DOTAČNÍ NOVINY

Nové až 90% dotace pro podnikatele


Vážení příjemci dotačních novin. V dubnovém čísle našeho měsíčníku se dočtete o možnostech čerpání dotací na pořízení úklidových, zametacích a kropicích vozů, nových kotlů nebo patentových licencí. Dále zde naleznete informace o možnostech získání finančních prostředků na modernizaci budov, informačních systémů a strojních zařízení pro soukromé subjekty v Ústeckém a Moravskoslezském kraji. Kromě toho se dozvíte jak financovat cestovní a pobytové náklady výzkumných pracovníků. Vlastníci lesů se v dotačních novinách dozví o možnostech dotace na opatření zaměřená na udržitelné využívání lesní půdy.

Příjemné čtení přeje redakce portálu www.dotacni.info.

Pokud Vám nebude cokoliv jasné a budete potřebovat konzultovat možnosti dotace pro Vaše projekty, neváhejte se na mě kdykoliv obrátit.

Ing. Petra Králíčková
Konzultantka CYRRUS ADVISORY, a.s. KONZULTUJTE MOŽNOSTI DOTACÍ PRO VAŠE PROJEKTY


 Aktuálně otevřené výzvy z Operačního programu Životní prostředí

Povolte ve vašem emailovém klientu zobrazování obrázků
Operační program Životní prostředí umožňuje do 30. 5. 2014 získat až 90% dotaci na pořízení úklidových zametacích a kropicích vozů, vodních, skrápěcích, odprašovacích a mlžících zařízení či výsadbu a regeneraci izolační zeleně oddělující průmyslové a komerční areály od obytné zástavby. Stejné podmínky platí i v případě využití dotací na pořízení nízkoemisních spalovacích zdrojů s výkonem do 5 MW. Do 30. 6. 2014 lze využít dotaci na rekonstrukci spalovacích zdrojů s výkonem větším než 5 MW s cílem snížit emise NOx, SO2 a prachových částic. Rovněž můžete rekonstruovat nespalovací zdroje emisí ve vašem areálu či pořídit dodatečná zařízení pro záchyt emisí, pro které jsou stanoveny emisní a imisní limity. Do 30. 6. 2014 můžete také získat až 90% dotaci na pořízení strojů a technologií vedoucích k omezení emisí VOC.

 Rozvíjejte podnikání v Ústeckém a Moravskoslezském kraji

Do 15. 5. 2014 mohou fyzické a právnické osoby s doložitelnou minimálně jednoletou aktivní podnikatelskou historií získat dotaci na pořízení, modernizaci hmotného či nehmotného majetku (budov, pozemků, informačních systémů, strojů a zařízení), pokud tím zajistí vznik minimálně 1 pracovního místa pro zaměstnance na hlavní pracovní poměr. Získat lze až 90% dotaci v maximální výši 5.500.000 Kč. Doplňující informace o aktuální výzvě naleznete zde.

BEZPLATNÁ ZELENÁ LINKA VOLEJTE 800 443 300

 Vyhlášení výzev z OP Podnikání a inovace se blíží!

Vyhlášení rychloobrátkových výzev v rámci OP Podnikání a inovace 2007-2013, které by měly být vyhlášeny na přelomu dubna a května je na spadnutí! Program Rozvoj poskytuje možnost malým a středním podnikům získat dotace na pořízení nových strojů na realizaci projektů zvyšujících efektivnost procesů, na pořízení patentových licencí na know-how či řídící software k pořizovaným strojům a zařízením. Dále by měl být otevřen program Inovace nebo Potenciál tedy znovu dotace na nové stroje nebo dotace na podporu vzniku nebo rozšíření vývojového centra zaměřeného na výzkum, vývoj a inovaci výrobků či technologií, které najdou své uplatnění ve výrobě podporovaných odvětví. Nepromeškejte šanci a využijte dotaci pro zefektivnění Vašeho podnikání! Více informací se dozvíte zde.

 Státní zemědělský intervenční fond umožňuje podávat žádosti o platbu na Lesnicko-environmentální opatření pro rok 2014

Žádost o dotaci v rámci Lesnicko-environmentálního opatření a opatření Natura 2000 v lesích je možné podávat nejpozději ke dni 15. 5. 2014. Projekty, na které lze získat finanční podporu, jsou zaměřené na udržitelné využívání lesní půdy a zachování hospodářského souboru lesního porostu z předchozího produkčního cyklu. Žádosti o dotaci mohou podat elektronickou formou pomocí Portálu farmáře SZIF pouze způsobilí žadatelé.


 Startují Stáže pro mladé II!

Povolte ve vašem emailovém klientu zobrazování obrázků
Jak jsme Vás již informovali v minulém čísle dotačních novin, byl schválen projekt Stáže pro mladé II umožňující získat studentům posledních ročníků praktické zkušenosti z oboru, který studují. Od 5. května 2014 bude spuštěno vypisování karet jednotlivých stáží, ke kterým se později budou moci přihlašovat zájemci o stáž. Bližší informace o výhodách tohoto projektu, včetně kompletního seznamu nabízených pracovních míst naleznete zde.

 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy podporuje česko-argentinské výzkumné projekty

Do 15. 5. 2014 mohou způsobilí žadatelé podávat své projekty do otevřené výzvy společných Česko-Argentinských výzkumných projektů s dobou řešení 2015-2016. V rámci aktivity mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji na podporu mobility výzkumných pracovníků a pracovnic lze financovat cestovní a pobytové náklady výzkumných pracovníků cestujících do zahraničí. Kdo může do otevřené výzvy žádosti podávat a jaké vědní oblasti jsou podporované, se dozvíte zde.
Společnost CYRRUS ADVISORY, a.s., je stabilní partner na poli poradenství v oblasti dotací, investičních pobídek, rizikového kapitálu a mezinárodních konzultačních služeb. Naši konzultanti a konsorcium odborníků z oblastí celého dotačního spektra jsou připraveni pomoci Vám s kompletní realizací projektu a získáním potřebných finančních prostředků. Společnost má pobočky v Praze, Brně, Písku a taktéž přímo v Bruselu.

Dotační noviny realizuje redakce poradenské společnosti CYRRUS ADVISORY, a.s. Rozesílání e-mailu a doprovodné marketingové aktivity zajišťuje společnost Manaba Development LLC.
Copyright © 2014 Cyrrus Advisory, a.s., Všechna práva vyhrazena.

Naše adresa:
Cyrrus Advisory, a.s.
Veveří 111, Brno, Czech Republic
Brno 616 00
Czech Republic