Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS
Kontakty

Vzdělávací akce

Podporováno bude realizování vzdělávacích projektů (tj. školení, odborné vzdělávání) v oblasti zemědělství a lesnictví. Z důvodu zajištění kvality budou vzdělávací projekty moci realizovat pouze ty subjekty, které získají k této činnosti akreditaci Ministerstva zemědělství. Každé vyhlášené výzvě k předkládání žádostí o dotaci bude předcházet akreditace. Pro účely této operace se vzdělávací akcí rozumí část vzdělávacího projektu určená jedné skupině účastníků. Vzdělávací projekt pak může být složen z více vzdělávacích akcí, které se však musí uskutečnit v průběhu 24 měsíců. Podporu lze poskytnout vzdělávacím subjektům na neinvestiční výdaje sloužící k zabezpečení a provádění vzdělávacích projektů (školení), které odpovídají účelu podpory. Minimální počet účastníků jedné vzdělávací akce je 5.

Kdo může žádat o dotaci:

 • Příjemcem podpory je subjekt zajišťující vzdělávací akce. Subjekt musí být k této činnosti akreditovaný Ministerstvem zemědělství.

Kdy můžete žádat o dotaci:

 • Žádosti o dotaci můžete podávat pouze v rámci výzvy vyhlášené pro danou oblast podpory.

Výše podpory:

 • Podpora se poskytuje jako příspěvek na vynaložené způsobilé výdaje, a to ve výši 85 % způsobilých výdajů.
 • Maximální výše způsobilých výdajů, ze kterých je stanovena dotace, je 1 mil. Kč na projekt. Minimální výše způsobilých výdajů, ze kterých je stanovena dotace, je 50 tis. Kč na projekt.

Příklady podporovaných aktivit:

 • Podporu lze poskytnout na neinvestiční výdaje sloužící k zabezpečení a provádění vzdělávacích akcí, které odpovídají účelu podpory. Podpora bude poskytována pouze na takové vybavení, které bude spotřebováno v rámci vzdělávacího projektu. Způsobilé jsou konkrétně náklady na:
  • mzdu (např. mzda lektorů, mzdové náklady vzdělávacího subjektu v přímé souvislosti s realizací vzdělávací akce),
  • cestovní výdaje,
  • výukové materiály a pomůcky,
  • občerstvení účastníků,
  • propagaci vzdělávací akce,
  • nákup služeb pro zajištění vzdělávací akce,
  • nákup kancelářských potřeb,
  • technické zabezpečení (např.: pronájem sálu či učebny, pronájem informační techniky a technologií),
  • výdaje spojené s pořádáním vzdělávací akce, resp. exkurze.

Specifika a omezení:

 • Projekt lze realizovat na území České republiky, v případě, že je konečným beneficientem podpory nezemědělský, nepotravinářský nebo nelesní MSP lze projekt realizovat na území ČR vyjma měst s počtem obyvatel nad 100 000.
 • Subjekty zajišťující předávání znalostí mají k plnění tohoto úkolu příslušné kapacity v podobě kvalifikovaných zaměstnanců a pravidelné odborné přípravy.
 • Projekt se nevztahuje na akce, které tvoří součást běžných programů nebo systémů středního a vyššího vzdělávání.

Jak postupovat, pokud máte zájem o dotaci:

Všechny aktuální výzvy >

Kontakt

 • Dotační linka
  Rádi vám bezplatně poskytneme potřebné informace o dotacích. Následně můžete využít naši pomoc při zpracování žádosti o dotaci, výběrovém řízení na dodavatele a v realizační fázi projektu.

Loading...
Loading...