých nemovitostí. Vláda schválila poslanecký návrh zákona, který má fondu umožnit půjčovat na modernizace domů. Peníze na úvěry poskytne fondu bydlení Evropská unie. Pilotní projekt bude mít v roce 2013 k dispozici 600 milionů korun.

Finance na úvěry budou pocházet z unijního nástroje s názvem Jessica. Ten slouží hlavně na podporu rozvoje městských oblastí. Částka 600 milionů korun, která je ve FN Jessica k dispozici pro rok 2013, je považována za startovací.

Na rozdíl od dosud používaných dotačních titulů se tak okruh příjemců podpory nebude zužovat. Program Nový panel v minulých letech poskytoval na podporu modernizací bytových domů „úrokové dotace“. Podle prvních propočtů se podle předkladatelů ukazuje, že by oprava domu mohla být s nízkoúročeným úvěrem až o 100.000 korun levnější, než byla při využití programu Panel.

Výhodou oproti dosud poskytovaným dotacím bude nejen nízké úročení a možnost rozložení splácení až na 30 let, ale také výše úvěru: v připravovaném znění programu Panel 2013+ je navrhováno poskytnutí úvěru až do výše 90% uznatelných nákladů.

Autor: Martina Sedláčková, VašePodpora.

EEEF – EVROPSKÝ FOND PRO ENERGETICKOU ÚČINNOST (EUROPEAN ENERGY EFFICIENCY FUND)

Cílem fondu je poskytovat podporu projektům přispívajícím k energetické účinnosti a využívání obnovitelných zdrojů, zejména v městském prostředí. Žadatelům je oficiálně k dispozici teprve od července 2011 a ačkoliv je primárně určený místním, regionálním a celostátním institucím veřejného sektrou, podpora bude zpřístupněna i pro podnikatelský sektor. Aktuální rozpočet, kterým fond zpočátku disponuje, je alokován ve výši 265 milionů eur.

Využijte služeb CYRRUS ADVISORY pro získání potřebných informací a úspěšnou realizaci vašich projektů pomocí inovativních evropských programů.

Období programu:

Program je vyhlášen od července 2011, uzavření není specifikováno

Rozpočet:

Celkový rozpočet programu je 265 milionů euro, maximální výše podpory konkrétního projektu není stanovena

Žadatelé:

Místní a regionální orgány, korporace, státní správy, malé a střední podniky, asociace

Výzva k předkládání žádostí:

Kontinuální příjem žádostí

Popis:

Fond na podporu iniciativ v oblasti energetické účinnosti a obnovitelné energie. Podpora je poskytována formou „junior debts“, mezaninových nástrojů, záruk, vlastního kapitálu, stejně jako leasingových půjček a forfaitingu. Kromě toho je 20 mil euro z finančních prostředků k dispozici pro technickou pomoc v souvislosti s přípravou projektů (srovnatelné s European Local Energy Assistance Facility-ELENA).

Priority:

Dne 1. července 2011, Komise, Evropská investiční banka (EIB), Cassa Depositi e Prestiti (CDP) a Deutsche Bank spustila nový Evropský fond pro energetickou účinnost (EEE-F) jako součást evropského energetického programu pro hospodářské oživení (EEPR). EEE-F bude investovat do úspor energie, energetické účinnosti a využívání obnovitelných zdrojů energie, zejména v městském prostředí pro dosažení minimálně 20% úspory energie nebo skleníkové plyny/CO2 snižování emisí.

Cíle:
 • Přispět k zmírnění klimatických změn
 • Dosáhnout ekonomické udržitelnosti fondu
 • Přilákat soukromý a veřejný kapitálu do financování klimatu
Financované akce:

Nástroj bude používán pro udržitelné energetické projekty, zejména v městském prostředí. To se týká zejména projektů:

 • Veřejné a soukromé budovy zahrnující energetickou účinnost a obnovitelné zdroje energie včetně energeticky účinného (šetrného) řešení na základě využití informačních a komunikačních technologií (ICT);
 • Investice do energeticky vysoce účinné kombinované výroby tepla a elektřiny, včetně mikro-generace, a dálkového vytápění / chlazení sítě, zejména z obnovitelných zdrojů energie;
 • Decentralizované obnovitelné zdroje energie vložené do lokálních (místních) nastavení a jejich integrace do elektrických rozvodných sítí;
 • Mikrovýroby z obnovitelných zdrojů energie;
 • Čistá městská doprava pro podporu zvyšování energetické účinnosti a integrace obnovitelných zdrojů energie s důrazem na veřejnou dopravu, elektrický a vodíkový pohon a snížení emisí skleníkových plynů;
 • Místní infrastruktura, včetně účinného osvětlení venkovní veřejné infrastruktury, jako je pouliční osvětlení, řešení uchovávání elektrické energie, inteligentní měření spotřeby a inteligentních sítí, které tvoří plné využití informačních a komunikačních technologií;
 • Energetická účinnost a obnovitelné energetické technologie s inovací a ekonomickým potenciálem s využitím nejlepších dostupných postupů.

Zdroj: www.eeef.eu

Autor: Jan Dobiáš

test

RSFF – FINANČNÍ NÁSTROJ NA SDÍLENÍ RIZIKA (RISK SHARING FINANCE FACILITY)

Finanční nástroj na sdílení rizika je založen na principu sdílení úvěrového rizika mezi Evropským společenstvím (ES) a Evropskou investiční bankou (EIB) pro vybrané typy projektů z oblasti vědy, výkumu a inovací. Trh s rizikovými úvěry dle EIB v Evropě prakticky neexistuje a zvláště pro středně velké podniky s ratingem investičního a spekulativního stupně (BBB-, BB+ ) lze velmi obtížně získat úvěr na rizikové projekty.

Pro vymezené období tak každá instituce (Evropská komise, EIB) vyčlenila finanční prostředky ve výši 1 mld. €, které mají sloužit jako prostředky pro pokrytí zvýšeného úvěrového rizika. To umožňuje EIB poskytnout prostředky na samotné úvěry v celkové alokaci až 10 mld. € podnikům se zhoršeným přístupem k běžným bankovním produktům. Tento nástroj tak není určen pro společnosti s vysokým ratingem. EIB naopak nevylučuje možnost poskytnutí úvěru univerzitám a výzkumným institucím. Každý jednotlivý projekt bude vyhodnocen dle kritérií EIB a na základě rizikovosti bude pro něj určena úroková sazba ve výši odpovídající pokrytí veškerých nákladů na zapůjčené peníze. Úroková sazba se tak může mezi jednotlivými projekty lišit.

Výhody z poskytnutého úvěru lze spatřovat v dominantním postavení EIB (rating AAA), což předurčuje přístup k finačním prostředkům za velmi výhodných podmínek, stejně jako status EIB, jakožto neziskové organizace poskytující úvěry bez ziskových přirážek. Využijte služeb CYRRUS ADVISORY pro získání potřebných informací a úspěšnou realizaci vašich projektů pomocí inovativních evropských programů.

Období programu:

2007 – 2013

Rozpočet:

Celkový rozpočet programu je 2 miliardy euro, maximální výše podpory konkrétního projektu není stanovena

Žadatelé:

Výzkumná centra, korporace, Malé a střední podniky, univerzity, banky

Výzva k předkládání žádostí:

Kontinuální příjem žádostí

Popis:

Alokace kapitálu nebo úvěrové záruky ve prospěch společností s intenzivním výzkumem nebo výzkumnými projekty s vysokou mírou nejistoty a rizika

Dotčené oblasti:

Výzkum, doprava, energie, průmysl, inovace, nové technologie, telekomunikace

Evropská unie, kandidátské země, Evropský hospodářský prostor, Švýcarsko

RSFF, část 7. rámcového programu EU pro výzkum (7. RP) a programu EIB pro výzkum a inovace, bude částečně pokrývat finanční rizika nesená EIB při financování vymezeného typu činnosti. Příspěvek ve výši 1 miliardy EUR ze 7. rámcového programu a EIB (od každého zvlášť) má proto uvolňovat miliardy dodatečného financování v této oblasti.

Cíle:

Zlepšit přístup k financování dluhu pro organizátory výzkumu a inovací pomocí EU a EIB, podílejících se na nesení rizika.
Toto přenesení (spolusdílení) rizika bude kryto prostřednictvím kapitálových alokací a opatření, nesením rizika EIB při půjčce organizátorům, či zárukami za úvěry finančních zprostředkovatelů (např. banky v členských státech).

Priority:

RSFF bude zvýhodňovat zejména speciální náročné výzkumy středně velkých společností, malých a středních podniků i výzkumné infrastruktury a dalších velkých výzkumných podniků, jako jsou společné technologické iniciativy (JTI). RSFF není otevřen jen pro právnické osoby zapojené do 7. rámcového programu a projektů Eureka, ale také pro všechny právnické osoby a projekty, které provádějí činnosti VVI (věda, výzkum, inovace) a přispívají k výzkumným cílům EU.

Financované akce:
 • Základní nebo elementární výzkum
 • Aplikovaný nebo průmyslový výzkum
 • Experimentální nebo předkonkurenční rozvoj
 • Definice fáze nebo studie proveditelnosti
 • Průkopové a demonstrativní aktivity

RSFF podporuje i rozvoj evropských výzkumných iniciativ, včetně výzkumné infrastruktury a evropských technologických platforem, společných technologických iniciativ a projektů realizovaných v rámci programu Eureka.
Rozsah způsobilých aktivit je široký a sahá od tradičních „Brick and Mortar Investment” do zařízení až po oblasti měkkých investic, jako jsou výzkum a vývoj provozních nákladů, platy výzkumných pracovníků, řízení a pomocný personál, služby, spotřební materiál, práv duševního vlastnictví pořízení nebo náklady na ochranu a za určitých podmínek, leasing a odpisy.

Zdroj: www.eib.org, www.czelo.cz

Autor: Jan Dobiáš

CEB – úvěry na zlepšení úrovně v městských a příměstských oblastech

Dotační podpora se pomalu přesouvá od nenávratné finanční pomoci k zárukám a zvýhodněným úvěrům. CYRRUS ADVISORY přináší základní informace o možnostech podpory od Rozvojové banky Rady Evropy (CEB) a také pomoc s úspěšným získání uvedených finančních prostředků.

Rozvojová banka Rady Evropy (CEB)

CEB neposkytuje dotace. Poskytuje však záruky a úvěry svým členským státům. Úvěry jsou poskytovány na realizace sociálních projektů za finančně výhodných podmínek.

Částka: roční rozpočet je určen v závislosti na poptávce.

Trvání: 2010-2014

Výše úvěru: až 50 % celkových nákladů projektu.

Dotčené oblasti: zaměstnanost, sociální věci, územní plánování, veřejná správa, zemědělství-rybolov, místní rozvoj, vzdělávání-školení.

Pro koho je podpora určena: místní a regionální orgány, korporace, federace odborových svazů, správní státy, komory, rozvojové NNO, banky, investiční fondy.

Regiony: Evropská unie, kandidátské země, evropský hospodářský prostor, Švýcarsko, Balkán.

Cíle

Zlepšení podmínek ve venkovských oblastech pro regiony, které se vyznačují nízkou hustotou obyvatelstva nebo nízkou mírou aktivit v oblastech jako je zemědělství, lesnictví a rybaření.

Kritéria

Určeno pro regiony, vyznačující se nízkým počtem obyvatel v oblasti jako je zemědělství, lesnictví a rybolov.

Financované akce

Možnost těchto úvěrů se vztahuje na výstavbu či rekonstrukci městské infrastruktury nebo modernizaci venkova ve prospěch veřejných subjektů na vnitrostátní nebo místní úrovni. Tzn. např. rozvoj průmyslových zón, silniční infrastruktury, údržba místní dopravní sítě ve venkovských oblastech, závlahové projekty zahrnující budování vodních hrází a související infrastruktury.

Autor: Miroslav Slatinský

Nabídka účetních služeb spojených s dotacemi

V rámci poskytovaného poradenství se setkáváme s rozličnými typy podnikatelů. Základní poskytované služby jsou proto rozděleny dle jednotlivých podnikatelských situací:

 • Začínající podnikatel
 • Etablovaná společnost
 • Etablovaná společnost realizující vlastní výzkum a vývoj

A) Začínající podnikatel

Úvodní poradenství

 • Podle stávajících i plánovaných potřeb klienta je možné stanovit účetní postupy, navolit účetní osnovu, připravit a dál doplňovat vnitropodnikové směrnice, připravit typy ekonomických výstupů, které bude jednatel (ředitel) potřebovat (např. saldo pohledávek, přehled nákladů proti tržbám, jednotlivá střediska…) stanovit plán odpisů hmotného majetku, stanovit pracovní pozice, náplně pracovních pozic, mzdovou politiku atd.

Pokračující poradenství, dohled

 • Kontrola plánovaných postupů, dodržování a doplňování vnitropodnikových směrnic, tvorba interních dokladů, konzultace změn daňových zákonů, mzdových zákonů, kontrola dokladů, případně zpracování konfirmačních dopisů.

Závěrkové úkony

 • Vyčíslení a správnost saldokontních účtů,  doložení zůstatku všech účtů, příprava dohadných položek, časového rozlišení, stanovení daňových a nedaňových nákladů a výnosů, výpočet odpisů, případně navržení přerušení odpisů v návaznosti na výsledek hospodaření,
 • Rozpočítání plateb leasingů na daňové náklady, náklady příštích období a jeho správného zaúčtování do příslušného daňového období ,
 • Závěrkové sestavy ve mzdách, evidenční listy, provedení ročního zúčtování mezd.

Daňová přiznání, statistika

 • Zpracování (poradenství) veškerých daňových přiznání, vyúčtování ze záv. činnosti,
 • Zpracování závěr. rozvahy a výsledovky, zpracování povinné přílohy k Přiznání DPPO,
 • Zpracování statistických výkazů.

B) Etablovaná společnost

Veškeré služby, které jsou poskytovány začínajícím podnikatelům, dále dle potřeby:

 • vnitropodniková kontrola dodržování principů účetnictví, zejména vnitropodnikových směrnic, interních dokladů, zápočtů pohledávek, závazků,
 • vnitropodniková kontrola nákladů daňových, nedaňových.

Žádosti o úvěr

 • Příprava podkladů – zejména ekonomické rozvahy a výsledovky uzavřeného období,
 • Zpracování ekonomických tabulek s dlouhodobým výhledem (podle aktuálního požadavku banky) podklady korespondují nejen s cash flow, ale zejména se skutečným a plánovaným vývojem společnosti, zahrnutí případného úvěru, jeho splácení, pořízení př. hmotného majetku z tohoto úvěru, vypočítané odpisy z uvedeného HM, předpoklad např. kolaudace, stěhování, zohlednění zvýšení objemu výroby či obchodu, promítnutí zvýšených mzdových nákladů,  respektive veškerého dění firmy.

Dokládání oprávněnosti

 • Čerpání úvěru podle požadavků banky,
 • Čtvrtletně vypracování ekonomických tabulek, případně srovnání s původním plánem, odůvodnění rozdílů.

Příprava podkladů pro dotace

 • V návaznosti na rozsah a podmínky dotace stanovení možnosti „hlídání“ účelu, nákladů, výdajů, upravení  účtové osnovy, případně členění na střediska či zakázky, vypracování příslušné vnitropodnikové směrnice, nastavení postupů kontroly, zodpovědnost pracovníků,
 • Vypracování ekonomických tabulek s výhledem na požadované období, (rozvaha, výsledovka, cash flow, a samozřejmě zpracování samotné žádosti o dotace, zajištění veškerých příloh, kompletace žádosti.

Po přiznání dotace

 • Důsledná kontrola a dohled nad dodržením účelu dotace, předkládání výsledků poskytovateli dotace. „Hlídání“ účelu, nákladů, výdajů, úpravu účtové osnovy, případné členění na střediska či zakázky, vypracování příslušné vnitropodnikové směrnice, nastavení postupů kontroly, vypracování ekonomických studií a auditů projektu, tedy kompletní pomoc s monitoringem a úspěšnou realizací projektu.

C) Etablovaná společnost realizující vlastní výzkum a vývoj

Kompletní optimalizace daňového procesu

 • Při realizaci vlastního výzkumu a vývoje, podle ustanovení §34 odst.4 a 5 Zák o dani z příjmu, lze uplatnit až 100% odečet výdajů na výzkum a vývoje od základu daně z příjmu. Ze základu daně, tedy rozdílem mezi výnosy a náklady, je možné „znovu“ odečíst náklady související s výzkumem a vývojem.
 • Výzkum a vývoj není rutinní zkoumání, standartní vývoj software, administrativa, běžné použití znalosti, zaznamenávání, pozorování, stálé analýzy, výroba využitelná pro všechny průmyslové situace apod. Základním kritériem pro odlišení výzkumu a vývoje od ostatních činností je vždy přítomnost ocenitelného prvku novosti. Více informací…