DOTAČNÍ NOVINY

PRVNÍ DOTAČNÍ NOVINY V ČR - INFORMAČNÍ SERVIS ZDARMA


Vážení představitelé obce,


dovolte, abych Vám představil slavnostní první číslo Dotačních novin. První elektronický měsíčník v České republice specializující se na oblast dotací si klade za cíl přinášet našim čtenářům užitečné informace o nových příležitostech v oblasti financování Vašich projektů prostřednictvím dotačních fondů. Dotační noviny Vás budou zavčas informovat o důležitých termínech, změnách v operačních programech a výzvách, radit v samotném procesu získávání dotace, přinášet analýzy a další relevantní obsah z oblasti ekonomiky veřejného sektoru i podnikání. Doufám, že se pro Vás Dotační noviny stanou užitečným zdrojem informací, společníkem ve světě dotací a taktéž zajímavým čtením. 

Pokud Vám nebude cokoliv jasné a budete potřebovat konzultovat možnosti dotace pro vaši obec, neváhejte se na mě kdykoliv obrátit.

Ing. Karel Valenta
Váš osobní konzultant z CYRRUS ADVISORY, a.s. 


KLIKNĚTE PRO BEZPLATNOU KONZULTACI


Povolte ve vašem emailovém programu zobrazování obrázků

 Aktuálně otevřené výzvy

Dne 26. 6. 2013 zveřejnilo Ministerstvo životního prostředí v pořadí 50. výzvu, která je mimo jiné určena
  • projektům zaměřeným na výstavbu a rekonstrukci zdrojů tepla využívajících obnovitelné zdroje energie (OZE)
  • výstavbu a rekonstrukci zdrojů pro kombinovanou výrobu elektrické energie a tepla využívajících OZE (bioplynové stanice)
  • realizace úspor energie (zateplení veřejných budov)
  • využívání odpadního tepla (rekuperace, výměníky). 
Výše dotace dle typu projektu dosahuje plnění až 90% a v rámci této prioritní osy 3 není povinnost předkládat projektovou dokumentaci a územní rozhodnutí.
Celý článek...

V rámci výzvy č. 50 můžete taktéž žádat o dotace na projekty zaměřené na ochranu přírody a úpravu krajiny. Příjem žádostí je kontinuálně otevřen v období od 27. června do 29. listopadu 2013. Šestá prioritní osa se zaměřuje na opatření s implementací soustavy Natura 2000, podporu regenerace urbanizované krajiny (výsadba zeleně, ochrana půdy, péče o památné stromy, zlepšení přírodních poměrů v lesích), realizaci prvků územních systémů ekologické stability, úpravám v krajině zvyšujícím biodiverzitu, retenční schopnosti krajiny a prevenci sesuvů půdy (podpora přirozených rozlivů v nivních plochách, úpravy omezující negativní důsledky povrchového odtoku vody, hodnocení neobnovitelných zdrojů včetně kvality zdrojů podzemních vod). Celý článek...Povolte ve vašem emailovém programuu zobrazování obrázků
 S dotacemi se podařilo
Od března do června tohoto roku probíhala v obci Ráječko v Jihomoravském kraji potřebná revitalizace zeleně na hřbitově. Projekt vznikl na začátku roku 2011 a obec požádala o dotaci z OPŽP, který koncem roku 2012 rozhodl o přidělení dotace. Projekt počítal s odstraněním poškozených, přerostlých a nevzhledných křovin a dosázením 46 stromů zejména jírovce, lípy, javory, okrasné jabloně a třešně, a dále 142 keřů a necelých 200 trvalek. Zeleň vhodně doplnila architekturu hřbitova a místo posledního odpočinku výrazně zkultivovala. Jsme rádi, že naše společnost mohla k realizaci projektu po konzultantské stránce přispět a zajistila financování prostřednictvím dotace.

KLIKNĚTE PRO BEZPLATNOU KONZULTACI

Povolte ve vašem emailovém klientu zobrazování obrázků
 Integrovaný regionální operační program
IROP opět připravuje Ministerstvo pro místní rozvoj ČR spolu s partnery na regionální, místní a  národní úrovni. Příprava programu  IROP má dvě základní fáze. První fáze byla dokončena na přelomu dubna a května 2013, a druhá  bude ukončena na přelomu září a října 2013. V listopadu se očekává projednání programu IROP vládou ČR a v prosinci předložení programu ke schválení Evropské komisi. 


Specifické cíle IROP:
1) Snižování regionálních rozdílů, využití místního potenciálu pro růst zaměstnanosti a posílení regionální konkurenceschopnosti regionů.
2) Zvýšení kvality života ve městech i na venkově a posílení role městských center jako přirozených pólů růstu v regionech.
3) Posílení veřejných služeb – a přístupu k nim – jako jednoho z pilířů zvyšování kvality života obyvatel, podpora vzdělanosti.
4) Zajištění udržitelného růstu regionu s důrazem na zlepšování životního prostředí. 

Celý článek...
Víte, že? 
Kořeny různých forem tzv. sociální ekonomiky sahají v kontextu naší společnosti do 17. století? Paradoxně to byl právě socialistický režim, který tradiční sociální ekonomiku zdeformoval a posléze úplně výmýtil. Sociální podnikání však nyní začíná být v České republice stále skloňovanějším pojmem a postupně tak vzrůstá míra propagace i zapojení společností do tohoto segmentu. Sociální podnikání v sobě spojuje ekonomickou, sociální a environmentální dimenzi, a je to tedy zjednodušeně podnik, který je ekonomicky životaschopný a zároveň odpovědný k přírodě i k lidem (například zaměstnává znevýhodněné). Jinými slovy přispívá ke zlepšení situace lokálně i globálně. Na sociální podnikání můžete čerpat finance z veřejných fondů, proto v rámci projektu SOCIAL ADVISORY pomáháme v rozjezdu sociálního podnikání.
 EHP a norské fondy

I když je programovací období skoro u konce (2009 - 2014), jsme trochu překvapivě na samém začátku. V únoru 2013 byla vyhlášena první výzva pro projekty z Fondu pro bilaterální spolupráci na národní úrovni. Další by měly následovat na podzim. Fond Evropského hospodářského prostoru (EHP) a Norské fondy, do kterých přispívá Island, Lichtenštejnsko a Norsko, mají za úkol snižovat ekonomické a sociální rozdíly v rámci 15 členských zemí EU ve střední a jižní Evropě. Obsahují celkem 11 tematických oblastí. Například obnovy historických památek a sbírek, různé kulturní akce, z oblasti životního prostředí jsou podporována opatření pro zachování biodiverzity a předcházení negativním vlivům, jež způsobují změny klimatu.
Celý článek...
 Výzva č. 51 otevřena
 
Výzva s názvem Snížení příspěvku k imisní zátěži obyvatel omezením emisí z energetických systémů včetně CZT byla zveřejněna minulý týden Ministerstvem životního prostředí. Příjem žádostí je kontinuálně otevřen v období od 28. června do 31. října 2013. V rámci této výzvy bude možno podporovat projekty zaměřené na výstavbu nového centrálního zdroje tepla, včetně nově vybudovaných rozvodů tepla a rozšiřování stávajících rozvodů za účelem připojení nových zákazníků, náhradou spalovacích zdrojů ve stávajících objektech. Žádost o dotaci se vztahuje i na rekonstrukci stávajících rozvodů a případnou rekonstrukci centrálního zdroje tepla do 5 MW jmenovitého tepelného výkonu.
Celý článek...
 Výběrové řízení zadavatelů postižených povodněmi 2013

V průběhu záplav, které nedávno postihly naše území, vydal Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (UOHS) postup pro použití zvláštních druhů výběrových řízení v souvislosti s katastrofou.  Dokument se nazývá: „Výklad postupu podle zákona o veřejných zakázkách pro zadavatele v oblastech postižených záplavami.“ Z pohledu zadavatele je základní otázkou, kdy a za jakých podmínek lze zjednodušené postupy použít, zejména s ohledem na běh času a již uplynulou dobu od skončení krizové situace. Podrobnější rozbor postupu v souvisejících výběrových řízeních dle tohoto výkladu přinášíme v článku...
Společnost CYRRUS ADVISORY, a.s., je stabilní partner na poli poradenství v oblasti dotací, investičních pobídek, rizikového kapitálu a mezinárodních konzultačních služeb. Naši konzultanti a konsorcium odborníků z oblastí celého dotačního spektra jsou připraveni pomoci Vám s kompletní realizací projektu a získáním potřebných finančních prostředků. Společnost má pobočky v Praze, Brně a taktéž přímo v Bruselu.

Dotační noviny realizuje redakce poradenské společnosti CYRRUS ADVISORY, a.s. Rozesílání e-mailu a doprovodné marketingové aktivity zajišťuje společnost Manaba Development LLC.