DOTAČNÍ NOVINY

PRVNÍ DOTAČNÍ NOVINY V ČR - INFORMAČNÍ SERVIS ZDARMADovolte, abych Vám představila slavnostní první číslo Dotačních novin. První elektronický měsíčník v České republice specializující se na oblast dotací si klade za cíl přinášet našim čtenářům užitečné informace o nových příležitostech v oblasti financování Vašich projektů prostřednictvím dotačních fondů. Dotační noviny Vás budou zavčas informovat o důležitých termínech, změnách v operačních programech a výzvách, radit v samotném procesu získávání dotace, přinášet analýzy a další relevantní obsah z oblasti ekonomiky a podnikání. Doufám, že se pro Vás Dotační noviny stanou užitečným zdrojem informací, společníkem ve světě dotací a taktéž zajímavým čtením. 

Pokud Vám nebude cokoliv jasné a budete potřebovat konzultovat možnosti dotace pro Vaše záměry, neváhejte se na mě kdykoliv obrátit.

Mgr. et Mgr. Stanislava Hrabcová
Vaše osobní konzultantka z CYRRUS ADVISORY, a.s. 


KLIKNĚTE PRO BEZPLATNOU KONZULTACIPovolte ve vašem emailovém programu zobrazování obrázků

 8 programů, díky kterým získáte dotaci na nové zaměstnance

Chcete získat příspěvek na nového zaměstnance? Zaškolit si nové pracovníky nebo si ověřit pracovní nasazení nového kolegy bez nutnosti investovat peníze do mezd? Zmapovali jsme pro Vás 8 programů podporovaných ze strukturálních fondů EU, které pokryjí náklady na zaučení nových kolegů až po dobu 1 roku. Nezaměstnanost v České republice dosáhla v březnu letošního roku rekordní výše. Veřejná správa ČR a komise EU proto podporují řadu projektů, které vedou ke snižování nezaměstnanosti a pomáhají získat praxi a pracovní uplatnění pro absolventy, mladé do 30 let, studenty, nezaměstnané a další skupiny znevýhodněné na trhu práce.
Tyto projekty jsou firmami hojně využívány, mimo jiné také proto, že výhodnost nabídky podporuje možnost přenechat administrativní zátěž spojenou se žádostí specialistům a zcela tak předejít komplikacím a zbytečným časovým ztrátám. Pokud se pro tyto programy rozhodnete, získáte nejen významnou finanční podporu (průměrně 80 000 Kč na 1 pracovníka), ale rozšíříte také kapacitu lidských zdrojů a do budoucna generujete vyšší zisk. Víme, o čem mluvíme - pomohli jsme již desítkám klientů k získání dotace na stáže a mzdové příspěvky. O 8 nejzajímavějších programech a jejich specifikách se dozvíte v samotném článku...

ZAJISTÍME VÁM ZAMĚSTNANCE I S DOTACÍ
 
CYRRUS ADVISORY, a.s. ve spolupráci s dceřinou společností SOCIAL ADVISORY, s.r.o. nabízí kompletní realizaci náboru zaměstnanců včetně zprostředkování mzdových příspěvků, administraci dotace a monitoringu nových dotačních výzev v oblasti zaměstnanosti.
  •   Vybereme Vám vhodného kandidáta (či užší výběr, ze kterého si již sami vyberete).
  •   Ověříme jeho schopnosti.
  •   Získáme na něj dotaci.
  •   A vy získáte nového zaměstnance s finančním příspěvkem.

U běžné personální agentury zaplatíte v průměru 40 000 Kč za zprostředkování vhodného zaměstnance. S námi získáte nejen vhodného zaměstnance, ale díky dotaci finance naopak obdržíte. Nejlepší na tom je, že se nemusíte o nic starat. Všechny náležitosti za Vás vyřídíme.

INFORMUJTE SE NA ČÍSLE + 420 538 705 774
NEBO KLIKNĚTE ZDE PRO VÍCE INFORMACÍPovolte ve vašem emailovém programuu zobrazování obrázků
 S dotacemi se podařilo
V únoru 2015 je plánováno uvedení vodní elektrárny na Labi u města Štětí do běžného provozu. S projektem přišla a následně jej realizuje Energeia, o.p.s., společnost zaměřující se na poskytování a podporu neziskových obecně prospěšných služeb. Vodní elektrárna Štětí s výkonem 5,2 MW a průměrnou roční výrobou energie 31,5 GWh bude generovat příjmy, které hodlá Energeia v prvé řadě věnovat do provozu dětského hospice v Malejovicích ve spolupráci s Nadačním fondem Klíček. S naší pomocí se podařilo na tento projekt o celkové hodnotě 960 mil. Kč získat 100 milionů korun z dotačních fondů (OPPI). Více se lze o tomto zajímavém projektu dozvědět na oficiálních stránkách či v reportáži zde.

Povolte ve vašem emailovém klientu zobrazování obrázků
 Konkurenceschopnost = inovace, to je to oč tu běží
Jak již titulek napovídá, podíváme se blíže na Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost na léta 2014 až 2020 (dále jen OP PIK), který je jedním z klíčových programů pro realizaci plánů sociálně ekonomického rozvoje společnosti. OP PIK se cíleně zaměřuje na podporu zásadních prvků, které výkonnost ekonomiky výrazně ovlivňují. Jde zejména o podporu projektů na rozvoj podnikání založeného na výzkumu a inovacích, dále na snížení energetické náročnosti v podnikatelském sektoru a zavádění progresivních technologií IT, zejména rozšiřování širokopásmového vysokorychlostního internetu. OP PIK je členěn standardním způsobem, tj. do 5 prioritních os. První 4 osy se zaměřují na realizaci projektů běžných žadatelů o podporu, pátá prioritní osa pak zajišťuje podmínky pro administraci samotného operačního programu.
Prioritní osy OP PIK:
1) Rozvoj podnikání založený na podpoře výzkumu, vývoje a inovací
2) Rozvoj infrastruktury a služeb podporujících podnikání ve znalostní ekonomice a internacionalizace podnikání
3) Udržitelné hospodaření s energií a rozvoj inovací v energetice
4) Rozvoj vysokorychlostních přístupových sítí k internetu a podpora moderních informačních a komunikačních technologií
5) Technická pomoc (příprava, efektivní řízení, monitorování, řešení oblasti auditu a kontroly)

Více o jednotlivých osách i s příklady konkrétních projektů se dočtete v celém článku...
Víte, že? 

Přijetím zákona o některých opatřeních ke zvýšení transparentnosti akciových společností a o změně dalších zákonů č. 134/2013 Sb., dochází ke dni 1. 1. 2014 k faktickému zániku anonymních akcií. Již nyní společnosti, které stále své anonymní akcie nepřevedly na akcie zaknihované nebo na akcie na jméno, nemohou čerpat kapitál z dotačních fondů, ani se účastnit výběrových řízení na veřejné zakázky. Akcionáři firem, které jim neumožní včasnou výměnu akcií, mohou také utrpět škodu v souvislosti s nemožností výkonu svých akcionářských práv, především u výplaty dividend. Navíc v souvislosti s novým zákonem o obchodních korporacích bude značně rozšířena odpovědnost členů statuárních a dozorčích orgánů, kteří za určitých okolností budou moci být donuceni uhradit škody vzniklé v důsledku jejich rozhodnutí nebo nečinnosti. V některých případech ručí členové orgánů celým svým majetkem. Naše společnost nabízí služby v souvislosti s automatickou i dobrovolnou změnou formy akcií (zajištění tisku případně zaknihování v Centrálním depozitáři, výměna původních akcií, dražba nepředložených akcií). Dalšími službami jsou zejména obsluha squeeze-out, koncentrace vlastnictví a ostatní přeměny společností. Pro více informací sledujte portál www.anonymni-akcie.cz nebo ohledně konzultace kontaktujte naší společnost.
 Náprava škod po povodních

MPO ČR připravilo na pomoc malým a středním podnikům a živnostníkům postiženým povodní, kteří zaznamenali výrazné škody na majetku provozovny, sadu doporučení a podpůrných opatření. Finanční podporu lze využít na nákup nového dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku, a také na technické zhodnocení majetku stávajícího. Míra podpory dosahuje 50 % investičních výdajů. Žádosti lze podávat do 30. 11. 2013. Pro více informací nás kontaktujte.

 Výzva č. 51 otevřena
 
Výzva s názvem Snížení příspěvku k imisní zátěži obyvatel omezením emisí z energetických systémů včetně CZT byla zveřejněna minulý týden Ministerstvem životního prostředí. V rámci této výzvy bude možno podporovat projekty zaměřené na výstavbu nového centrálního zdroje tepla, včetně rozvodů za účelem připojení nových zákazníků, náhradou spalovacích zdrojů ve stávajících objektech. Žádost o dotaci se vztahuje i na rekonstrukci stávajících rozvodů a případnou rekonstrukci centrálního zdroje tepla do 5 MW jmenovitého tepelného výkonu. Příjem žádostí je kontinuálně otevřen od 28. června do 31. října 2013.
Celý článek...
 Analýza OP Podnikání a inovace 2007 - 2013

Pomalu končící OP Podnikání a inovace (dále jen OPPI) byl zaměřen na zvýšení konkurenceschopnosti sektoru průmyslu a podnikání, včetně malých a středních podniků. Na základě dostupných údajů jsme zhotovili malé ohlédnutí za tím, do jaké míry se záměry tvůrců programu ohledně věcné a finanční struktury podařilo naplnit. O úspěšnosti programu, o tom co je to JEREMIE a jak budou tyto nástroje uplatňovány v programovém období 2014 - 2020 se dočtete v celém článku...
Společnost CYRRUS ADVISORY, a.s., je stabilní partner na poli poradenství v oblasti dotací, investičních pobídek, rizikového kapitálu a mezinárodních konzultačních služeb. Naši konzultanti a konsorcium odborníků z oblastí celého dotačního spektra jsou připraveni pomoci Vám s kompletní realizací projektu a získáním potřebných finančních prostředků. Společnost má pobočky v Praze, Brně a taktéž přímo v Bruselu.

Dotační noviny realizuje redakce poradenské společnosti CYRRUS ADVISORY, a.s. Rozesílání e-mailu a doprovodné marketingové aktivity zajišťuje společnost Manaba Development LLC.