DOTAČNÍ NOVINY

DRUHÉ ČÍSLO NOVIN - Aktuální dotace ve Vašem kraji


Vážený pane, vážená paní


máme tu poslední srpnový týden, což znamená nejen, že se nám neodvratně blíží konec léta, ale také, že uplynul již měsíc od slavnostního prvního vydání Dotačních novin. Zasílám Vám tedy v pořadí druhé číslo DN s aktuálními novinkami. Velice nás v redakci potěšily reakce čtenářů na úvodní první číslo. Jsme rádi, že shledáváte informace v našich novinách užitečnými. Hodláme v tomto trendu pokračovat a tak Vám hned v prvním článku přinášíme pro každého z Vás ty nejrelevantnější informace - článek o možnostech dotací přímo ve vašem kraji. Určitě také nemiňte články o efektivním nakládání s odpady, o dotační podpoře rekultivace obecní zeleně a také o tom, jak zlepšit okolí obce prostřednictvím veřejně prospěšných prací.  

Pokud Vám nebude cokoliv jasné a budete potřebovat konzultovat možnosti dotace pro Vaše záměry, neváhejte se na mě kdykoliv obrátit.

Mgr. et Mgr. Stanislava Hrabcová
Vaše osobní konzultantka z CYRRUS ADVISORY, a.s. 


KONZULTUJTE MOŽNOSTI DOTACÍ PRO VAŠI OBEC
Povolte ve vašem emailovém programu zobrazování obrázků

 Dotační příležitosti - Jihovýchod

Druhý největší region soudržnosti ČR, region soudržnosti NUTS 2 Jihovýchod, je tvořený dvěma kraji - Jihomoravským a krajem Vysočina. Dotace z ROP Jihovýchod směřují do oblasti dopravy, rozvoje udržitelného cestovního ruchu a rozvoje měst a venkovských sídel. ROP Jihovýchod disponuje s celkovou částkou 720,36 mil. EUR.
V současném období jsou v tomto regionu aktuální 2 výzvy na rozvoj dopravní infrastruktury a urbanizačních center. První výzva pro Rozvoj dopravní infrastruktury v regionu byla vyhlášena 1. 8. 2013 a bude realizována do vyčerpání finančních prostředků, nebo dokud ji neukončí Výbor Regionální rady. V rámci této výzvy mohou žádosti předkládat kraje a organizace jím zřízené.

Uzávěrka výzvy pro rozvoj urbanizačních center a Projektů - Integrovaný plán rozvoje měst vyhlášené 21. 2. 2011 se blíží. Žádosti je možné předkládat maximálně do 31. 12. 2013 a do vyčerpání finančních prostředků, nebo do ukončení výzvy rozhodnutím Výboru Regionální rady. Podávat projektové žádosti mohou statutární města (Brno, Jihlava), organizace jimi zřizované, nestátní neziskové organizace, vzdělávací instituce, malí a střední podnikatelé. Podrobnosti k jednotlivým výzvám se dozvíte ve specializovaném článku.
Povolte ve vašem emailovém programuu zobrazování obrázků
 S dotacemi se podařilo
V únoru 2015 je plánováno uvedení vodní elektrárny na Labi u města Štětí do běžného provozu. S projektem přišla a následně jej realizuje Energeia, o.p.s., společnost zaměřující se na poskytování a podporu neziskových obecně prospěšných služeb. Vodní elektrárna Štětí s výkonem 5,2 MW a průměrnou roční výrobou energie 31,5 GWh bude generovat příjmy, které hodlá Energeia v prvé řadě věnovat do provozu dětského hospice v Malejovicích ve spolupráci s Nadačním fondem Klíček. S naší pomocí se podařilo na tento projekt o celkové hodnotě 960 mil. Kč získat 100 milionů korun z dotačních fondů (OPPI). Více se lze o tomto zajímavém projektu dozvědět na oficiálních stránkách či v reportáži zde.

KONTAKTUJTE NÁS OHLEDNĚ MOŽNOSTÍ DOTACEPovolte ve vašem emailovém klientu zobrazování obrázků
 Dotační příležitosti pro obce do 500 obyvatel od roku 2014

Letošním rokem končí programovací období 2007 – 2013. V roce 2014 schválí vláda podobu programovacího období 2014 – 2020. Už v tuto chvíli existují informace, že některé programy zřejmě zůstanou zachovány ve stejné či lehce pozměněné podobě, jako tomu bylo v předchozích letech. Konkrétně by se mělo jednat o Program rozvoje venkova a jeho prioritní osu určenou pro malé obce.
Dlouhodobý trend snižování populace na venkově je způsoben mnoha faktory. Nejčastěji však hraje roli nedostatek či úplná absence pracovních příležitostí, ale také méně kvalitní služby a vybavenost obce. Prioritní osa Programu rozvoje venkova doposud označená číslem III. se soustředí na zkvalitnění podmínek v obcích a zvýšení jejich konkurenceschopnosti ve vztahu k městům. Dotační možnosti, o nichž se blíže dozvíte v článku, se vztahují k obcím do 500 obyvatel, které mohou od roku 2014 získat dotaci na obnovu technické a dopravní infrastruktury, rekonstrukci veřejného osvětlení, výstavbu vodohospodářské infrastruktury, renovaci škol, výstavbu sportovišť, renovaci kulturních památek či vybudování muzeí a výstavních expozic. O těchto možnostech se více dozvíte v článku Dotační příležitosti pro obce do 500 obyvatel od roku 2014.
Víte, že? 

Dle aktuálních ekonomických analýz vychází Písecko v Jihočeském kraji jako jedna z nejvhodnějších lokalit pro podnikání v České republice. K této skutečnosti samozřejmě přispívá neustále se rozrůstající průmyslová zóna Písek sever, která je v současnosti v tomto kraji nejrozsáhlejší. Na základě velkého potenciálu této oblasti a stále se zvyšujícího zájmu klientů z jižních Čech o služby dotačního a souvisejícího poradenství naší společnosti, jsme se rozhodli založit další pobočku CYRRUS ADVISORY, a.s. právě ve městě Písku. Najdete nás na ulici Pražská 483 a můžete zde osobně konzultovat nejen možnosti dotací pro vaše záměry. Ohledně schůzky se obraťte na Mgr. Luboše Novosada prostřednictvím telefonu +420 775 437 017.
 Zkvalitnění nakládání s odpady

Operační program Životní prostředí (OP ŽP) otevírá v tomto roce většinu ze svých os a nabízí největší šance na získání dotace v oblasti zlepšování podmínek životního prostředí v rámci celého programovacího období 2007 až  2013. V tomto měsíci se otevřela prioritní osa 4, oblast podpory 4.1 Zkvalitnění nakládání s odpady, do které budou přijímány žádosti o dotaci až do prosince letošního roku. OP ŽP má navíc výjimečně příznivě nastavené podmínky, protože právě do konce roku potřebuje přerozdělit 27 miliard Kč. Pokud máte zájem zlepšit nakládání s odpady, je v tuto chvíli nejlepší příležitost získat až 90 % dotace na Váš projekt. Podrobnosti k aktuální výzvě a příklady projektů, na které lze dotaci získat, se dozvíte v článku.

 Renovace zeleně a vodních ploch
 
Prioritní osa 6 OPŽP Zlepšování stavu přírody a krajiny nabízí obcím dotace na rekultivaci veřejné zeleně. Jaké aktivity budou v aktuálně otevřené výzvě podporovány? Výsadba stromořadí a lesních parků, úprava a revitalizace zahrad (mateřské školky, školy, zámky, městská kulturní centra), regenerace zeleně v obci, výsadba alejí a větrolamů, ochrana významných stromů, výsadba zeleně hřbitovů, rekultivace parků, výsadba sídelní zeleně, výstavba biokoridoru nebo obnova městského lesa. Finanční podporu můžete získat také na odbahnění nebo revitalizaci rybníků, říčních toků a tůní, výstavbu retenční nádrže, úpravy nádrží a obnovu mezí u vodních ploch. Kontaktujte nás pro informace, jak dotaci získat, nebo si přečtěte článek.
 Veřejně prospěšné práce - pomoc pro nezaměstnané i obec

Veřejně prospěšné práce v obcích přináší především zaměstnání osobám majícím problémy s uplatněním a zároveň zlepšují kvalitu života v místní společnosti. Jedná se o časově omezený pracovní poměr po dobu maximálně 12 měsíců s využitím mzdového příspěvku až 15 000 Kč / měsíc. Náplní pracovní činnosti jsou většinou údržby veřejných prostranství a zeleně, úklid a opravy veřejných budov a komunikací, pečovatelské a ošetřovatelské služby pro zdravotně postižené, organizování volno-časových aktivit dětí a podobně. Pokud se chcete dozvědět, jaké osoby lze zaměstnat v rámci veřejně prospěšných prací, podívejte se na celý článek.
Společnost CYRRUS ADVISORY, a.s., je stabilní partner na poli poradenství v oblasti dotací, investičních pobídek, rizikového kapitálu a mezinárodních konzultačních služeb. Naši konzultanti a konsorcium odborníků z oblastí celého dotačního spektra jsou připraveni pomoci Vám s kompletní realizací projektu a získáním potřebných finančních prostředků. Společnost má pobočky v Praze, Brně a taktéž přímo v Bruselu.

Dotační noviny realizuje redakce poradenské společnosti CYRRUS ADVISORY, a.s. Rozesílání e-mailu a doprovodné marketingové aktivity zajišťuje společnost Manaba Development LLC.