DOTAČNÍ NOVINY

Tři nové výzvy OP Životní prostředí, dotace na zavádění ICT v územní veřejné správě


Standardně by Vám dotační noviny přišly až ke konci měsíce, ale vzhledem k faktu, že poslední únorový den byly vyhlášeny 3 nové výzvy OP Životní prostředí, vydáváme dotační noviny již dnes. Nabízí se již zcela jistě poslední šance k získání dotace z PO 2007-2013 na záměry protipovodňové ochrany, sběrné dvory, zlepšování kvality ovzduší, zateplení budov nebo budování obnovitelných zdrojů energie. Jedná se o rychloobrátkové výzvy s brzkým termínem uzávěrky příjmu žádostí, proto je nejvyšší čas se započetím příprav projektů i výběrových řízení.

Dále se dozvíte o možnostech dotací na zavádění ICT v územní veřejné správě a můžete se doptat na konkrétní dotace využitelné ve vašem kraji.

Příjemné čtení přeje redakce portálu www.dotacni.info.

Pokud Vám nebude cokoliv jasné a budete potřebovat konzultovat možnosti dotace pro Vaše projekty, neváhejte se na mě kdykoliv obrátit.

Mgr. Jana Valová
Konzultantka CYRRUS ADVISORY, a.s. KONZULTUJTE MOŽNOSTI DOTACÍ PRO VAŠE PROJEKTY

 Ministerstvo pro místní rozvoj podporuje zavádění ICT

Obce mohou využít podporu z Integrovaného operačního programu na další modernizaci stávající úrovně ICT. Aktuální výzva navazuje na projekty technologických center, díky nimž řada obcí zavedla v minulých letech elektronickou spisovou službu, digitalizaci dat nebo datové sklady. Výzva, která byla vyhlášena 14. 2. 2014, podporuje nový rozvoj služeb technologických center, nákup a instalaci bezpečnostních prvků, konsolidaci hardware a serverů se softwarovými aplikacemi a elektronizaci procesů a dat. Projektové žádosti budou přijímány do 30. června 2014, přičemž každý zájemce může podat pouze jeden projekt ve výši způsobilých výdajů od jednoho do šesti milionů korun. Jaké další podmínky musíte pro čerpání finanční podpory splňovat, se dozvíte zde.

BEZPLATNÁ ZELENÁ LINKA VOLEJTE 800 297 787

 Dotace na vodohospodářskou infrastrukturu a snižování rizika povodníPovolte ve vašem emailovém klientu zobrazování obrázků
Výzva nabízí možnost dotace projektům zaměřeným na zlepšení stavu povrchových a podzemních vod, zlepšení jakosti a dodávek pitné vody pro obyvatelstvo, dále na snížení obsahu nebezpečných látek ve vodách a na snížení rizika povodní, v neposlední řadě také např. na výstavbu či rekonstrukci čistíren vod, kanalizací a úpraven vod. Podívejte se na aktuální výzvu a zjistěte, které další projekty můžete z prioritní osy 1 dále realizovat. LVIII. Výzva podporující projekty prioritní osy 1 OPŽP je otevřena do 15. dubna 2014.

 Dotace na zlepšování kvality ovzduší a snižování emisí

Ministerstvo životního prostředí vyhlásilo výzvy, které umožňují čerpat dotace z prioritní osy 2 OP Životní prostředí. Získat lze dotace na zlepšování kvality ovzduší, modernizaci a ekologizaci kotelen, nákup kropicích a zametacích vozů, výsadbu a regeneraci izolační zeleně či výstavbu a obnovu systémů sledování kvality ovzduší. Podívejte se na aktuální LVIII. a LIX. výzvy a zjistěte, které další projekty můžete z prioritní osy 2 realizovat.

 Dotace na zateplení, úspory energií, OZE a udržitelné využívání zdrojů energie

Veřejný a neziskový sektor může získat dotaci na snižování spotřeby energie zlepšením tepelně technických vlastností obvodových konstrukcí budov, dále budou podpořeny projekty týkající se výroby tepla, elektřiny, kombinovanou výrobu elektrické energie a tepla či využívání odpadního tepla. Podívejte se na aktuální výzvu a zjistěte, které další projekty můžete z prioritní osy 3 dále realizovat. LX. Výzva podporující projekty z prioritní osy 3 je otevřena do konce dubna 2014.

 Dotace na odpadové hospodářství a odstraňování starých ekologických zátěží

Podpora projektům zaměřeným na integrované systémy nakládání s odpady, systémy odděleného sběru, skladování a manipulace s odpady, zařízení na využívání odpadů, zejména na třídění a recyklaci, jako jsou třídičky a úpravny odpadů, kompostárny a bioplynové stanice pro zpracování bioodpadů, dále pak projekty zaměřené na rekultivaci a odstranění skládek či odstraňování starých ekologických zátěží. Podívejte se na aktuální výzvu a zjistěte, které další projekty můžete z prioritní osy 4 dále realizovat. LVIII. Výzva podporující je otevřena do poloviny dubna 2014.


 Dotace na zlepšování stavu přírody a krajinyPovolte ve vašem emailovém klientu zobrazování obrázků
Výzva nabízí dotace na zpracování podkladů a vyhlášení soustavy Natura 2000, podporu biodiverzity, realizaci vegetačních opatření v krajině (výsadba a obnova remízů, alejí), dále pak projekty zaměřené na revitalizaci vodních toků, mokřadů a výstavbu poldrů a v neposlední řadě je také podpora určena na zakládání a revitalizaci významné sídelní zeleně, individuální zakládání a obnova parků, stromořadí, hřbitovů a městských či obecních lesoparků. Podívejte se na aktuální výzvu a zjistěte, které další projekty můžete z prioritní osy 6 dále realizovat. LVIII. Výzva podporující je otevřena do poloviny dubna 2014.

 Stav schvalování žádostí z Operačního programu Životní prostředí

Dle aktuálních informací z Ministerstva životního prostředí ČR si budeme muset počkat na výsledky žádostí podávaných do L. výzvy, prioritní osy 3., s termínem uzávěrky v listopadu 2013 až do června letošního roku, minimálně u projektů podávaných v posledních dnech příjmu žádostí o dotaci. Tuto situaci zapříčinilo velké množství přijatých žádostí v oblasti podpory 3.2 Realizace úspor energie a využití odpadního tepla u nepodnikatelské sféry.

Jelikož všechny projekty musí být realizovány do 30. 6. 2015, potažmo do konce roku 2015, je vhodné a žadatelům doporučujeme neprodleně začít s přípravou výběrových řízení. U výzev vyhlašovaných v roce 2014 toto platí ještě více, jelikož proces spojený s realizací veřejných zakázek s sebou nese časovou náročnost v řádech několika měsíců. Pro více informací v problematice veřejných zakázek nás neváhejte kontaktovat.

 Aktuální dotace ve vašem kraji

Stále pro Vás zlepšujeme a inovujeme naše služby tak, abychom Vám rychle přinášeli nejaktuálnější, nejzajímavější a nejpodrobnější novinky ze světa dotací! Díky unikátnímu internímu systému jsme schopni evidovat všechny aktuální výzvy z národních, mezinárodních i přeshraničních programů, podle krajů a regionů soudržnosti. Proto nás neváhejte kontaktovat, rádi vám sdělíme dotační příležitosti právě pro vaši organizaci.
Společnost CYRRUS ADVISORY, a.s., je stabilní partner na poli poradenství v oblasti dotací, investičních pobídek, rizikového kapitálu a mezinárodních konzultačních služeb. Naši konzultanti a konsorcium odborníků z oblastí celého dotačního spektra jsou připraveni pomoci Vám s kompletní realizací projektu a získáním potřebných finančních prostředků. Společnost má pobočky v Praze, Brně, Písku a taktéž přímo v Bruselu.

Dotační noviny realizuje redakce poradenské společnosti CYRRUS ADVISORY, a.s. Rozesílání e-mailu a doprovodné marketingové aktivity zajišťuje společnost Manaba Development LLC.
Copyright © 2014 Cyrrus Advisory, a.s., Všechna práva vyhrazena.

Naše adresa:
Cyrrus Advisory, a.s.
Veveří 111, Brno, Czech Republic
Brno 616 00
Czech Republic