DOTAČNÍ NOVINY

Mezinárodní Visegrádský fond, dotace na cyklostezky, čerpejte dotaci na podporu památek.


Vážení příjemci Dotačních novin. V květnovém čísle našeho měsíčníku zjistíte podrobnější informace o možnosti získání grantů z Visegrádského fondu. Zajímavou výzvu vyhlásilo Ministerstvo kultury. Do 30. 9. 2014 z ní lze čerpat dotaci na podporu památek UNESCO. Až do 30. 6. 2015 mohou vlastníci či správci infrastruktury získat dotaci na rekonstrukci a modernizaci silnic I. třídy. Obce, svazky obcí a příspěvkové organizace zřízené obcemi mohou až do 30.6 2015 čerpat dotaci ve výši 85 % na výstavbu či údržbu cyklistických stezek. Dotační noviny pro veřejný sektor nyní vychází i tištěné. Prohlédněte si nulté číslo, to další přijde už i do Vaší obce/města!

Příjemné čtení přeje redakce portálu www.dotacni.info.

Radomír Věntus
Pokud Vám nebude cokoliv jasné a budete potřebovat konzultovat možnosti dotace pro Vaše projekty, neváhejte se na mě kdykoliv obrátit.

Mgr. et Mgr. Radomír Věntus
Konzultant CYRRUS ADVISORY, a.s. KONZULTUJTE MOŽNOSTI DOTACE


 Mezinárodní Visegrádský fond

Cílem Mezinárodního Visegrádského fondu je přispívat k rozvíjení užší spolupráce mezi členskými státy a posilovat vzájemné vazby mezi lidmi. Mezi členské státy patří Česká republika, Maďarsko, Polsko a Slovensko. Fond poskytuje finanční prostředky na společné kulturní, vědecké, výzkumné a vzdělávací projekty, výměnu mládeže, podporu cestovního ruchu a přeshraniční spolupráci. Granty jsou udělovány v rámci několika programů, o kterých se podrobněji dočtete zde.


 Dotace na podporu památek UNESCOPovolte ve vašem emailovém klientu zobrazování obrázků
Zajímavou výzvu vyhlásilo Ministerstvo kultury na podporu zabezpečení označení, ochrany, zachování, prezentování a předávání budoucím generacím světového kulturního a přírodního dědictví. Dotace se vztahuje na rozvoj objektů zapsaných na Seznamu památek nebo těch, u kterých byl podán návrh na zápis či u kterých se tento návrh zpracovává. Z výzvy, která je vyhlášena do 30. 9. 2014 lze podpořit např. archivní výzkum, stavebně historické průzkumy, odborné expertizy, označení památek a související základní informace: konference, semináře, workshopy tematicky spojené s prezentací, publikační projekty zaměřené na různé cílové skupiny návštěvníků památek, zvláště pak na odborné monografické publikace. Podrobnější informace o výzvě naleznete zde.


BEZPLATNÁ ZELENÁ LINKA VOLEJTE 800 443 300


 Podpora rekonstrukce a modernizace na silnicích I. třídy mimo TEN-T

Z operačního programu Doprava, prioritní osy 4 je možné až do 30. 6. 2015 čerpat dotaci na dopravní projekty. O dotaci mohou žádat vlastníci/správci dotčené infrastruktury. Mezi podporované projekty patří zajištění kvalitní sítě silnic I. třídy, projekty zaměřené na modernizaci a odstraňování závad na silnicích I. třídy. Dále jsou to projekty zaměřené na budování obchvatů a zklidňování dopravy v obydlené zástavbě a v neposlední řadě také projekty vedoucí ke zvýšení bezpečnosti silničního provozu silnic I. třídy. Více informací o dalších podporovaných aktivitách se dočtete zde.

Dotační radar


 Dotace na cyklostezky

Ze Státního fondu dopravní infrastruktury je možné až do 30. 6. 2015 čerpat dotaci ve výši 85 % na výstavbu či údržbu cyklistických stezek. O dotaci mohou žádat obce, svazky obcí a příspěvkové organizace zřízené obcemi. Maximální výše příspěvku na jeden projekt činí 10 milionu korun. Podrobnější informace o této výzvě naleznete zde.

Společnost CYRRUS ADVISORY, a.s., je stabilní partner na poli poradenství v oblasti dotací, investičních pobídek, rizikového kapitálu a mezinárodních konzultačních služeb. Naši konzultanti a konsorcium odborníků z oblastí celého dotačního spektra jsou připraveni pomoci Vám s kompletní realizací projektu a získáním potřebných finančních prostředků. Společnost má pobočky v Praze, Brně, Písku a taktéž přímo v Bruselu.

Dotační noviny realizuje redakce poradenské společnosti CYRRUS ADVISORY, a.s. Rozesílání e-mailu a doprovodné marketingové aktivity zajišťuje společnost Manaba Development LLC.
Copyright © 2014 Cyrrus Advisory, a.s., Všechna práva vyhrazena.

Naše adresa:
Cyrrus Advisory, a.s.
Veveří 111, Brno, Czech Republic
Brno 616 00
Czech Republic